Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu rendile andmiseks aadressil Järva vald Ervita küla, Kindrali (registriosa nr 14375650, katastritunnus  31401:001:0384, pindala 3,75 ha, maa sihtotstarve maatulundusmaa 100%).

Kinnistu maa-ala on olnud kasutusel Ervita küla korterelamute aiamaadena ja on hooldamata.

Rendile andmise eesmärk on Järva valla arengukava rakendamine, mille kohaselt on tähtis maastikupildi korrapärane hooldamine, uute elanike tulek piirkonda ja alustavate ettevõtjate toetamine.

1. Tingimused pakkujale:

1.1. pakkuja peab olema kas eraisik, ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing või põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja;

1.2. pakkumise esitamise ajal peab taotleja olema noorem kui 40 aastat või peavad kõik tema osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat;

1.3. füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise ajaks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.

2. Enampakkumise tingimused:

2.1. pakkumise alghind on 80 eurot/ha aastas;

2.2. tagatisraha on 30 eurot;

2.3 osavõtutasu on 10 eurot;

2.4. kinnistu peab olema kogu rendiperioodi jooksul heakorrastatud seisundis ja kinnistut tuleb kasutada põllumajandussaaduste tootmiseks;

2.5. kinnistu antakse rendile kuni 30.09.2026;

2.6. enampakkumisest ei või osa võtta isikud, kes on maksuvõlglased riiklike maksude osas ja isikud, kellel on Järva valla ees lepingute rikkumisest tulenevad rahalised kohustused;

2.7. osavõtutasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Kindrali enampakkumine";

2.8. enampakkumisel kasutusõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse rendisumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osavõtutasu ei tagastata.

2.9. pakkumised esitada märgusõna „Kindrali  enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressile „Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56  Järva-Jaani teeninduskeskus" või e-posti aadressile info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Kindrali  enampakkumine" hiljemalt 18.10.2021 kell 10:00.

Pakkumised avatakse 19.10.2021 kell 09:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik 73001 Paide tee 5 Järva vallavalitsuse Koeru teeninduskeskuses.

 

3. Pakkumine peab sisaldama:

3.1. pakkuja nimi, aadress ning isikukood/registrikood;

3.2  nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

3.3. maksekorraldus enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

3.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

3.5. pakkumise esitaja allkiri;

3.6. pakkuja esindaja volitusi tõendav dokument (vajadusel).

 

Informatsioon: Alari Teppan, piirkonnajuht, tel 5302 5975, Alari.Teppan@jarva.ee

Koeru alevikus asuvate kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks konkursi väljakuulutamine

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru  alevikus Pärna puiestee 8 (katastritunnus 25501:001:0291) , Pärna puiestee 10 (katastritunnus 25501:001:0292) ja Pärna puiestee 12 (katastritunnus 25501:001:0293) asuvate elamumaa sihtotstarbega kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks 10 aastaks aastatasuga 2,5 % maa maksustamishinnast.

Hoonestaja on kohustatud pärast hoonestusõiguse kandmist kinnistusraamatusse alustama ehitustöödega  hiljemalt 2 aasta jooksul ja ehitama elamu valmis hiljemalt 5 aasta jooksul.

Kui elamu on valminud tähtaegselt, on hoonestajal õigus nõuda hoonestusõigusega koormatud kinnisasja müümist hoonestajale ning kinnisasja omanik on kohustatud müüma kinnisasja hoonestajale hinnaga üks euro ruutmeetri (1 euro/m2) eest. Nimetatud tingimuse kohta tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne.

Hoonestusõiguse tingimused ja konkursitingimused on sätestatud Järva Vallavolikogu 25.06.2020 a otsusega nr 43 "Hoonestusõiguse seadmine Pärnatee elamukruntidele konkursi korras". Volikogu otsus asub Järva valla avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/jarva_vald/dokument/4379233.

Hoonestusõiguse taotlejal tuleb esitada kirjalik taotlus hoonestusõiguse omandamiseks ja isikut tõendava dokumendi koopia. Taotluses märgitakse volikogu otsuse punktis 4 nimetatud andmed. Taotlusele võib taotleja lisada muid tema taotlust toetavaid dokumente. Taotlus peab olema taotleja poolt allkirjastatud.

 

Hoonestusõiguse omandamise taotlused tuleb esitada hiljemalt 15.11.2021 kell 12:00 Järva vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond või e-posti aadressile info@jarva.ee.

Koeru aleviku Pärnatee maaüksuse ja sellega piirneva planeeringuala DP (Järva Vallavalitsuse 21.08.20218 korraldus nr 489)

Informatsioon: e-post valdur.permanson@jarva.ee, telefon 512 7569.