« Tagasi

Koeru alevikus asuvate kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks konkursi väljakuulutamine

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Koeru  alevikus Pärna puiestee 8 (katastritunnus 25501:001:0291) , Pärna puiestee 10 (katastritunnus 25501:001:0292) ja Pärna puiestee 12 (katastritunnus 25501:001:0293) asuvate elamumaa sihtotstarbega kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks 10 aastaks aastatasuga 2,5 % maa maksustamishinnast.

Hoonestaja on kohustatud pärast hoonestusõiguse kandmist kinnistusraamatusse alustama ehitustöödega  hiljemalt 2 aasta jooksul ja ehitama elamu valmis hiljemalt 5 aasta jooksul.

Kui elamu on valminud tähtaegselt, on hoonestajal õigus nõuda hoonestusõigusega koormatud kinnisasja müümist hoonestajale ning kinnisasja omanik on kohustatud müüma kinnisasja hoonestajale hinnaga üks euro ruutmeetri (1 euro/m2) eest. Nimetatud tingimuse kohta tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne.

Hoonestusõiguse tingimused ja konkursitingimused on sätestatud Järva Vallavolikogu 25.06.2020 a otsusega nr 43 "Hoonestusõiguse seadmine Pärnatee elamukruntidele konkursi korras". Volikogu otsus asub Järva valla avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/jarva_vald/dokument/4379233.

Hoonestusõiguse taotlejal tuleb esitada kirjalik taotlus hoonestusõiguse omandamiseks ja isikut tõendava dokumendi koopia. Taotluses märgitakse volikogu otsuse punktis 4 nimetatud andmed. Taotlusele võib taotleja lisada muid tema taotlust toetavaid dokumente. Taotlus peab olema taotleja poolt allkirjastatud.

 

Hoonestusõiguse omandamise taotlused tuleb esitada hiljemalt 15.11.2021 kell 12:00 Järva vallavalitsusele aadressil Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond või e-posti aadressile info@jarva.ee.

Koeru aleviku Pärnatee maaüksuse ja sellega piirneva planeeringuala DP (Järva Vallavalitsuse 21.08.20218 korraldus nr 489)

Informatsioon: e-post valdur.permanson@jarva.ee, telefon 512 7569.