Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise I vooru kohandused on Järva vallas tehtud

 

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks. Projekti toel toetati 5 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega, ühe taotleja eluruumis köögitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 31.08.2018 kuni 31.08.2020.

Projekti maksumus oli 18 535,64 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 15 755,29 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 780,35 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisele isikule tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.

2020. aasta taotlusvoor

Riigi Tugiteenuste keskus avas 21. jaanuaril 2020 „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine" kolmanda taotlusvooru, mille kohaselt saab Järva vallast kohanduse veel kaks eluruumi. Kokku on Järva valla puuetega inimestel võimalus saada 2 kohandust 2020. aastal.

Avaldusi kohanduse saamiseks võetakse vastu 31. märtsini 2020.

Eluruumi kohandamist saab taotleda isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on sellekohane kehtiv otsus

Meetme raames eluruumi kohandamist saab taotleda erivajaduse katmiseks:
1. liikumisega seotud toimingutes (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);
2. hügieenitoimingutes (pesemis- ja tualetitoimingud);
3. köögitoimingutes (toiduvalmistamine, söömine ja joomine).

Kohandada saab eluruumi, mis:
1. asub Järva valla haldusterritooriumil;
2. on kohanduse saaja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht;
3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
4. on kohanduse saaja või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Kui kohandamise tegelik maksumus ületab meetme vahenditest rahastatava maksimaalse maksumuse ja vallaeelarve vahenditest tasutava summa, tuleb eluruumi kohanduse saajal katta ülejäänud summa omaosalusena.

Taotluse kohustuslikud andmed:

Taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
Taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
Kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
Eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
Kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruum ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
  2.  eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  3.  eluruumi kaasomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  4. korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi (näiteks hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid);
  5. hinnapakkumine kohanduse eeldatava maksumuse kohta.

Taotluse esitamise vorm

Alus:  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord