KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 19. detsembril 2019 algusega kell 14.00 Aruküla mõisas (Paide tee 18, Koeru alevik, Järva vald).

Päevakorra kavand:

1. Analüüsi „Järva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine" tutvustamine

Ettekandja:                 Cumulus Consulting OÜ

2. Järva valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine  Lisa Eelarve kontoklassidena  Seletuskiri

Ettekandjad:               Rait Pihelgas, vallavanem

Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja:          Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Järva Vallavolikogu 22. märtsi 2018 määruse nr 9 „Järva valla põhimäärus" muutmine, 2. lugemine

Ettekandja:                 Elmar Luha, vallavolikogu liige

Kaasettekandja:          Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

4. Järva Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 15 „Järva Vallavalitsuse töökord" muutmine

Ettekandja:                 Piia Lipp, vallasekretäri abi-jurist

Kaasettekandja:          Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

5. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine

Ettekandja:                 Tiina Oraste, abivallavanem

Kaasettekandjad:        Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

                                    Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (AK piirang)

Ettekandja:                 Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:          Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Loa andmine põllumajandus-ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamiseks  Seletuskiri

Ettekandja:                 Toomas Tammik, abivallavanem

Kaasettekandja:          Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

8. Atmosfääriõhu kaitse seaduses, liiklusseaduses, veeseaduses ja ühistranspordi seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise volitamine

Ettekandja:                 Piia Lipp, vallasekretäri abi-jurist

Kaasettekandja:          Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

                                    Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Loa andmine hangete korraldamiseks

Ettekandjad:               Toomas Tammik, abivallavanem

                                    Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja:          Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

10. Järva valla haridusvõrgu ümberkorraldamise töörühma ettepanekute tutvustamine

Ettekandja:                 Kalju Kertsmik, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees

11. Arupärimisele vastamine

11.1. Arto Saare arupärimine - Rait Pihelgas

11.2. Arvi Luugi arupärimine - Arto Saar

12. Volikogu ja valitsuse informatsioonid

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees