Vallavara müük

Järva vallavalitsus korraldab reedel, 12.07.2019 kella 12.00 kuni 18.00 vallasvara müügi, asukohaga Kase, Koigi küla.

Kui ühe eseme osta soovijaid mitu, toimub ostjate vahel suuline enampakkumine. Eseme omandab kõrgeima hinna pakkunud ostja.

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise korteriomandi võõrandamiseks aadressil Koigi küla Aasa tn 7-12 kinnistu nr 2454536, katastritunnus 32501:001:0100, eluruumi pind 43,2 m2.

1. Pakkumise alghind on 2000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 200 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Aasa tn 7-12 enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

9. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Aasa tn 7-12" e-posti aadressil info@jarva.ee hiljemalt 31.07.2019 kell 12:00;

10. pakkumine peab sisaldama:

10.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

10.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

10.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

10.4. pakkumise esitaja allkiri;

10.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Kaido Krause, piirkonnajuht, tel 5551 4966,  Kaido.Krause@jarva.ee    

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks aadressil Vao küla Laanese kinnistu nr 13774950, katastritunnus 25501:001:0178, kinnistu pindala 1556 m2. Kinnistul puudub elektri võrguleping. Kinnistul asub lagunenud elamu ja abihoone.

1. Pakkumise alghind on 1000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 100 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Laanese enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

9. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Laanese enampakkumine" e-posti aadressil info@jarva.ee hiljemalt 31.07.2019 kell 12:00;

10. pakkumine peab sisaldama:

10.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

10.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

10.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

10.4. pakkumise esitaja allkiri;

10.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Alari Teppan, piirkonnajuht, tel 5302 5975,   Alari.Teppan@jarva.ee

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks aadressil Aruküla Aedniku kinnistu nr 13745350, katastritunnus 25501:001:0184, kinnistu pindala 8280 m2. Kinnistul puudub elektri võrguleping. Kinnistul asuvad abihoone varemed.

1. Pakkumise alghind on 5000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 500 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Aedniku enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

9. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Aedniku enampakkumine" e-posti aadressil info@jarva.ee hiljemalt 31.07.2019 kell 12:00;

10. pakkumine peab sisaldama:

10.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

10.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

10.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

10.4. pakkumise esitaja allkiri;

10.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Alari Teppan, piirkonnajuht, tel 5302 5975,   Alari.Teppan@jarva.ee

Eelläbirääkimistega pakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise (edaspidi pakkumine) hoonestatud kinnistu võõrandamiseks aadressil Kesktee 6, Peetri alevik, Järva vald.

 

1. Võõrandatava vara kirjeldus:

1.1. registriosa nr 2180236, katastritunnus 28801:004:0065, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 14154 m2;

1.2. kinnistul asub Peetri koolimaja (ehitusregistri kood 107019399), mis koosneb ajaloolisest Järva-Peetri koguduse pastoraadihoonest (18. saj) ning 1966. aastal ehitatud koolimaja juurdeehitusest.

 

2. Võõrandamise tingimused:

2.1. hoone peab olema võetud kasutusse ostja poolt pakkumises esitatud otstarbel nelja aasta jooksul pärast müügilepingu sõlmimist;

2.2. kinnistut võib võõrandada või koormata 10 aasta jooksul Järva valla igakordsel kirjalikul nõusolekul;

2.3. vara ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist;

2.4. vara võõrandamisega seotud asjaõiguslepingu sõlmimise kulud tasub ostja;

2.5. ostja peab võimaldama osutada hoones päevakeskuse teenust piirkonna eakatele kuni 31.12.2022, teenuse osutamisega seotud kulud katab Järva vald;

2.6. kinnistu võõrandatakse tagasiostuõigusega Järva valla kasuks järgmistel tingimustel:

2.6.1. Järva vald võib rakendada kinnistu tagasiostuõigust 10 aasta jooksul pärast müügilepingu sõlmimist, kui ostja ei ole täitnud punktis 2.1. toodud tähtaega või ostja rikub olulisel määral teisi lepingutingimusi;

2.6.2. tagasiostuhinnaks on hind, millega kinnistu võõrandati ostjale;

2.6.3. Järva vald ei hüvita ostjale kinnistule ja selle olulistele osadele enne tagasiostu tehtud kulutusi ega maksa hüvitist kulutuste tulemusena kinnistu väärtuse suurenemise eest.

 

3. Alghind, osalustasu ja tagatisraha:

3.1. pakkumise alghind on 20 000 eurot;

3.2. pakkumise osalustasu on 200 eurot ja tagatisraha 2000 eurot;

3.3. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Kesktee 6, Peetri";

3.4. osalustasu ei tagastata, tagatisraha tagastatakse pärast pakkumise lõppu 10 tööpäeva jooksul.

 

4. Pakkumise tingimused:

4.1. pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatult märksõnaga „Kesktee 6, Peetri" e-posti aadressil info@jarva.ee hiljemalt 18.06.2019 kell 12:00;

4.2. pakkumine peab sisaldama:

4.2.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

4.2.2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

4.2.3. pakkuja esitab ideekavandi kinnistu ning kinnistul asuvate hoonete kasutamise kohta, sh planeeritav kasutusotstarve, investeeringu suurus, töötajate arv, tegevuste ajakava;

4.2.4. pakkuja kinnitab vajalike finantsvahendite olemasolu;

4.2.5. pakkuja esitab oma eelnevad kogemused kinnistul planeeritaval tegevusalal;

4.2.6. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

4.2.7. pakkumise esitaja allkiri;

4.2.8. esindaja volitusi tõendav dokument;

4.3. pakkumised avatakse 19.06.2019 kell 14:00.

 

5. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused:

5.1. pärast pakkumiste avamist kontrollib eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjon (edaspidi komisjon) pakkumiste nõuetekohasust;

5.2. nõuetele vastavate pakkumiste tegijad kutsutakse eelläbirääkimistele, mis toimuvad 10 tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamist;

5.3. pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest komisjoni poolt antud tähtajaks;

5.4. komisjon hindab lõplikke pakkumisi, võttes aluseks:

5.4.1. ostuhinna – osakaal 50%;

5.4.2. ideekavandi, sh sobivuse valla arengu ja eesmärkidega – osakaal 30%;

5.4.3. loodavate töökohtade arvu – osakaal 10%;

5.4.4 eelneva kogemuse samal tegevusalal – osakaal 10%.

 

Informatsioon ja ruumidega tutvumine tööpäeviti kella 08:00-17:00, kontakt Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist, tel 507 0144, meelis.kivi@jarva.ee