Imavere küla Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistute detailplaneeringu algatamine

21.04.22

Järva Vallavalitsuse 20.04.2022 korraldusega nr 233 algatati detailplaneering Imavere külas Kamseni tee 6 (katastritunnus 23401:003:0090), Kamseni tee (katastritunnus 23401:003:0183) ja Karja (katastritunnus 23401:003:0177) kinnistutel. Planeeringuala hõlmab Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistut, planeeringuala suurus on kokku 32,53 ha. Karja kinnistu piirneb kõigist külgedest maatulundusmaadega, Kamseni tee 6 põhjast, läänest ja lõunast maatulundusmaadega, kirde ja ida suunal asuvad hoonestusega elamumaad. Kamseni tee kinnistul on avaliku teena kasutatav ligikaudu 160 m teelõik Karja ja Kamseni tee 6 kinnistute vahel.

Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada Kamseni tee 6 ja Karja kinnistutele päikeseelektrijaama rajamise võimalikkus.

Vastavalt Imavere valla üldplaneeringule (kehtestatud 19.06.2008 määrusega nr 13) asub planeeritavast alast Kamseni tee 6 tiheasustusega alal, mis on reserveeritud perspektiivseks tootmis- ja ärimaaks, haljasala ja parkmetsa maaks ning pereelamu maaks. Antud detailplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta üldplaneeringuga määratud Kamseni tee 6 juhtotstarbeid. Päikeseelektrijaam soovitakse rajada perspektiivsele tootmis- ja ärimaale, lisaks osaliselt haljasala ja parkmetsa maale ning pereelamu maale. Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punkti 1 alusel on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmine, kui üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarvet soovitakse ulatuslikult muuta. Võttes aluseks analüüsijoonise (korralduse lisa 1 joonis 2), siis ei ole tegemist ulatusliku juhtotstarvete muutmisega, seega on antud detailplaneering üldplaneeringu kohane. Karja kinnistu on käesoleval hetkel maatulundusmaa sihtotstarbega maa-ala, mis asub väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala ning üldplaneeringuga ei ole perspektiivset juhtotstarvet määratud. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt muudetakse Karja kinnistu tootmismaaks.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Lähteseisukohad Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistutel DP koostamiseks

Eskiis DP algatamiseks Kamseni tee 6, Kamseni tee ja Karja kinnistutel Imavere külas