Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi meediaspetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi meediaspetsialisti ametikohale

 

Meediaspetsialisti tööülesanded on:

vallalehe väljaandmine vastavalt vallavalitsuse kinnitatud sagedusele, aktuaalse informatsiooni kogumine, artiklite koostamine ja kogumine, ajalehe materjalide trükikojale edastamine, ajalehe laialijagamise korraldamine; vallavalitsuse istungil otsustatu kajastamine valla kodulehel; Järva valla kodulehe haldamine, selle sisu vastavuse tagamine õigusaktides esitatavatele nõuetele; valla kodulehele ja äppi uudiste ülespanek; uudiskirja väljaandmises osalemine; valda tutvustava infomaterjali ja trükiste koostamises ja mainekujundusprojektides osalemine; avalike sündmuste jäädvustamine, sh pildistamine ning piltide avaldamine ja kajastamine sotsiaalmeedias ning kodulehel; info kogumine teenistujate päeva-, nädala- ja kuuplaanidest ning selle avalikustamine vallavalitsuse meediakanalites; valla sümboolikaga meenete hankimine.

Nõuded kandidaadile:

  • omab erialast kõrgharidust (või kõrgharidus omandamisel) või vähemalt 2-aastast eelnevat töökogemust töökoha valdkonnas;
  • oskab koostada uudisteateid;
  • oskab kasutada sotsiaalmeediat;
  • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
  • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt;
  • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
  • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
  • oskab planeerida tööprotsessi;
  • omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
  • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; omab valmisolekut töötada vajadusel õhtuti ja nädalavahetustel.

Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või meediavaldkonnas, juhiloa ja isikliku sõiduauto omamine.

 

Omalt poolt pakume:

● huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd

● erialast täiendkoolitust

● kaasaegset töökeskkonda

● toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: soovitatavalt 3. jaanuaril 2022.

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, CV ja koopia haridust tõendavast dokumendist.

Dokumendid esitada hiljemalt 14. detsembril 2021 e-posti aadressil info@jarva.ee märgusõnaga „Meediaspetsialist".

Lisainfo: vallavanem Toomas Tammik, tel 5307 1685, Toomas.Tammik@jarva.ee