Valimisliit „Järva Valla Heaks“, Eesti Reformierakond, ISAMAA Erakond ja Eesti Keskerakond sõlmisid koalitsioonilepingu

 

Valimisliit „Järva Valla Heaks", Eesti Reformierakond, ISAMAA Erakond ja Eesti Keskerakond leppisid kokku moodustada Järva valla  juhtimiseks aastatel 2020-2021 koalitsiooni, mis lähtub alljärgnevatest põhimõtetest ja eesmärkidest:

 

Juhtimine

Otsuste tegemisel lähtume Järva valla ühinemislepingust.

Kaasame kogukondi nendega seotud otsuste tegemisse.

Järva vald liitub avatud valitsemise partnerlusega.

Loome statuudi kogukonnakogude moodustamiseks ja toetamiseks.

Jätkame kaasava eelarve rakendamist.

Loome volikogu teise aseesimehe ametikoha, muutes volikogu juhtimise avatumaks ja kaasavamaks.

Vallavolikogu komisjonide moodustamine toimub lähtuvalt ühinemislepingust ja erinevate osapoolte esindatusest volikogus.

Vallavolikogu istungid on järelvaadatavad.

Analüüsime vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.

Alustame sisekontrollisüsteemi loomisega.

Otsuste tegemisel lähtume teadmispõhisusest (uuringud, analüüsid jne).

 

Elukeskkond

Arendame Järva valda kui ühtset tervikut.

Vaatame üle vallavara kasutamise, eesmärgiga korrastada teenuste osutamiseks vajalik vara.

Alustame erateede korrashoiu toetusmeetme väljatöötamisega.

Valmistame ette kergliiklusteede võrgustiku arendamiseks vajalikud dokumendid.

Arendame jäätmehooldust vastavalt riigi jäätmekava eesmärkidele.

Arvestame  uute objektide loomisel ja olemasolevate hoonete renoveerimisel ligipääsetavuse printsiibiga.

 

Ettevõtlus

Aitame kaasa uute ettevõtete loomisele.

Toetame kaugtöökeskuste loomist.

Teeme koostööd ettevõtjatega, mis tagab ettevõtluse arengu ning töökohtade loomise ja säilitamise.

 

Sotsiaalvaldkond

Arendame kodulähedasi isikukeskseid sotsiaalteenuseid.

Jätkame Aravete lasteaiahoones toimiva sotsiaalsüsteemi edasiarendamist ning taotleme raha uue lasteaiahoone ehitamiseks.

Toetame  tervishoiuteenuste jätkamist senistes asukohtades ja uute teenuste osutamist.

Jätkame läbirääkimisi Koeru Hooldekeskuse üleandmiseks omavalitsusele.

 

Kultuur

Toetame piirkondlikku kultuurielu.

Vaatame üle raamatukogude töökorralduse põhjendatuse ja alustame nende muutmisega kogukonnakeskusteks.

 

Haridus

Jätkame koolivõrgu ümberkorraldamise aruteludega.