Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise II ja III vooru kohandused on Järva vallas tehtud

5.10.21

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks.

Projekti toel toetati II taotlusvoorus 15 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 11 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega ja 4 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 01.10.2019 kuni 30.09.2021. Projekti maksumus oli 57 855,20 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 49 176,92 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 8 678,28 eurot.

Projekti toel toetati III taotlusvoorus 4 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekti kestvus on 01.09.2020 kuni 01.09.2022. Projekti maksumus oli 15 785 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 13 417,25 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 367,75 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisel isikul tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.

 

Sotsiaalosakond

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise I vooru kohandused on Järva vallas tehtud

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks. Projekti toel toetati 5 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega, ühe taotleja eluruumis köögitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 31.08.2018 kuni 31.08.2020.

Projekti maksumus oli 18 535,64 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 15 755,29 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 780,35 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisele isikule tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.

Projekt "PIKAAJALINE KAITSTUD TÖÖ TEENUS"

 

Projekti eesmärk: Pikaajalise kaitstud töö (PKT) teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

 PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1. isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);

2. isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;

3. isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire2, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;

4. isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi lõpuks.

 

Projekti periood 2015-2020

ESF projekt "Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaa omavalitsustes"

Paide Linnavalitsuse projekt sai Euroopa Sotsiaalfondist ligi 294 356€ toetust, et aidata maakonna inimesi tööturule sisenemisel ja tööl püsimisel. Projektiga on võimalik osutada tööealistele erivajadustega inimestele nende toimetuleku parandamiseks tugiisikuteenust ja isikliku abistaja teenust ning tööealistele inimestele nende hoolduskoormuse vähendamiseks koduteenust.

Tugiisikuteenus on inimeste toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu juhendamist ja motiveerimist.

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puudega füüsilist kõrvalabi vajava täiskasvanud inimese iseseisvat toimetulekut ning vähendada seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust.

Koduteenuse eesmärk on toetada täisealiste inimeste iseseisvat ja turvalist toimetulekut nende kodus, et vähendada seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust.

Projektiga pakutavad teenused on Sotsiaalhoolekande seaduse järgi kohalike omavalitsuste korradada. Projekt kestab 2018.a lõpuni, selle kogumaksumus on 377600€, millest omavalitsused maksavad kokku 83244€.

Huvilistel palun pöörduda teenuste saamiseks oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Infot saab ka projektijuhilt Tiina Larvenilt, tel 5189259, e-mail tlarven@gmail.com.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Järvamaale luua ühtne hoolekandeteenuste süsteem, mis toetab tööealise erivajadustega inimese toimetulekut ning vähendab tööealise inimese hoolduskoormust, et suurendada tööturule sisenejate arvu ja toetada tööturul jätkamise võimekust.

 

Projektiga pakutavad teenused:

·         Koduteenus

·         Tugiisikuteenus

·         Isikliku abistaja teenus

Rakenduspiirkond: Järva ja Türi vald  ning Paide linn

Projekti periood 01.02.2017-31.01.2019

Projekti kogumaksumus 377 600 €, sellest ESF toetus 294 355 €.