Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 17. novembril

* Albu-Ambla piirkonna juht Kuldar Tammik andis ülevaate piirkonnas toimuvast. Roosna korterelamute vesi on olnud kõrge rauasisalduse tõttu probleemiks juba aastaid, samuti on halvas seisundis pumpla hoone. Nüüd on vana pumpla juurde puuritud uus kaev ja uus pumplahoone peaks valmima detsembri lõpuks. Edasi opereerib seal AS Paide Vesi.

Tormikahjusid likvideeriti Aravete pargis ja Maarjamõisa haljasaladel, Albu pargis. Eile (16.11) oli üks üllatus Valgehobusemäe tee peal. „Liivoja jookseb Valgehobusemäe tee alt läbi. Koprad olid sellest truubist poole juba sulgenud, üks kohalik kopamees tõmbas truubi okstest puhtaks – veetase langes ca 70 sentimeetrit. Avastasime, et 40-50 meetri kaugusel on teeäär sisse vajunud. Kuna tee on ehitatud turbapinnasele, olid koprad õõnestanud teetammi urge. Tänu sellele on teeäärde, kus on helkurpostid, tekkinud 50 x 50 sentimeetrine auk ja ka osa asfaltteest on sisse vajunud," selgitas Tammik. Auk täideti kruusaga. Sel valla teel peab silma peal hoidma, et koprad ei teeks seal rohkem pahandusi.

 

* Vallavalitsus vaatas läbi sotsiaalosakonna esitatud eelnõud.

 

* Abivallavanem Tiina Oraste edastas, et Järva Vallavalitsus kuulutas Järva Valla Noorsootöökeskuse juhataja ametikohale sobiva kandidaadi leidmiseks konkursi, avalduste esitamise tähtajaga 3. oktoober 2021. Konkursikomisjoni otsusel osutus valituks Aune Suve-Kütt.

Vallavalitsuse otsus oli kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 Järva Valla Noorsootöökeskuse juhataja ametikohale Aune Suve-Kütt.

 

* Toomas Tammik taandas end selle punkti arutamisest. Järva Vallavalitsus kuulutas Järva Valla Spordikeskuse juhataja ametikohale sobiva kandidaadi leidmiseks välja konkursi, avalduste esitamise tähtajaga 29. oktoober 2021. Konkursikomisjoni otsusel osutus parimaks kandidaadiks Jaak Tammik.

Vallavalitsus otsustas oli kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 Järva Valla Spordikeskuse juhataja ametikohale Jaak Tammik.

 

* Maastiku- ja heakorraspetsialist Marko Mitt edastas, et üks inimene on taotlenud korraldatud jäätmeveost tähtajalist vabastust, teised kaks jäätmevaldajat soovivad jätkata segaolmejäätmete üleandmist ühise jäätmemahutiga, mille suuruseks on 240 liitrit. Mahutit tühjendatakse iga 84 päeva järel. Vallavalitsus nõustus.

 

* Noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt tegi ettepaneku anda teenusepakkuja toetust kuni 15. detsembrini 2021 MTÜle Salutem Porkuni Huvikoolis Järva valla noorte, sh puuetega laste, ratsutamise treeningute toetamiseks, st huviringi juhendaja töötasuks summas 1 755 eurot. See on nelja kuu treeningute eest. Vallavalitsus oli sellega nõus.

 

* Kultuuritöö spetsialist Ülle Müller tegi ettepaneku kehtestada Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatavate teenuste (ürituste) pileti hinnad järgmiselt: Järva-Jaani Kultuurimaja 27. novembri 2021 Juhan Uppini kontserdi pileti hind 7 eurot ja Peetri Rahvamaja 13. detsembri Kaire Vilgatsi ja Paul Neitsovi kontserdi pileti hind

10 eurot.

Meelis Kivi küsis, mis on pileti hinna määramise aluseks? Vallavalitsusel on keeruline otsustada, kui ei tea esinejate kulu, prognoositud osalejaid ehk tulu, st puudub eelarve.

Vallavalitsus kinnitas pileti hinnad, kuid soovis paari päeva jooksul saada kultuuritöötajatelt lisaks eelarveid ja pärast kontserti statistikat, kui palju oli külastajaid ehk tagasisidet, mis selle raha eest toimus. Et vallavalitsus saaks toeks olla, kui üritused mingil põhjusel ei toimi.

 

* Vallavara spetsialist Valdur Permanson edastas, et Maarja Ilves esitas Järva Vallavalitsusele avalduse mitteeluruumi üürile võtmiseks eesmärgiga kasutada üüripinda fotostuudiona.

Aune Suve-Kütt märkis, et siiani on olnud jutt anda see ruum noortekeskuse käsutusse stuudioks. Talle tuli see üllatusena, et ruum välja üüritakse. Aravete noortekeskusel on stuudiotehnika olemas, praegu tehakse helistuudiot ja oli jutt, et seesama ruum jääb kallima, ka fototehnika jaoks, mis pole noortele igapäevaseks kasutamiseks.

Tiina Oraste teada on Maarja Ilves nõus noortele seal vajadusel huviringi tegema.

Vallavalitsus otsustas anda Maarja Ilvesele tähtajatult üürile Järva valla omandis oleva mitteeluruumi pindalaga 21,6 m² aadressil Järva vald, Aravete alevik, Piibe mnt 27, Aravete kultuurimaja II korrusel.

Üüri suurus on 1 euro/1 m² kohta kuus, kõrvalkulude (sh elekter, küte, vesi) eest tasub üürnik.

 

* Maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik selgitas, et on esitatud taotlus sundvalduse seadmiseks Enefit Connect OÜ kasuks Järva vallas Ervita külas paiknevale Kopli kinnisasjale (sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 18 297 m²) tehnorajatise rajamiseks.

Teated on välja saadetud, arvamusi ei esitatud. Vallavalitsus kinnitas sundvalduse seadmise.

 

* Tatriku selgitusel taotleb sundvalduse seadmist ka Elektrilevi OÜ, sedapuhku valla maale Köisi teel Köisi külas – elektriliitumist soovitakse teha Köisimõisa kinnistule.

Tehnorajatis on projekteeritud lähtudes optimaalseimast trassivalikust ja tehnorajatise ehitust ei ole võimalik teostada nimetatud maad kasutamata. Vallavalitsus oli nõus sundvalduse seadmisega Järva valla kinnisasjale Köisi külas lähiaadressiga Köisi tee, mille on sihtotstarve 100% transpordimaa ja ligikaudne pindala 7785 m².

 

* Tatrik selgitas, et jagatav Järva vallale kuuluv kinnisasi asub Järva-Jaani kultuurimaja vastas Pikk tn 35 ja et seda eesmärgipärasemalt kasutada, tuleks see jagada kaheks reaalosaks: hoonetega katastriüksuse koha-aadress on Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 35 ning sihtotstarve on 100% ühiskondlike ehitiste maa ja hooneteta katastriüksuse koha-aadress on Järva-Jaani alev, Pikk tn 35a ning sihtotstarve 100% üldkasutatav maa. Vallavalitsus nõustus sellega.

 

* Järva Vallavalitsus andis projekteerimistingimused vastavalt Thermoarena OÜ taotlusele Koigi külas Farmi tee 3 kinnistule pvc-halli püstitamiseks. Taotlusega esitatud andmete põhjal planeeritakse olemasoleva hoonestuse vahele asfaltplatsile püstitada umbes 1550 m² ehitisealuse pinnaga ja kuni 12 m harjakõrgusega pvc-hall puitmaterjali ladustamiseks.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

 

* Järva Vallavalitsus andis projekteerimistingimused vastavalt taotlusele Esna külas Jaama tn 2 kinnistul asuvate ehitiste rekonstrueerimiseks ja ühe kinnistul asuva elamu laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Kinnistul asuv 3-korruseline veskihoone on planeeritud rekonstrueerida elamuks ja praegused kaks elamuhoonet võtta kasutusele abihoonetena.

Jaama tn 2 kinnistu ei asu kaitsealal ega Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatav tegevus ei mõjuta kaitstavaid looduse üksikobjekte.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

 

* Keskkonnaamet võttis menetlusse OÜ Preesi esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse, millega taotletakse õigust suurendada väetisena ringlussevõetava koldetuha ja lendtuha koguseid. Käitluskoht asub aadressil Järva maakond, Järva vald, Ageri küla, Lääne kinnistu. Eluhooneid läheduses pole.

Järva Vallavalitsusel puuduvad vastuväited ja ettepanekud OÜ Preesi väetisena ringlussevõetava koldetuha ja lendtuha koguste osas, kuid vallavalitsus palus võimalusel lisada loale tingimus, et tuha ringlussevõtul (põldude lupjamisel) välditaks kohalike teede kahjustamist. Kui tegevuse käigus teid kahjustatakse, tuleb tööde teostajal teede olukord parandada.

 

* Keskkonnaamet võttis menetlusse AS E-Piim Tootmine esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse, millega ettevõte taotleb olemasolevale veeloale jäätmeosa lisamist reoveepuhastusjaama reoveesette bioloogiliseks töötlemiseks ning olemasoleva õhusaasteloa liitmist üheks keskkonnaloaks. E-Piim Tootmine AS üheks tegevuseks on piimatööstuse reovee ja Järva-Jaani alevi reovee puhastamine. Reovee puhastamisjaam asub Põllu 17 kinnistul Järva-Jaani alevis. Järva Vallavalitsusel puuduvad vastuväited ja ettepanekud AS E-Piim Tootmine erinevate lubade liitmiseks üheks keskkonnaloaks.

 

* Maakorralduse spetsialist Mari Maltis edastas, et Järva vald on saanud Köisi külas asuva Risttee maaüksusel asuva elamu omanikuks. Vallavalitsus määras selle koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Köisi küla, Risttee, maaüksuse ligikaudne pindala on 11 404 m² ja sihtotstarve elamumaa.

 

* Et korteriomandi toimingutega edasi minna, määras vallavalitsus Järva vallas Aravete alevikus asuva 7-korteriga elamu teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 2328 m², sihtotstarbeks elamumaa ja koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Kurisu tn 5.

 

* Vallavalitsus määras Järva vallas Ervita külas asuva 12-korteriga elamu teenindamiseks vajaliku maa ligikaudseks suuruseks 4192 m², sihtotstarbeks elamumaa ja koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Ervita küla, Uus tn 6.

* Vallavalitsus nõustus Järva vallas Arukülas Istandiku ja Nurmenuku katastriüksuste omavaheliste piiride muutmisega ja määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressiks Järva maakond, Järva vald, Aruküla, Istandiku (100% maatulundusmaa) ja Aruküla, Nurmenuku (100% elamumaa).

 

Informatsioonid

Kultuurispetsialisti Ülle Mülleri ning spordi- ja rahvatervise spetsialisti Jaak Tammiku eestvedamisel kaaluti, keda esitada Eesti kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi preemiatele.