« Tagasi

Teade tänavavalgustuse rekonstrueerimise seadustamisest sundvaldusega

Teated saadetakse võimaluse korral kinnisasja omanike meiliaadressidele või riigiportaalist www. eesti.ee.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastamisega on koostamisel Järva valla amortiseerunud tänavavalgustuse liinide rekonstrueerimise projekt. Rekonstrueeritakse vana ja energiakulukas tänavavalgustustaristu, valgustid vahetatakse välja kaasaegsete ja energiat säästvate LED valgustite vastu. Projekteerimistööd on jõudnud seisu, mil on võimalik kinnistu omanikke teavitada nende maal asuvate tänavavalgustuse trasside rekonstrueerimiskavatsusest, trassipiires talumiskohustuse tekkimisest ja sundvalduse seadmisest. Tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustööd algavad eeldatavasti 2022. aasta I pooles.

Järva Vallavalitsus kavatseb seada sundvalduse avalikes huvides Järva vallas Järva-Jaani alevis, Peetri alevikus ning Kuksema, Jalgsema, Karinu, Koigi, Käsukonna, Imavere ja Päinurme külades paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud töö nr 2484 ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tehnovõrgu või -rajatise alust maad sundvalduse seadmisega ei võõrandata, vaid sellega tekib kinnistuomanikule talumiskohustusega koormatud ala – näiteks piki kaabelliini kulgev 2 m ala, millele midagi ehitades tuleks küsida trassivaldaja kooskõlastust. Sundvalduseid notariaalselt ei kinnitata ega kinnistusraamatusse ei kanta. Andmed kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse.

Kinnisasja omanikul (korteriomanikul) on õigus teate kättesaamisest arvates nelja nädala jooksul esitada kirjalikult oma allkirjastatud arvamus Järva Vallavalitsusele Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 või e-postiga aadressile info@jarva.ee.

 

Järva Vallavalitsuse korralduse EELNÕU „Sundvalduse seadmine."