Enampakkumise teade

Järva vallavalitsus korraldab volituse alusel eraomandis kinnistu (registriosa nr 279636, katastritunnus 28801:005:0240, aadress Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Toomani, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 2,41 ha) võõrandamise kirjaliku enampakkumise teel. Kinnistul on 2,07 ha haritavat maad ja 0,34 ha õuemaad. Kinnistul asub elamu, kuur, kaev, saun ja maakivivundamendid. Hooned on lagunenud ja vajavad kapitaalremonti. Haritaval maal on kehtiv rendileping kuni 2021 a. lõpuni. Kütteliik on tahkeküte (ahi, pliit). Kanalisatsioon puudub. Soe vesi puudub. Käimla puudub. Vesi saadakse õues kaevust.

Elektri võrguleping on olemas. Hoonetes asub mööbel ja olmeprügi.

1. Pakkumise alghind on 23000 eurot.

2. Tagatisraha suurus on 2300 eurot.

3. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja.

4. Kinnistu müügihind (välja arvatud tagatisraha) peab olema laekunud notari deposiitkontole vähemalt kaks päeva enne ostu-müügilepingu sõlmimise päeva. 

5. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

5.1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;

5.2. tutvuma müüdava objekti kohta  Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga.

6. Notariaalne ostu-müügileping tuleb sõlmida 14 päeva jooksul peale pakkumiste avamist, vastasel juhul on enampakkumise korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada enampakkumine uuesti.

7. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnistu ostu-müügilepingu sõlmimiseks ning esitama notarile kõik ostu-müügilepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab enampakkumise korraldaja enampakkumise võitnud isikule enne kinnistu ostu-müügilepingu sõlmimist.

8. Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde kinnistu ostu-müügilepingut sõlmima, võib enampakkumise tunnistada nurjunuks. Enampakkumise korraldaja võib jätta kinnistule enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda ostu-müügilepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumise teinud pakkuja.

9. Tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole  EE152200221076901187 Swedbank, selgituseks märkida „Toomani enampakkumine".

10. Enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale.

11. Pakkumised esitada märgusõna „Toomani enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskus või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Toomani enampakkumine" hiljemalt 13.12.2021 kell 12:00.

Pakkumised avatakse 14.12.2021 kell 9.00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik 73001 Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

 

12. Pakkumine peab sisaldama:

12.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

12.2  nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

12.3. maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta;

12.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

12.5. pakkumise esitaja allkiri;

12.6. vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon: Valdur Permanson, tel 512 7569,  valdur.permanson@jarva.ee

 

Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7, foto 8, foto 9, foto 10, foto 11, foto 12, foto 13, foto 14, foto 15, foto 16, foto 17, foto 18, foto 19, foto 20, foto 21, foto 22, foto 23, foto 24, foto 25, foto 26, foto 27, foto 28

Plaan