Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti (juhtumikorraldaja) ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti (juhtumikorraldaja) ametikohale  

Ametiülesanded:

• osalemine valla sotsiaal- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel;

• valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine;

• sotsiaalvaldkonna ennetavate tegevuste planeerimine ja korraldamine;

• sotsiaaltoetuste ja -teenuse korraldamine, sotsiaalnõustamine;

• andmete sisestamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR;

• andmete sisestamine dokumendihaldusprogrammi DELTA;

• vajadusel osalemine valdkonda puudutavate võrgustike ja komisjonide töös;

• oma töövaldkonna aruannete ja statistilise informatsiooni analüüside koostamine ja info edastamine vastavalt kehtestatud nõuetele;

• oma valdkonnaga seotud dokumentide arhiveerimise korraldamine;

• vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine;

• juhtumitöö koordineerimine abivajadustega inimeste toetamisel, et tagada nende vajadustele vastav abi erinevatest valdkondadest (sotsiaal, tervishoid-, haridus jm);

• ametiülesannetega seonduvate avalduste, päringute, vaiete, teabenõuete ja teiste küsimuste menetlemine;

• ettepanekute tegemine oma ametiülesannete, võrgustikutöö, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi arendamise osas.

Nõuded kandidaadile:

• erialane kõrgharidus;

• vähemalt 1-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;

• töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;

• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta);

• eesti keele oskus C-1 tasemel;

• omab väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskust, empaatiavõimet, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;

• suudab asendada teist teenistujat.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

• konkurentsivõimelist töötasu;

• erialast täiendkoolitust;

• kaasaegset töökeskkonda;

• toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 29. oktoobril 2020 e-posti aadressil: info@jarva.ee  või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist (juhtumikorraldaja)".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi tel 53473327, Katre.Magi@jarva.ee