Palun saata mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlused Järva valla üldmeilile info@jarva.ee

Mittetulundusühingute toetamine

Alates 01.01.2019 kehtib Järva Vallavolikogu 22.11.2018 nr 38 määrus "Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord"  https://www.riigiteataja.ee/akt/404122018011

 

Lisainfo:

Teele Kukk

arendusspetsialist

5326 7903

teele.kukk@jarva.ee

Mittetulundusliku tegevuse toetamine Järva vallas

Järva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluste vormide kinnitamine

Järva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluste vormide kinnitamine

 

Toetuse liigid

Projektitoetus – toetust saab taotleda Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuvale tegevusele kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik.

Projektitaotluste taotlusvoorud: jooksva eelarveaasta 01. veebruar ja 01. september.

Projektitoetuse piirmäär kuni 2000 eurot.

Projektitoetuse taotlemise vorm ja lisa.

Projektitoetuse kasutamise aruanne ja lisa.

Tegevusi, mida ei olnud võimalik ette näha enne projektitoetuse taotlusvooru toetatakse erakorraliselt projektitoetuse reservist.

Selleks tuleb täida projektitoetuse taotlemise vorm koos lisaga.

Järva Valla arengukava 2018-2025

 

Projekti kaasfinantseerimise toetus

Toetus on Järva valla kaasfinantseering projekti omaosaluse tagamiseks teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud ja Järva valla arengukavaga seotud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

Toetust antakse jooksvalt eelarveaasta jooksul.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.

Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotlus.

Projekti kaasfinantseerimise toetuse kasutamise aruanne.

 

Tegevustoetus - toetus antakse mittetulundusühingu (v.a usulise ühenduse ja mittetulundusühingu, kellega Järva vald on sõlminud halduslepingu) tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

Tegevustoetuse piirmäär külaliikumise edendamiseks on kuni 800 eurot, teistele mittetulundusühingutele kuni 300 eurot.

Mittetulundusühing peab olema tegutsenud tegevustoetuse taotluse esitamisest kuni 2 aastat.

Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada toetuse saamise aastale eelneva kalendriaasta 1. septembriks.

Tegevustoetuse taotlus.

Tegevustoetuse kasutamise aruanne.

 

Usulise ühenduse toetus

Toetus antakse kogudusele investeeringuks kiriku, kui mälestise säilitamisel, ja koguduse omandis oleva(te) kalmistu(te) hooldamisega seotud kulude katmiseks.

Investeeringutoetuse kirikul kui mälestise säilitamisel on piirmääraks kuni 3000 eurot ja kalmistu hooldamisega seotud kulude katmiseks kuni 4000 eurot kalmistu kohta.

Usulise ühenduse toetuse taotlus.

Usulise ühenduse toetuse kasutamise aruanne.