Sotsiaalnõustamine


Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustamise teenus on ettenähtud tasuta kõikidele abivajajatele, kes pöörduvad murega vallavalitsusse.
 

Toetuste liigid Järva vallas

Toetused jagunevad Järva vallas toimetuleku soodustamiseks makstavateks toetusteks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.

Toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused on:

1) Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetus

Toetus määratakse Järva valla koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha katmiseks. Toetusele on õigus perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku kahekordse toimetulekupiiri. Toetuse suurus on lapsevanema tasutavast määrast 60%. Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus koos jooksval kuul tasumisele kuuluva kuludokumendiga hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks (täidetav vorm SIIN). Vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha võlgnevus ei kuulu katmisele antud toetuse raames.

2) Täiendav sotsiaaltoetus

Toetus on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse sotsiaalse erivajadusega, sissetuleku kaotanud, õnnetuse või muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud isikule või perekonnale. Toetuse määramise aluseks on leibkonna netosissetulek, mis jääb pärast eluasemekulude tasumist alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku toimetulekupiiri kahekordse määra (300 eurot).

Toetuse piirmäärad ühele taotlejale kalendriaastas on:
 1) abivahendi ostmisel või laenutamisel omaosaluse osaliseks hüvitamiseks kuni 50% abivahendi hinnast, kuid mitte rohkem kui 307 eurot;
 2) retseptiravimite ostu hüvitamiseks kuni 307 eurot;
 3) toimetuleku tagamiseks kuni 200 eurot;
 4) puudega isiku eluaseme kohandamiseks (et vähendada puudest tingitud takistusi) teostatud tööde maksumusest kuni 50%.

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus koos kulu tõendavate dokumentidega (täidetav vorm SIIN). Toetuse määramisel võetakse arvesse toetuse taotlemisele eelneva kolme kuu kuludokumendid. Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel määratava toetuse määramisel arvestatakse esitatud kuludokumentide summast maha puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 4 lõigete 2 ja 3 alusel makstavad toetused. Toetust ei määrata võlgnevuste hüvitamiseks (kommunaalkulude võlgnevus, pangalaen jms).

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

1) Sünnitoetus I osa 450 eurot ja II osa 200 eurot

Toetus määratakse tingimusel, et toetuse taotlemisel on ühe lapsevanema ja lapse, kelle eest sünnitoetust taotletakse, elukohana rahvastikuregistrisse kantud Järva vald. Toetus antakse kahes osas (esimene osa 450 eurot ja teine osa 200 eurot).

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus (täidetav vorm SIIN), milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number, järgmiselt:

 1) esimese osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates;
 2) teise osa saamiseks kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Järva vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on vanemal, kelle lapse kohta on määratud sünnitoetuse esimene osa. Toetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras. Mitmike sünni puhul määratakse toetus iga sündinud lapse eest.

2) Esimest korda kooli mineva lapse toetus 130 eurot

Toetus määratakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanikud, laps on asunud õppima Järva valla üldhariduskooli või väljaspool Järva valda asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi.

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus (täidetav vorm SIIN) kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number ja esimest korda kooli mineva lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirja kinnitamist üldhariduskooli direktori poolt.

3) Matusetoetus 250 eurot

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus.

Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud. Matusetoetust makstakse isiku surma kuupäeval kehtivas määras. Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja ametiasutusele kirjaliku taotluse (täidetav vorm SIIN), milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress ja pangakonto number. Taotlusele lisatakse lahkunu surmatõend ja kulu tõendav dokument. Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist. Matusetoetust makstakse üks kord lahkunu kohta. Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris oli surma hetkel Järva vald.

Matusetoetust ei maksta:
 1) kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral;
 2) kui matusekorraldajaks on ametiasutus.

4) Erakorraline toetus

Erakorralise toetuse määramise aluseks on eelkõige isiku või perekonna raskesse majanduslikku olukorda sattumine või erakorraliste ja põhjendatud kulutuste hüvitamine. Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus (täidetav vorm SIIN).

5) Puudega lapse hooldajatoetus

Osaline hooldusvajadus 75 eurot, pidev hooldusvajadus 100 eurot.

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetus määratakse isikule (edaspidi hooldaja), kelle enda elukoht ja hooldatava lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järva vald ning kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu. Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus (täidetav vorm SIIN), milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number.

 (4) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) otsus lapsele puude määramise kohta;
 2) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan.

Ametiasutusel on vajadusel õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni, nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente. Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus. Ametiasutus selgitab välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:

 1) lapsele määratud puude lõpptähtajani;
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba.

Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele 3-18-aastase raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest järgmiselt:
 1) osalise hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 75% hooldajatoetuse määrast (75 eurot);
 2) pideva hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 100% hooldajatoetuse määrast (100 eurot).

Hooldajatoetust ei määrata:

 1) taotlejale, kes töötab;
 2) taotlejale, kellel on sügav puue;
 3) kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Erandkorras võib määrata hooldajatoetuse isikule, kui lapse suhtes on hooldajal olenemata teiste sotsiaal- või haridusteenuste osutamisest osaline või pidev hoolduskoormus.

Puudega lapse hooldajatoetus makstakse välja vallavalitsuse haldusakti alusel toetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust alates. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:

 1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
 2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsusüksusesse;
 3) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

6) Täisealise isiku hooldajatoetus

Osaline hooldusvajadus 52,50 eurot, pidev hooldusvajadus 70 eurot.

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. Hooldajatoetust on õigus saada isikul, kes on määratud Järva Vallavalitsuse poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks, kellele ei maksta töötutoetust ning kelle suhtes on samaaegselt täidetud alljärgnevad tingimused:
 1) hooldatav vajab oma vaimse või füüsilise seisundi tõttu igapäevast kõrvalabi ja järelevalvet;
 2) hooldataval puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega isik ei ole oma tervislikust või varalisest seisundist tulenevalt võimeline oma ülalpidamiskohustust täitma või on ülalpidamiskohustusega isikul oht tööturult väljalangemiseks;
 3) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus (täidetav vorm SIIN), milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number. Taotlusele lisatakse hooldaja määramise haldusakt.

Hooldajatoetus määratakse kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpuni vastavalt hooldaja määramise haldusaktis sätestatud hooldusvajadusele järgmiselt:
 1) osalise hooldusvajaduse korral on toetus 75% hooldajatoetuse määrast (52,50 eurot);
 2) pideva hooldusvajaduse korral on toetus 100% hooldajatoetuse määrast (70 eurot).

Hooldajatoetust ei määrata, kui taotlus ei vasta määruses kehtestatud tingimustele.