Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Järva-Jaani ja Kareda piirkonna piirkonnajuhi ametikoha täitmiseks

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Järva-Jaani ja Kareda piirkonna piirkonnajuhi ametikoha täitmiseks

 

Piirkonnajuhi ülesanded:

 * igapäeva küsimuste lahendamine piirkonnas, sisendite andmine valdkonna spetsialistidele ja koostöös ülesannete lahendamine;

* isikute nõustamine, kaebuste ja probleemide ning probleemsete olukordade lahendamine;

* oma piirkonnas hallatavate asutuste juhtide, spetsialistide ning teiste isikute nõustamine;

* talihoolduse, haljasalade, tänavavalgustuse, mänguväljakute, ühistranspordi, teede, karjääride jne järelevalve ja korraldus;

* elamu- ja kommunaalmajanduse, eluruumide hoolduse ja üürile andmise korraldamine;

* Järva valla esindamine korteriühistute koosolekul, mille liikmeks on Järva vald;

* hulkuvate loomadega seotud ülesannete täitmine;

* ÜKT töö korraldamine, juhendamine ja selle üle aruannete pidamine;

* piirkonna arengu planeerimine.

 

 Nõuded kandidaadile:

* keskharidus + ametialane ettevalmistus või kutsekeskharidus;

* töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;

* oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;

* oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase (MS Office, DHS Delta);

*  väga hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;

*  hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;

*  võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras;

*  kohusetunne, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime;

*  omab vähemalt B-kategooria juhiluba. Kasuks tuleb eelnev töökogemus antud ülesannete valdkonnas.

 

Omalt poolt pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
  • enesetäienduse ja –teostuse võimalusi;
  • erialast täiendkoolitust;
  • toetavat meeskonda.

 

Kandideerimise info 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 31. juulil 2020 e-posti aadressil  info@jarva.ee  või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Piirkonnajuht". 

Vajalikud dokumendid: ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Lisainfo: Rait Pihelgas, vallavanem, telefon: 505 1762, e-posti aadress: Rait.Pihelgas@jarva.ee