Korralduse eelnõu "Kohanime määramine teele" avalikustamine 4. märtsist kuni 20. märtsini

Tulenevalt kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 avalikustab Järva Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Eelnõuga saab tutvuda Järva valla teeninduskeskustes ja -punktis ning Järva valla veebilehel jarvavald.kovtp.ee ajavahemikul 4. märtsist kuni 20. märtsini 2021.
 

Koha-aadressi määramine

Liikluspindade ruumikujude määramine

Kohanime määramine

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegi Järva Vallavalitsusele ettepaneku Järva vallas Käsukonna külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaantee nr 2 ääres asuva Risti bussipeatuse nime muutmiseks. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on valmis lisama liinile nr 153 Haapsalu-Rapla-Tartu juurde Risti peatuse Järvamaal Käsukonna külas, kuid hetkel samanimeline peatuse nimi Läänemaal tekitab segaduse vedaja liinikorralduses. 

Tulenevalt kohanimeseaduse nõuetest peab kohalik omavalitsus avalikustama kohanime määramise eelnõu vähemalt l5 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Kohanime muutmise eelnõu, millega sai tutvuda Järva valla veebilehel jarvavald.kovtp.ee, avalikustamine toimus ajavahemikul 10.06.2019 kuni 25.06.2019.

Järva vallavalitsus otsustas määrata Järva maakonnas, Järva vallas, Käsukonna külas Risti bussipeatuse uueks nimeks KÄSUKONNARISTI.

Korraldus nr 352

Korraldus nr 352 lisa

Järva-Jaani ühissõidukite peatuste nimed

,,Kohanimeseaduse" § 4 lõike 1 punkti 5 kohaselt on ühissõidukipeatuste kohanimede määramine kohustuslik ja sama seaduse § 5 lõike I punkti 3 ja lõike 4 kohaselt on nimemäärajaks kohalik omavalitsus.