1. veebruariks 2022 (kaasa arvatud) ootame Järva valla mittetulundusliku tegevuse toetuste I vooru projektitoetuse taotlusi.

Toetust saab taotleda Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuvale tegevusele kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks. Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik.

Projektitoetuse piirmäär on kuni 2000 eurot, omafinantseering vähemalt 10%.

Tegevused on abikõlblikud 01.01.–31.12.2022.

 

Abi ja nõu projektitaotluste esitamisel ja aruannete koostamisel küsi: arenduse peaspetsialist Triin Tippi (520 7938, Triin.Tippi@jarva.ee) ja tehniline spetsialist Ilme Kukk (5343 6326, Ilme.Kukk@jarva.ee)

 

Väike meeldetuletus ka teiste toetuste osas

Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotluseid saab esitada eelarveaasta jooksul.

Samuti säilib projektitoetuse reservi taotluse esitamise võimalus. Need on põhjendatud tegevused, mida ei näinud taotleja ette enne 1. septembri taotlusvooru.

Vallavalitsuse korraldused 2022. aasta tegevustoetuse ja usulise ühenduse toetuse saajatele edastatakse pärast Järva valla 2022. aasta eelarve kinnitamist.

Projektitoetus (piirmäär 2000 eurot)

Toetust saab taotleda Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuvale tegevusele kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik.

Projektitaotluste taotlusvoorud: 1. veebruar 2022 (tegevused 1. jaanuar - 31. detsember) ja 1. september 2022 (tegevused 1. september kuni 31. detsember). 

E-taotlus Taotlus projektitoetuse saamiseks

Projektitoetuse taotlemise vorm ja lisa.

Välja printimiseks (suuremad lahrid): Projektitoetuse taotlemise vorm Eelarve

Projektitoetuse kasutamise aruanne ja lisa.

Välja printimiseks (suuremad lahtrid): Projektitoetuse kasutamise aruanne Eelarve

Projektitoetuse reserv (piirmäär 1000 eurot)

Tegevusi, mida ei olnud võimalik ette näha enne projektitoetuse taotlusvooru toetatakse erakorraliselt projektitoetuse reservist.

Selleks tuleb täida projektitoetuse taotlemise vorm koos lisaga.

E-taotlus Taotlus projektitoetuse saamiseks reservist

Projektitoetuse taotlemise vorm ja lisa.

Välja printimiseks (suuremad lahtrid): Projektitoetuse taotlemise vorm Eelarve

Tegevustoetus

Toetus antakse mittetulundusühingu (v.a usulise ühenduse ja mittetulundusühingu, kellega Järva vald on sõlminud halduslepingu) tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

Tegevustoetuse piirmäär külaliikumise edendamiseks on kuni 800 eurot, teistele mittetulundusühingutele kuni 300 eurot.

Mittetulundusühing peab olema tegutsenud tegevustoetuse taotluse esitamisest kuni 2 aastat.

Tegevustoetuse taotlus 2022. aastaks tuleb esitada hiljemalt 01.09.2021.

E-taotlus Taotlus tegevustoetuse saamiseks

Tegevustoetuse taotlus

Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Välja printimiseks (suuremad lahtrid): Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Projekti kaasfinantseerimise toetus

Toetus on Järva valla kaasfinantseering projekti omaosaluse tagamiseks teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud ja Järva valla arengukavaga seotud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

Toetust antakse jooksvalt eelarveaasta jooksul.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.

E-taotlus Kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Projekti kaasfinantseerimise toetuse kasutamise aruanne

Usulise ühenduse toetus

Toetus antakse kogudusele investeeringuks kiriku, kui mälestise säilitamisel, ja koguduse omandis oleva(te) kalmistu(te) hooldamisega seotud kulude katmiseks.

Investeeringutoetuse kirikul kui mälestise säilitamisel on piirmääraks kuni 3000 eurot ja kalmistu hooldamisega seotud kulude katmiseks kuni 4000 eurot kalmistu kohta.

Usulise ühenduse toetuse taotlus 2022. aastaks tuleb esitada hiljemalt 01.09.2021.

E-taotlus Usulise ühenduse toetuse taotlus

Usulise ühenduse toetuse taotlus

Usulise ühenduse toetuse kasutamise aruanne

Taotlemisel on abiks:

Järva Valla arengukava 2018-2025

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord  https://www.riigiteataja.ee/akt/404122018011