Valmistume teede talihooldeks üheskoos

Talvisele teele peavad liiklema mahtuma nii masinad kui ka jalakäijad.

 

Järva vallas on kohalikke teid ca 800 kilomeetrit, teede talihooldust teostatakse sellest ca 600 kilomeetril.

Lumetõrje teostamisel kehtib põhimõte, et inimesed pääseksid liikuma. Teed mida läbivad liinibussid hommikul ning mille ääres on bussipeatused, kooli ja lasteaia juurdepääsuteed, peavad olema puhastatud pool tundi enne koolpäeva algust ja ühistranspordi graafikujärgsetel kellaaegadel. Järgmisena külade teed ja külade vahelised teed, seejärel külade ühendusteed ja erateed. Erateede talihoolet võib teha ka paralleelselt kui tagatud bussiliinide teed, koolide- lasteaia juurdepääsuteed. Kinnistule juurdepääsu teedel teostatakse lumetõrjet kõige viimasena ehk peale seda kui kohalikel teedel on  lumetõrje tehtud.

Järva valla kohalikel teedel alla 50 auto ööpäevas on Järva Vallavolikogu 24.09.2020 määrusega nr 19 „Järva valla teehoiukava 2020–2024" kehtestatud kohalike teede talvised seisnuditasemed, seisundinõuded ja hooldustsükli ajad.

 

Järva valla kohalikele teedele rakendub seisundinõue 1. Tänavatel alevis ja alevikes on nõutav seisunditase 2 ja ohtlikel lõikudel 3.

Hooldustsükkel aeg on tundides Seisunditaseme nõue liiklussagedusega <50 autot ööpäevas teel seisunditase 1 nõue seisunditase 2 nõue
Alla kriitilise lumekihi paksuse lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt1 36 24 12
Üle kriitilise lumekihi paksuse lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt1 24 24 12
Aeg nõutava haardeteguri tagamiseks sõiduteel2 36 12 8
Soola-lume segu eemaldamine sõiduteelt - - -
Tee kohta kehtivate üldnõuete täitmine3 36 36 24
Sõidutee libedusetõrje tänava ohtlikes kohtades 44 6 4

Põhjalikumat teede talihoolduse nõuetest saate lugeda Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4011/0202/0007/lisa.pdf#

Tulenevalt Järva valla teede seisunditasemetest ja seisunditasemetele kehtestatud nõuetest, ei ole sõiduteedel libedusetõrje teostamine n.ö „tavaliste" talviste ilmastikuolude korral üldjuhul vajalik (v.a seisunditasemega 3 ohtlikel tänavalõikudel). Siiski võib ka seisunditasemest 3 madalamate seisunditasemete puhul tekkida vajadus sõiduteedel libedusetõrje teostamiseks (näiteks jäite või sõidutee kattele püsijää tekkimise korral).

  seisunditaseme nõuded 1 2 3
Näitajad tee liiklussagedusega <50 autot ööpäevas1 tee liiklus-sagedusega 50-250 autot ööpäevas tee liiklus-sagedusega        250-1000 autot ööpäevas ning kõik tänavad ohtlikud tänavalõigud

 

ÜLDISED SÕIDUTEE NÕUDED

Tee nõutav seisund

lumekiht alla kriitilise paksuse, kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libeduse-tõrje ohtlikes kohtades

kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libedusetõrje ohtlikes kohtades kinnisõidetud lumi või jäätunud tee, libedusetõrje kogu teel

jalgrattarada ning kõigi sõiduradade sõidujäljed sõiduteel on lume- ja jäävabad

Nõutav minimaalne haardetegur 0,20 ja ohtlikes
kohtades 0,25
0,20 ja ohtlikes
kohtades 0,25
0,25 kogu teel

sõidujälgedes 0,30 ja teistes kohtades 0,28

Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna teepinnalt, m 5 m või laiema tee puhul vähemalt katte laius2 6 või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius 8 või kitsamal teel vähemalt mulde laius sõiduradade, jalgrattaraja ja teepeenarde laiuses

 

SÕIDUTEE TASASUS

Suurimad roopad või ebatasasused kinnisõidetud lumes või karedas jääs, cm 44 3   sõidujälgede vahel võib olla lumekiht kuni 2 cm

 

LUMEKIHI KRIITILINE PAKSUS SÕIDUTEEL

Kohev lumi, cm 10 10 8 4
Sulalumi, lörts või soola ja lume segu, cm 8 5 4 2

 

Jalg- ja jalgratta  teedele kehtivad eraldi nõuded.

Kinnistu ligipääsuteedel toimub lumetõrje eratee pikkusest alates 50 m ning kellel on kehtiv jäätmehooldusleping talihoolduse perioodil (1. oktoobrist kuni 1. maini), v.a erandjuhud (vanurid, puudega inimesed). Kinnistule mineva tee omanik, kelle kinnistul on jäätmehooldusleping, kuid lumetõrjet pole teostatud, peaks samuti pöörduma piikonnajuhi poole.

Järva vallavalitsus pingutab selle nimel, et kõik inimesed saaksid  turvaliselt  hommikul tööle ja kooli ning  õhtul  koju,  aga ei saa eeldada, et see on reegel ning vahest võtab kõigini jõudmine rohkem aega, kui   soovime.

Kutsume üles kõiki valla elanikke oma koduteid üle vaatama. Märgistage puutokkidega teede ääred, eemaldage tee kohalt oksad, mis on madalamal kui neli meetrit. Kui teede ääres on mõni suurem kivi, känd või muu taoline objekt, mida lume alt ei märka, märgistage tokkidega ka need, et töövõtjal oleks kergem oma tööd teha ja keegi ei peaks kahju kannatama.

Palume mitte peatada või muul viisil häirida lumetõrje teostamise ajal masinisti. Neile on kehtestatud tööde teostamiseks tehnilised ja ajalised tingimused, mida nad täidavad. Tehtud tööde üle teostab järelevalvet Järva vald.

 

Lumelükkamise eest vastutavad Järva vallas:

Albu-Ambla, Kuldar Tammik, e-post Kuldar.Tammik@jarva.ee, 553 3988

Imavere-Koigi, Kaido Krause, e-post Kaido.Krause@jarva.ee, 5551 4966

Järva-Jaani-Kareda, Veiko Kurim, e-post Veiko.Kurim@jarva.ee, 5307 0895

Koeru, Alari Teppan, e-post Alari.Teppan@jarva.ee, 5302 5975

 

Helle Salum

teede spetsialist