Teade tänavavalgustuse rekonstrueerimise seadustamisest sundvaldusega

Teated saadetakse võimaluse korral kinnisasja omanike meiliaadressidele või riigiportaalist www. eesti.ee.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega on koostamisel Järva valla amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise projekt. Rekonstrueeritakse vana ja energiakulukas tänavavalgustustaristu, valgustid vahetatakse välja kaasaegsete ja energiat säästvate LED valgustite vastu. Projekteerimistööd on jõudnud seisu, mil on võimalik kinnistu omanikke teavitada nende maal asuvate tänavavalgustuse trasside rekonstrueerimiskavatsusest, trassipiires talumiskohustuse tekkimisest ja sundvalduse seadmisest. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd algavad eeldatavasti 2022. aasta I pooles.

Järva Vallavalitsus kavatseb seada sundvalduse avalikes huvides Järva vallas Järva-Jaani alevis, Peetri alevikus ning Kuksema, Jalgsema, Karinu, Koigi, Käsukonna, Imavere ja Päinurme külades paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud töö nr 2484 ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tehnovõrgu või -rajatise alust maad sundvalduse seadmisega ei võõrandata, vaid sellega tekib kinnistuomanikule talumiskohustusega koormatud ala – näiteks piki kaabelliini kulgev 2 m ala, millele midagi ehitades tuleks küsida trassivaldaja kooskõlastust. Sundvalduseid notariaalselt ei kinnitata ega kinnistusraamatusse ei kanta. Andmed kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse.

Kinnisasja omanikul (korteriomanikul) on õigus teate kättesaamisest arvates nelja nädala jooksul esitada kirjalikult oma allkirjastatud arvamus Järva Vallavalitsusele Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee.

 

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU „Sundvalduse seadmine."

Järva Vallavalitsus teatab sundvalduse seadmise menetlusest Aravete alevikus paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise talumiseks

11.05.21

Järva Vallavalitsus teatab sundvalduse seadmise menetlusest Aravete alevikus paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (kaugkütte magistraaltorustik nimetusega Aravete soojustrass) talumiseks.

Sundvaldus seatakse tähtajatult kaugküttetorustike ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks soojusenergia edastuse toimimise tagamise eesmärgil kaitsevööndi ulatusega 2 m või 3 m äärmise torustiku isolatsiooni välispinnast mõlemal pool torustikke. Isik, kelle kasuks sundvaldus seatakse, võib kinnisasja kasutada ainult sundvalduse seadmise otsuses ettenähtud eesmärgil.

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU.

Kinnisasja omanikul on õigus nelja nädala jooksul teate kättesaamisest arvates esitada eelnõule oma arvamus.

Sundvaldus seatakse järgmistele Järva vallas Aravete alevikus paiknevate kinnisasjade osadele vastavalt sundvalduse ala asendiplaanile:

  1. Lasteaia tn 1
  2. Lasteaia tn 2
  3. Lasteaia tn 3
  4. Lasteaia tn 5
  5. Lasteaia tn 6
  6. Piibe mnt 21a
  7. Uus tn 1
  8. Uus tn 2
  9. Uus tn 3
  10. Uus tn 4.

Kasutusele võeti uus maamaksu infosüsteem, seoses sellega kinnitati maa maksustamishinna aktid

 

Maakorralduse peaspetsialisti 17.02.2021 OTSUS nr 5-4/2021/595-1 "Maa maksustamishinna aktide kinnitamine"

 

2021. aastal on asutatud uus maksukohustuslaste registrisse kuuluv andmekogu- maamaksu infosüsteem.

Maksu- ja Tolliamet arvutab maamaksu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maamaksu infosüsteemi esitatud alusandmete põhjal, milleks tuleb kinnitada maa maksustamishinna aktid.

Maa maksustamishinna akt on informatiivne, mis tõendab maaomandi suurust ning maksustamishinda. Aktis ei näidata maamaksu soodustusi. Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti väljastatud maksuteate alusel.

Maakorralduse peaspetsialist kinnitas otsusega Järva valla haldusterritooriumil paiknevate maaüksuste maksustamishinna aktid nr 1-18200, mis on koostatud maamaksu infosüsteemis ja tehakse teatavaks Maksu- ja Tolliameti maksuteatega 2021. a maamaksu kohta.

 

Maksumaksjal palume pöörduda andmete täpsustamiseks Järva Vallavalitsuse poole, kui maamaksu alusandmed on maksuteates ebatäpsed. Kontaktandmed: maakorralduse peaspetsialist, Mati.Tatrik@jarva.ee, +372 510 9734.

 

Mati Tatrik

Maakorralduse peaspetsialist

Maaomaniku meelespea

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Näiteks on juttu katastriüksuse moodustamisest nii maareformi käigus kui ka pärast seda, erinevatest mõõdistamisviisidest, katastriüksuse sihtotstarbe muutmisest ja piiride tähistamisest jne.

Omaette peatükk on pühendatud piirivaidlustele: miks ja millised probleemid võivad tekkida, kuidas saab neid kõige paremini lahendada ja mida teha, et piirivaidluseid  üldse poleks.

Juhend on lihtsas keeles ehk hõlpsalt mõistetav, samas on viiteid asjakohastele seaduste sätetele ja muudele abimaterjalidele.

Juhendi koostasid Maa-ameti katastrivaldkonna töötajad.

Loe lähemalt: "Maaomaniku meelespea".