« Tagasi

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehituse peaspetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehituse peaspetsialisti ametikohale

 

Ehituse peaspetsialisti teenistusülesanded on:

 • koostab ehitusalaste õigusaktide eelnõud;
 • menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ja koostab projekteerimistingimusi;
 • vaatab läbi ehitusteatisi ja ehitusloa taotlusi ning väljastab ehitusload;
 • vaatab läbi kasutusteatisi ja kasutusloa taotlusi ning väljastab kasutusload;
 • korraldab ehitiste teatiste ja lubade menetluste kooskõlastamist ehitusregistri keskkonnas;
 • osaleb oma pädevuse piires detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja üldplaneeringu koostamises ja menetluses;
 • osaleb oma pädevuse piires valla arengu- ja strateegiliste dokumentide koostamise protsessis;
 • kontrollib ehitusprojektide vastavust kehtivatele seadustele ja normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;
 • osaleb oma pädevuse piirides ehitusvaldkonda puudutavate hankedokumentide koostamisel;
 • korraldab vallale kuuluvate ehitiste ehitusprojektide ekspertiisi ja ehitiste auditite tegemise;
 • esindab valda vallale kuuluvate ehitiste ja taristu projektide projekteerimisel ja ehitamisel tehnilistes küsimustes;
 • korraldab omanikujärelevalvet seaduses sätestatud korras;
 • teostab järelevalvet valla objektidel ehitus- ja remonttööde üle;
 • osaleb ehitiste ülevaatuskomisjonide töös;
 • korraldab ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimist;
 • väljastab kaevelubasid;
 • teostab ametiasutuse pädevuses olevate ehitisregistri administraatori kohustusi;
 • osaleb vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel;
 • tegeleb oma valdkonda puudutavate avalduste ja kaebuste läbivaatamisega, nendele võimalike lahenduste otsimise ja vastuste koostamisega;
 • nõustab juriidilisi ja füüsilisi isikuid oma töö valdkonnas;
 • puurkaevu ja puuraugu asukoha kooskõlastamise menetlemine ning vastava eelnõu koostamine;
 • puurkaevude üle arvestuse pidamine; puurkaevu likvideerimise projektile seisukoha andmine ning vastava eelnõu koostamine.

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast haridust või ettevalmistust või vähemalt 2-aastast eelnevat töökogemust teenistuskoha valdkonnas
 • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte
 • suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase
 • oskab planeerida tööprotsessi
 • omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega; kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest
 • vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

Omalt poolt pakume:

motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd

erialast täiendkoolitust

kaasaegset töökeskkonda

toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: soovitatavalt 27. oktoobril 2021

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 12. oktoobril 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Ehituse peaspetsialist".

 

Lisainfo: abivallavanem Toomas Tammik, tel 5307 1685, Toomas.Tammik@jarva.ee.