Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine 9. november 2017

Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 30. jaanuar 2020

Järva Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 5. oktoober 2020

Revisjonikomisjon

 

 

 

 

Himot Põldver

esimees

himot.poldver@jarva.ee

 

Ester Valdvee

aseesimees

ester.valdvee@jarva.ee

 

Vello Teor

liige

 

 

Revisjonikomisjonil on õigus: Revisjonikomisjoni tegevusvaldkonnad – sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses.

  1. kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, vallavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust;
  2. kontrollida ja hinnata vallaeelarve täitmist.

Revisjonikomisjon hindab tulemuslikkust järgmiste kriteeriumite kohaselt:

  1. säästlikkus, mis tähendab eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist;
  2. tõhusus, mis tähendab kulutuste ja nende abil saavutatavate tulemuste suhet;
  3. mõjusus, mis tähendab tegevuse tegelikku mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga.

Revisjonikomisjon täidab oma pädevuses olevaid ülesandeid valla põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

Revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse vallavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.

Revisjonikomisjon esitab vähemalt kord aastas aruande oma tegevuse kohta volikogu istungil.