« Tagasi

Mitusada kinnistuomanikku saab lähiajal sundvalduse seadmise teate

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega on koostamisel Järva valla amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise projekt, mis on jõudnud seisu, et on võimalik kinnistu omanikke teavitada nende maal asuvate tänavavalgustuse trasside rekonstrueerimiskavatsusest, trassipiires talumiskohustuse tekkimisest ja sundvalduse seadmisest.

Järva Vallavalitsus kavatseb seada sundvalduse avalikes huvides Ambla ja Aravete alevikes ning Albu, Ahula, Kurisoo, Mägise, Orgmetsa, Raka ja Kaalepi külades, samuti Koerus ning Koeru piirkonna Laaneotsa, Kalitsa, Vao ja Ervita külades asuvatele kinnistutele.

Sarnased teated on juba saanud Järva-Jaani alevi, Peetri aleviku ning Kuksema, Jalgsema, Karinu, Koigi, Käsukonna, Imavere ja Päinurme külades paiknevatele kinnistute omanikud, kes peavad oma kinnistutel tehnorajatisi (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) taluma.

Tehnovõrgu või -rajatise alust maad sundvalduse seadmisega ei võõrandata, vaid sellega tekib kinnistuomanikule talumiskohustusega koormatud ala – näiteks piki kaabelliini kulgev 2 m ala, millele midagi ehitades tuleks küsida trassivaldaja kooskõlastust. Sundvalduseid notariaalselt ei kinnitata ega kinnistusraamatusse ei kanta. Andmed kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse.

Ehitustööd algavad eeldatavasti 2022. aasta I pooles, uuendatakse vana ja energiakulukas tänavavalgustustaristu, valgustid vahetatakse välja kaasaegsete ja energiat säästvate LED-valgustite vastu.

Kaabel paigaldatakse reeglina ca 70 cm sügavusele. Kui inimesel on sellel kohal, kuhu planeeriti kaabelliin, mõni trass, mis pole vallale teada, palume sellest teavitada – kui on võimalik, muudame projekti.

Teated saadetakse võimaluse korral kinnisasja omanike meiliaadressidele või riigiportaalist www. eesti.ee.

Kinnisasja omanikul (korteriomanikul) on õigus teate kättesaamisest arvates nelja nädala jooksul esitada kirjalikult oma allkirjastatud arvamus Järva Vallavalitsusele Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee.

Kirjalikult põhjendatud muudatusettepanekuit kaalutakse.

 

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU "Sundvalduse seadmine" (Ambla ja Albu piirkond)

Korralduse EELNÕU Lisad 1-44

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU "Sundvalduse seadmine" (Koeru piirkond)

Korralduse EELNÕU Lisad 1-77