Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehituse ja planeeringute peaspetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehituse ja planeeringute peaspetsialisti ametikohale

Ametiülesanded:

1) koostab ehitus- ja planeerimisalaste õigusaktide eelnõud;

2) menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ja koostab projekteerimistingimusi;

3) vaatab läbi ehitusteatisi ja ehitusloa taotlusi ning väljastab ehitusload;

4) vaatab läbi kasutusteatisi ja kasutusloa taotlusi ning väljastab kasutusload;

5) korraldab ehitusteatiste ja -lubade menetluste kooskõlastamist ehitisregistri keskkonnas;

6) korraldab detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamist ja menetlust;

7) osaleb oma pädevuse piires valla arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis;

8) kontrollib ehitusprojektide vastavust kehtivatele õigusaktidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;

9) osaleb oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamisel;

10) korraldab vallale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise;

11) esindab tehnilistes küsimustes valda vallale kuuluvate ehitiste ja taristu projektide projekteerimisel;

12) korraldab omanikujärelevalvet seaduses sätestatud korras;

13) teostab järelevalvet valla objektidel ehitus- ja remonttööde üle;

14) menetleb puurkaevu ja puuraugu asukoha kooskõlastamist ning koostab vastava eelnõu;

15) osaleb ehitiste ülevaatuskomisjonide töös;

16) tegeleb oma valdkonda puudutavate avalduste ja kaebuste läbivaatamisega, nendele võimalike lahenduste otsimise ja vastuste koostamisega;

17) nõustab juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma töö valdkonnas.

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast haridust või ettevalmistust või vähemalt 2-aastast eelnevat töökogemus sarnasel töökohal
 • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
 • suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
 • oskab planeerida tööprotsessi
 • omab head suhtlemisoskust
 • omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia
 • omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest
 • vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd
 • erialast täiendkoolitust
 • kaasaegset töökeskkonda
 • toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik, soovitatavalt 1. novembril 2021

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 5. oktoobril 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Ehituse ja planeeringute peaspetsialist".

Lisainfo: abivallavanem Toomas Tammik, tel 5307 1685, Toomas.Tammik@jarva.ee.