KUTSE

 

Järva Vallavolikogu istung toimub 25. juunil 2020 algusega kell 14.00 Koeru Kultuurimajas (Paide tee 3, Koeru alevik, Järva vald).

 

Päevakorra kavand:

1. Järva Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 4 „Järva Vallavolikogu esimehe kuutöötasu suurus, aseesimehe hüvitus (tasu) ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord" § 4 lõike 5 kehtetuks tunnistamine Volikogu liikme Elmar Luha seisukoht

Ettekandja:                Jüri Ellram, vallavolikogu esimees

2. Järva valla 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Järva valla 2019. aasta majandusaasta aruanne Audiitori aruanne Revisjonikomisjon aruanne ja Õiend

Ettekandja:                Kaja Reinberg, pearaamatupidaja

Kaasettekandja:         Arto Saar, revisjonikomisjoni esimees

3. Järva valla arengukava 2018-2025 ülevaatuse aruande kinnitamine Arengukava seire

Ettekandja:                Teele Kukk, arenduse peaspetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Arto Saar, revisjonikomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Lea Traks, külaelukomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Rünno Lass, sotsiaalkomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Arvo Imsi, keskkonnakomisjoni esimees

4. Järva valla 2020. aasta eelarve 1. lisaeelarve vastuvõtmine  Lisa Järva valla 2020. aasta 1. lisaeelarve

Ettekandja:                Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

5. Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 51 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine, 2. lugemine Lisa 1 Ettepanekud

Ettekandja:                Elo Siska, hariduse spetsialist

Kaasettekandja:         Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

6. Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Järva vallas" muutmine, 2. lugemine

Ettekandjad:              Toomas Tammik, abivallavanem      

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Järva Vallavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 21 „Järva valla finantsjuhtimise kord" muutmine, 1. lugemine

Ettekandja:                Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

8. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja:                Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Järva Vallaraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine, 1. lugemine Lisa Järva Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Ettekandja:                Karmen Velitshinsky, vallaraamatukogu direktor

Triin Väin, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

10. Järva Vallavolikogu 22.05.2018 otsuse nr 24 „Järva Vallavalitsuse ja ametniku volitamine" tühisuse kindlaks tegemine

Ettekandja:                Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

11. Toetuse taotlemine ja investeeringute nimekirja kinnitamine Lisa Investeeringute nimekiri

Ettekandjad:               Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja   

Toomas Tammik, abivallavanem                  

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

12. Kinnisasja koormamine reaalservituudiga 

12.1. Kinnisasja koormamine reaalservituudiga (Koigi küla) Plaan

12.2. Kinnisasja koormamine reaalservituudiga (Järva-Jaani alev) Plaan

Ettekandja:                Toomas Tammik, abivallavanem

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

13. Loa andmine põllumajandusmaad sisaldavate kinnisasjade omandamiseks

Ettekandja:                Lia Pärna, maakorralduse spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

14. Peremehetu vara hõivamise algatamine

Ettekandja:                Lia Pärna, maakorralduse spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

15. Raieõiguse võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras 

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

16. Vallavara mahakandmine ja omafinantseeringu tagamine Mahutite alused Kooli tn 6 katlamaja Peetri soojustrass Soojustrass ja korsten

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

17. Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras Pilt Sigapusma

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

18. Hoonestusõiguse seadmine Pärnatee elamukruntidele konkursi korras

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

19. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

19.1. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Taadikvere küla, Kooli tee 1-4 asuv korteriomand) (AK piirang)

19.2. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Ervita küla, Ringtee 2-5 asuv korteriomand) (AK piirang)

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

20. Kinnistu jagamine ja vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

21. Kinnisvara omandamine

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

22. Järva Valitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine

Ettekandja:                Rait Pihelgas, vallavanem

23. Volikogu ja valitsuse teated

23.1. Valla vapimärgi ja teenetemärgi kavanditest

Ettekandja:                Triin Väin, kultuuritöö spetsialist

 

Jüri Ellram

Vallavolikogu esimees