« Tagasi

Mida arutati ja otsustati Järva vallavalitsuse istungil 4. mail

* Finantsjuht Aime Roosioja tutvustas Järva valla 2023. aasta eelarve koostamise põhimõtteid ja ajakava. Mais kinnitab vallavalitsus juhised vallaeelarve koostamiseks, mis edastatakse alaeelarvete koostamise eest vastutajatele. Kogu töö käib selle nimel, et vallavalitsus saaks arutelude tulemusena valminud eelnõu esitada oktoobris vallavalitsusele heakskiitmiseks ja vallavalitsus saaks esitada vallaeelarve eelnõu vallavolikogule.

Vallavalitsus kinnitas Järva valla 2023. aasta eelarve koostamise tingimused.

 

* Vallavara spetsialist Valdur Permanson tutvustas avaliku kirjaliku enampakkumise tulemusi. Viidi läbi enampakkumised kahe kinnistu müügiks. Raamatukogu kinnistule Reinevere külas esitati neli pakkumist, üks pakkumine ei vastanud nõuetele. Parim oli 5115 eurot, mille esitas Tartu Reklaamteenused OÜ.

Teisele kinnistule aadressiga Kurisoo küla, Põllu tn 9 esitati neli pakkumist, parima pakkumine oli 8515 eurot.

Vallavalitsus kinnitas avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused.

 

*Katastriüksuste jagamisel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramist selgitas maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik.Vallavalitsus nõustus Järva vallas Karinu külas asuva Alt-Heinamaa katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

 

  • Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Paeheina ning sihtotstarve on 100% elamumaa;

  • Järva maakond, Järva vald, Karinu küla, Paemetsa ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.


 

Vallavalitsus nõustus Järva vallas Mõnuvere külas Mõnuvere-Määra maaparandussüsteemi maa-alal paikneva ja ühiseesvooluga (Tarvasjõgi) piirneva Ülevaltmetsa kinnisasja jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

  • Järva maakond, Järva vald, Mõnuvere küla, Ülevaltmetsa ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa;

  • Järva maakond, Järva vald, Mõnuvere küla, Ülevaltmäe ning sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.


 

* Majandusosakonna juhataja Meelis Kivi edastas, et hajaasustuse programmi projekti „Saueaugu kanalisatsioonisüsteem" tööd on lõpetatud. Lõpparuandes kajastub, et toetussumma 3939,6 eurot on kasutatud täies mahus (projekti kogumaksumus oli 5880 eurot, millest omaosalus 1940,4 eurot). Kanalisatsioonisüsteem on rajatud. Toetuse kasutamise aruande kontrollis ning paikvaatluse teostas Järva Vallavalitsuse maastiku- ja heakorra spetsialist Marko Mitt. Vajalikud dokumendid on esitatud, omaosalus on tasutud ja projekt on ellu viidud vastavalt kehtestatud nõuetele.

Vallavalitsus kiitis hajaasustuse programmi projekti „Saueaugu kanalisatsioonisüsteem" toetuse kasutamise aruande heaks. Toetus summas 3939 eurot ja 60 senti kanda Balti Puurkaev OÜ arvelduskontole.


 

* Maakorralduse spetsialist Mari Maltis edastas, et Elektrilevi OÜ esitas Järva Vallavalitsusele avalduse hoonestusõiguse seadmiseks Järva vallas Järva-Jaani alevis asuvale Heina tn 9, Kalitsa külas asuvale Jaani alajaam, Vao külas asuvale Katla tee 20a, Peetri alevikus asuvale Kesktee 20 ja Koeru alevikus asuvale Küti tn 31a maaüksustele. Maaüksustel asuvad Elektrilevi OÜ-le kuuluvad alajaamad.

Vallavalitsus nõustuda ehitiste omaniku Elektrilevi OÜ kasuks riigimaadele hoonestusõiguse seadmisega ja määras maaüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe, suuruse ja maamaksustamishinna.


 

* Ehituse peaspetsialist Heli Aade andis teada, et Järva Vallavalitsusele esitati 13.04.2022 projekteerimistingimuste taotlus Koigi külas Farmi tee 5 kinnistule tootmishoone püstitamiseks. Taotlusega esitatud andmete põhjal planeeritakse höövelliini hoonet, ehitisealuse pinnaga kuni 1620 m2, kõrgus kuni 10 meetrit. Farmi tee 5 kinnistu on tootmismaa sihtotstarbega, kinnistul paiknevad tootmishoone ja selle teenindamiseks vajaminevad hooned ning rajatised. Kinnistust põhjas, läänes ja lõunas asuvad hoonestatud tootmismaad, kirdes ja idas paiknevad hoonestatud maatulundusmaad. Farmi tee 5 kinnistule kavandatav tootmishoone jääb olemasoleva hoonestuse vahele, ei moonuta väljakujunenud keskkonda ja sobib otstarbelt tootmismaade piirkonda.

Vallavalitsus andis projekteerimistingimused tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks. Need kehtivad viis aastat.