Puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise 2021. aasta taotlusvoor on avatud

Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine

2021. aasta avalduste vastuvõtt on 14.01.2021 seisuga suletud seoses vahendite lõppemisega.

 

2021. aasta taotlusvoor

Riigi Tugiteenuste keskus avas 7. detsembril 2020 „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine" neljanda taotlusvooru. Uue taotlusvooru eelarve maht on 279 254 eurot. Kohandust on võimalik saada liikumisega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parandamiseks.

Neljas taotlusvoor on välja kuulutatud Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt jooksva taotlemisena, st et toetusi saab taotleda kuni meetme tegevuse eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Sellest tulenevalt kutsume taotlejaid kiiresti tegutsema ja nõuetekohaseid avaldusi esitama. Saabunud avaldusi menetleb Järva Vallavalitsus jooksvalt.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus.

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:

1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);

2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);

3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:

1. asub Järva valla haldusterritooriumil;

2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;

3. on aastaringseks elamiseks sobiv;

4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Avalduse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;

Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);

Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Avaldusele tuleb lisada:

  1. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
  2.  eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  3.  eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4. korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid);
  5. hinnapakkumine kohanduse eeldatava maksumuse kohta.

Täiendav info ja küsimused: sotsiaaltöö peaspetsialist Gerli Soondra 5822 8027; Gerli.Soondra@jarva.ee

Taotluse esitamise vorm

 

Alus: Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Järva Vallavolikogu 27.05.2021 määrus nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise I vooru kohandused on Järva vallas tehtud

 

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks. Projekti toel toetati 5 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega, ühe taotleja eluruumis köögitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 31.08.2018 kuni 31.08.2020.

Projekti maksumus oli 18 535,64 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 15 755,29 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 780,35 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisele isikule tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.