Teade osaühingu Paistevälja muudetud kompleksloa eelnõu valmimise kohta

12.07.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et osaühing Paistevälja, registrikood 10046612, käitise asukohaga Jalgsema küla, Järva vald, Järva maakond, esitas 20.12.2018 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse. Loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises rakendatava tehnika võrdlus on läbi viidud keskkonnaministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 319 jõustunud "Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT-järeldused" nõuetega ja antud järelduste sisseviimisega kompleksloasse. Samuti on käitise tootmisvõimsust korrigeeritud ning juurde on ehitatud üks tahesõnnikuhoidla, mida käitaja soovib kasutusele võtta.

Kompleksloa taotluse ja koostatud eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile 21 päeva vältel teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Loa andja teeb ettepaneku arutada ettepanekuid ja vastuväiteid ilma avaliku aruteluta.