Albu külas Lombi ja Jäägrivilla kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

4.05.21

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Järva Vallavalitsus teatab, et 10.05.-09.06.2021 on avalikul väljapanekul Albu küla Lombi ja Jäägrivilla kinnistute detailplaneering, mis võeti vastu Järva Vallavolikogu 22.04.2021 otsusega nr 25.

Planeeringuala on ligikaudu 3,1 ha. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on Ambla jõe ehituskeeluvööndi vähendamine ja Lombi kinnistul avaliku kasutusega puhke- ja rekreatsiooniala loomine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest planeeringuga soovitakse vähendada Ambla jõe ehituskeeluvööndit. Lombi kinnistule nähakse ette hoonestusala kämpingute tarbeks ning juhtotstarve muudetakse puhke- ja virgestusmaaks.

Detailplaneeringuga on võimalik avaliku väljapaneku jooksul tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/albu-kulas-lombi-ja-jaagrivilla-kinnistute-dp ja Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 382 0500.

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringule ootame kuni 09.06.2021 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 21.06.2021 kell 16.00 Jäägri Villas (Jäägrivilla, Albu küla).

 

Seletuskiri

Asukohajoonis

Funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Vaade kagust

Vaade kirdest

Albu külas Lombi ja Jäägrivilla kinnistute detailplaneeringu on kooskõlastanud ja andnud oma seisukoha järgmised asutused: