Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 15. septembril

* Koeru piirkonnajuht Alari Teppan rääkis piirkonnas toimuvast.

Koeru piirkonna mustkattega teed on pinnatud.

Käimas on Aruküla mõisa ja koolimaja vahelise jalgtee ehitus – mõisa taha tuleb tänavakividest kaar, mille keskelt vastavalt projektile suundub tee läbi pargi kooli poole. Aruküla mõisa tiigid puhastatakse 40 aastaga tekkinud huumusest – praegu on käsil maanteepoolse tiigi puhastamine. Suvel renoveeriti mõisa neli aiaposti, need ootavad plekk-katteid.

AS Tariston teeb korda lasteaia siseteed, korda saab ka sademevee äravool.

Vao seltsimajas sai tehtud remont: paigaldati ventilatsioon, uste kohale tehti kaks uut varikatust, vundament kaevati lahti, paigaldati hüdroisolatsioon ja ventilatsioon toodi keldrist õue. Praegu oodatakse, et täide vundamendi ääres ära vajub, et see katta uue killustikupadjaga.

Palju on peetud arutelusid Koeru vahelise maanteelõigu rekonstrueerimise üle. Tööd algavad järgmise aasta suvel.

Arutatud on ka kaasava eelarve võitnud Koeru skatepargi laiendust. Otsustati, et tööd teostatakse järgmisel kevadel lootuses, et seoses maantee ehitusega on siis siin kogu tehnika ja töid teha on odavam.

 

* Vallavalitsus vaatas läbi sotsiaalosakonna esitatud eelnõud.

 

* Noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt selgitas, et teenusepakkuja toetust 15. augustiks laekunud taotluste järgi saab anda neile, kel olid taotlused korras ja ei tekkinud lisaküsimusi. Huvitegevuse toetust saavad juurde Imavere Rahvamaja, Koeru Keskkool, Imavere Põhikool, MTÜ Bad Apples, Rocca al Mare Kooli AS, MTÜ Tasakaalushobune, MTÜ Eesti Parkour, MTÜ Hundiaugu SK, FIE Ester Valdvee ja MTÜ Järvamaa ratsaspordiklubi. Üks taotleja jääb ootele, sest temalt pole veel kõiki vastuseid saadud. Vallavalitsus oli sellise jaotusega päri.

Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond taotles Suve sõnul nii kevadperioodil kui ka nüüd lisaraha, kuid Järva Vallavalitsuse määrus näeb ette, et piir on 15 000 eurot ühe teenusepakkuja kohta ja me ei saa neile rohkem toetust eraldada. Eraldatav summa, mis neil on 15 000 eurost kätte saamata, on 6558 eurot. Vallavalitsus oli sellega nõus.

 

* Aune Suve-Kütt selgitas, et Ambla Kultuurikeskus küsis toetust Aravete noortekeskuse kokandusringile. Talvel neile selleks toetus ka eraldati. Kokandusring pole aga tööle hakanud. Taotlus esitati enne, kui praegune noorsootöötaja tööle asus. Nüüd sooviks ta seda raha kasutada teisel otstarbel ja seetõttu tuleks korraldust muuta – kokandusringile suunatud toetus läheks noortekeskuse stuudioringile, mis saab oma tegevust jätkata ja soetada vajalikke vahendeid. Vallavalitsus oli sellega nõus.

 

* Teede spetsialist Helle Salum edastas, et Koeru lasteaia siseteede rekonstrueerimise riigihankele laekus tähtajaks neli pakkumust.

Hankekomisjon valis edukaks AS Tariston pakkumuse kogumaksumusega 79 158,78 eurot koos käibemaksuga. Vallavalitsus oli sellega nõus.

 

* Vallavara spetsialist Valdur Permanson edastas, et MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskus taotleb kirjalikku nõusolekut talle Järva valla poolt rendile antud Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse allrendile andmiseks alates 1. septembrist MK Kardikeskus OÜ-le, mis on registreeritud 10. augustil. Tegutsemist jätkavad läbi OÜ samad inimesed, kes tegutsevad MTÜ-s ehk teadmised, oskused, kogemused valdkonnas ja muud asjaolud jäävad kõik samaks, mis MTÜ puhul. Vajadus tegutseda MTÜ asemel OÜ-na on tekkinud mitmetel põhjustel, kuid peamine on, et projektitaotluste esitamisel investeeringute tegemiseks pole MTÜ taotlejana ettevõtluse meetmetes abikõlbulik. Näiteks ei saanud MTÜ Kesk-Eesti Kardikeskus EAS-ist taotleda Covidi kriisitoetust, kuna abikõlblik taotleja oli ettevõtja ja MTÜ-dele toetust ei makstud. Vallavalitsus nõustus allrendile andmisega.

 

* Vallavalitsus otsustas korraldada konkursi valla omandis olevate hoonestamata kinnistute Koeru alevikus Pärna puiestee 8 (2029 m²), Pärna puiestee 10 (2031 m²) ja Pärna puiestee 12 (2032 m²) hoonestusõigusega koormamiseks. Hoonestusõiguse omandamise taotluste esitamise tähtaeg on 15. november kell 12. Abivallavanema Toomas Tammiku sõnul on kinnistute vastu huvi tuntud, tema teada oli kolmele krundile viis soovijat, kõik maale elama siirdujad. Seepärast tegi ta ettepaneku, et sinna võiks kaks krunti juurde teha.

 

* Järva Vallavalitsus andis tähtajalise vabastuse korraldatud jäätmeveost kolmeks sügis-talviseks perioodiks kinnistutele Aravetel Piibe mnt 3 ja Järva-Jaanis Kalda 45. Keskkonna peaspetsialisti Triin Tõnissoni sõnul on piirkonnajuhid välja selgitanud, et avalduses esitatud asjaolud on tõesed ning nimetatud kinnistutel püsivat elutegevust ei toimu.

 

* Vallavalitsus kiitis heaks Meelis Nõgeli esitatud hajaasustuse programmi projekti „Roosipõllu kanalisatsioonisüsteem" toetuse kasutamise aruande. Projekti eesmärk oli Roosipõllu kinnistule biopuhasti rajamine. Projekt on ellu viidud vastavalt kehtestatud nõuetele, toetussumma on kasutatud täies mahus, vajalikud dokumendid on esitatud ja omaosalus on tasutud. Vallavalitsusel tuleb kanda toetus summas 3837,09 Konemies OÜ arvelduskontole.

 

* Arenduse peaspetsialist Triin Tippi edastas, et EELK Koeru Maarja-Magdaleena kogudus taotleb projekti kaasfinantseerimise toetust Christian Ackermanni loodud Koeru kiriku krutsifiksi originaalse mitmevärvilisuse taastamiseks. Projekti kogumaksumus on 3240 eurot. Põhirahastaja on Muinsuskaitseamet, kaasfinantseerimise toetusena palutakse Järva vallalt 324 eurot. Vallavalitsus oli sellega päri.

 

* Vallavalitsus nõustus Järva vallas Koigi külas Sigala katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Järva vald, Koigi küla, Sigala (100% maatulundusmaa) ja Järva vald, Koigi küla, Mustu (100% tootmismaa).

Vallavalitsus nõustus Merja külas asuva Ero katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Järva vald, Merja küla, Ero ja Eropõllu (mõlema sihtotstarve 100% maatulundusmaa).

Kaasomanikud soovisid jagada Järva vallas Vetepere külas asuva Umboja katastriüksuse Umboja, Kerause ja Rahuoja katastriüksusteks, mille kõigi sihtotstarbeks jääb 100% maatulundusmaa. Vallavalitsus oli sellega nõus.

 

* Maakorralduse spetsialist Lia Pärna selgitas, et Päinurme külas Kirila katastriüksusel on maareformi läbiviimise viisiks märgitud hoonestusõiguse seadmine. Vallavalitsuse ametnikud käisid sel suvel maaüksusel ja tuvastasid, et see on täielikult võssa kasvanud, nii et maaüksusega piirneva tee äärest ei ole üldse näha, et maaüksusel võib mingi hoone olla. Maaüksusele on võimalik pääseda ainult sellega piirneva Rello kinnistu kaudu läbi aiaaugu ja võsa. Maaüksusel asuv hoone on seest rüüstatud, ahjud lõhutud, laed sisse kukkumas. Ehitis ei ole kantud ehitisregistrisse ja selle omanik ei ole teada. Vallavalitsus nõustus Kirila maaüksuse hoonestusõiguse seadmise menetluse lõpetama, kuna katastriüksusel asuv ehitis ei vasta maareformi seaduses sätestatud ehitiste tingimustele, on lagunenud ja kasutusest täielikult välja langenud. Vallavalitsus tegi Maa-ametile ettepaneku jätta maaüksus riigi omandisse. Kui riik ei vaja maaüksust oma ülesannete täitmiseks, anda Päinurme külas asuv Kirila maaüksus Järva valla munitsipaalomandisse.

 

* Vallavalitsuse ametnikud tutvusid sel suvel ka Rello kinnistu sees asuva Lao maaüksusega, kus asub endine laohoone, mis ei ole kantud ehitisregistrisse, omanik ei ole teada ja hoone ei ole ka kellegi kasutuses. Laohoone katus on lagunemas, aknad katki. Hoone ümbrus ja seinaääred on vanadest autorehvidest ümbritsetud. Hoone iseseisev kasutamine on väikese teenindusmaa tõttu raskendatud. Rello kinnistu omanik ei soovi Lao katastriüksust liita oma kinnisasjaga. Vallavalitsus otsustas lõpetada Järva vallas Päinurme külas asuva Lao maaüksuse hoonestusõiguse seadmise menetluse, kuna katastriüksusel asuv ehitis ei vasta maareformi seaduses sätestatud ehitiste tingimustele, on lagunenud ja kasutusest välja langenud. Vallavalitsus tegi Maa-ametile ettepaneku jätta maaüksus riigi omandisse. Kui riik ei vaja maaüksust oma ülesannete täitmiseks, anda Päinurme külas asuv Lao maaüksus Järva valla munitsipaalomandisse.

 

* Vallavalitsuse ametnikud käisid selle aasta septembris Väike-Kareda külas Aaviku maaüksusel kohapeal ja tuvastasid, et maaüksusel asuv elamu on lagunenud, aknad lahti, mööbel puruks pekstud. Kõrvalhoone on täielikult kokku kukkunud. Maaüksus on hooldamata ja elamu on võssa kasvanud. Ehitis ei ole kantud ehitisregistrisse. Maaüksusele ei ole esitatud avaldusi maa ostueesõigusega erastamiseks, hoonestusõiguse seadmiseks ega ka maa tagastamiseks. Vallavalitsus otsustas lõpetada Aaviku maaüksuse hoonestusõiguse seadmise menetluse, kuna katastriüksusel asuvad ehitised ei vasta maareformi seaduses sätestatud ehitiste tingimustele, on lagunenud ja kasutusest täielikult välja langenud. Vallavalitsus tegi Maa-ametile ettepaneku jätta maaüksus riigi omandisse, kuna Aaviku maaüksus piirneb riigi omandis oleva Toomepõllu kinnistuga. Aaviku maaüksusele puudub juurdepääs, võimalik juurde pääseda on ainult mööda põlluääri peale

saagikoristust. Kui riik ei vaja maaüksust oma ülesannete täitmiseks, anda Väike-Kareda külas asuv Aaviku maaüksus Järva valla munitsipaalomandisse.

 

* Vallavalitsuse ametnikud vaatasid selle aasta kevadel üle ka Kuusna külas asuva Uusna maaüksuse ja tuvastasid, et maaüksusel asub ehitisregistrisse kandmata kasutuses olev väike laut, mis jääb terves ulatuses Järva PM Osaühingule kuuluva Pargiserva kinnistu sisse, kuid hoone ei kuulu osaühingule ning osaühing ei soovi katastriüksust liita Pargiserva kinnistuga. Naaberkinnistu Kubja omanik vastas telefoni teel, et laut ei kuulu temale. Maaüksusele ei ole esitatud avaldusi maa ostueesõigusega erastamiseks, hoonestusõiguse seadmiseks ega ka maa tagastamiseks. Maa-amet ei ole taotlenud maad riigi omandisse. Vallavalitsus otsustas lõpetada Uusna maaüksuse hoonestusõiguse seadmise menetluse, kuna katastriüksusel asub kasutuses olev ehitis, kuid hoone omanik ei ole teada, ja taotleda maaüksus Järva valla munitsipaalomandisse, kuna katastriüksusel asuv ehitis on kasutuses ja vastab maareformi seaduses sätestatud ehitiste tingimustele.

 

* Koigi-Imavere piirkonnajuht Kaido Krause andis teada, et Imavere üürimajas on veel vaba üks 3-toaline korter ja sellele on ka tahtja. Vallavalitsus otsustas anda selle tähtajatult üürile.

 

* Kultuuritöö spetsialist Ülle Müller tuletas meelde, et 18.–24. oktoobrini on taas Järva valla sünnipäevanädal – vald saab nelja aastaseks. Plaanis on Järva valla tegemisi kajastav viktoriin valla FB lehel. Toimub ka tavaks saanud fotokonkurss, sedapuhku „4", mida tuleb siis kas kujutada või märgata. Pea kõik piirkonnad peavad beebipidusid ehk tervitame oma valla kõige nooremaid. Aravete kultuurimajas toimub suur sünnipäevapidu tantsuõhtuga, tantsuks mängib Airi Ojamets ja bänd, esineja on kantrilaulja Steve Miller USA-st. Sellesse nädalasse jääb ka Albu kooli kokkutulek ja kolm suurepärast muusikalietendust „Kooli sajaga". 24. oktoobril pidutsevad Põhja-Järva piirkonna eakad. 21. oktoobril, valla sünnipäeva hommikul päikesetõusul kell 8.09 heiskame aga pidulikult valla lipud. Kõige tähtsam sündmus, neljanda sünnipäeva kontsert-aktus toimub kell 18 Koigi mõisas.

Enne sünnipäeva teeme aga kodu/kodukoha korda: kutsume osalema nii lasteaedu, koole, MTÜ-sid, töökollektiive, korteriühistuid ja muidugi valla teeninduskeskusi. Andke teada, mida ja kus teete. Piirkonnajuhid aitavad korraldada piirkondades kokkuriisutud lehtede äraveo.

 

* Maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik edastas, et OÜ Imavere Arendus on esitanud avalduse kinnistupiiride muutmiseks, kuid see on vajalik maatükk vallale, kus terviseradasid arendada. Vallavalitsus võttis info teadmiseks. Teemaga saab edasi tegeleda pärast valimisi, kui on saadud lisainfot, mida firma plaanib teha. Otsustamine on volikogu pädevuses.