« Tagasi

Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse istungil 8. septembril

* Vallavalitsus vaatas läbi sotsiaalosakonna esitatud eelnõud.

* Vallavara spetsialist Valdur Permanson andis teada, et vallavalitsus korraldas avaliku kirjaliku enampakkumise Peetri alevikus Kooli tn 6 asuva vallale kuuluva kinnistu võõrandamiseks alghinnaga 9000 eurot. Tähtajaks esitati kaks pakkumist. Enampakkumise võitjaks kinnitas vallavalitsus Red Head Capital OÜ, kes tegi kõrgema pakkumise 13 767 eurot.

Peetri alevikus Kooli tn 3 asuva kinnistu võõrandamiseks, mille alghind oli 1 500 eurot, esitati tähtajaks kaks pakkumist. Parema pakkumise, 2100 eurot esitas Jaanus Tammiste. Vallavalitsus kinnitas enampakkumise tulemuse.

Vallavalitsus korraldas avaliku kirjaliku enampakkumise ka vallale kuuluva korteriomandi Sõrandu küla, Teeveere-2 võõrandamiseks alghinnaga 400 eurot. Tähtajaks esitati kolm pakkumist, kuid neist kaks ei vastanud nõuetele. Vallavalitsus kinnitas enampakkumise võitjaks Tartu Reklaamteenused OÜ, kes esitas ainsana nõuetele vastava pakkumise summas 664 eurot.

* Vallavalitsus otsustas tasuda Vana-Vigala Põhikoolile ühe õpilaskodu koha eest igakuiselt 60 eurot, mida riiklik toetus ei kata.

* Annika Mürk esitas Järva Vallavalitsusele avalduse Väinjärve külas tema kinnisasjaga piirneva maariba erastamiseks. Maakorralduse spetsialist Lia Pärna selgitas, et Maa-amet ei ole huvitatud selle maaüksuse riigi omandisse jätmisest. Planeeringu ja maakorralduse nõuetest tulenevalt on otstarbekas liita Väike-Villiku maaüksus piirneva Villiku kinnisasjaga. Vallavalitsus nõustus erastama Väike-Villiku katastriüksuse juurdelõikena Annika ja Tanel Mürgi ühisomandisse.

* Hanke- ja kinnisvara peaspetsialist Meelis Kivi andis teada, et Järva Vallavalitsuse selle aasta hankeplaani tuleb muuta ja lisada sinna kaks investeeringut: Aravete koolihoone vana osa II korruse ja Koigi teeninduskeskuse renoveerimine. Volikogu poolt on hangete korraldamiseks load olemas. Vallavalitsus oli sellega nõus.

* Meelis Kivi edastas, et hankekomisjon tunnistas riigihankes „Järva-Jaani Gümnaasiumi tehnoloogiaklassi renoveerimine ja seadmete soetamine" edukaks Vekmari OÜ pakkumuse maksumusega 224 798,34 eurot koos käibemaksuga, sest ainult üks pakkuja oligi. Eelarves on selleks tööks 220 000 eurot, vahe 4798,34 eurot tuleks katta reservfondist.

Vallavalitsus kinnitas hankekomisjoni otsuse ja oli ka nõus reservfondis raha eraldamisega.

* Maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik selgitas, et Käänu kinnistu asub Imavere külas Tallinna-Tartu maantee ääres. Kaasomanikud soovisid oma kinnistut jagada: hoonete juurde (ehitisregistris olemasolevad elamu, küün ja kaev) jääks sihtotstarbeks elamumaa ja moodustatava Käänumetsa maaüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa. Transpordiamet keeldus sellest, nende kirja on Tatrik edastanud ka kaasomanikele. Põhjus on lihtne: Käänu kinnistu asub riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 110,08–110,31 kaitsevööndis ja planeeritud I kl maantee trassi koridoris ning tee ja teekaitsevööndi alas. Võimalik I klassi maantee asukoht läbib kinnistu lõunaosa. Enne, kui tee pole lõplikult valmis, ei tohi tee ja teekaitsevööndi alas ehitada uusi ehitisi või muuta maakasutuse sihtotstarvet. Omanikud võtsid Tatriku sõnul selle teadmiseks. Seetõttu tegi ta ettepaneku jätta mõlema kinnistu sihtotstarbeks maatulundusmaa. Vallavalitsus oli sellega nõus.

* Maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik selgitas, et on esitatud taotlus sundvalduse seadmiseks Enefit Connect OÜ kasuks Ervita külla avalikes huvides sidetrassi rajamiseks erakinnistul. Vallavalitsus nõustus.

* Järva Vallavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Arnika Tegelmann andis teada, et enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi 17. oktoobril ilmub veel kaks Järva Valla Lehte. 16. septembri lehes avaldatakse kõigi kandidaatide nimed koos loositud numbritega, lisaks sellele statistika, kes on meie vallas volikokku pürgija. 5. oktoobri lehes ilmuks statistika praeguse volikogu tegemistest neljal aastal. Kõigil erakondadel, valmisliidul ja üksikkandidaadil on võrdne võimalus end lehes reklaamida, seda Järva Vallavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel. Valmisreklaamid peavad olema muust sisust eristatavad.

Vallavalitsus võttis info teadmiseks.

* Imavere-Koigi piirkonnajuht Kaido Krause edastas kohalike inimeste küsimuse, mis plaanid on vallavalitsusel Imavere Päevakeskusest tühjaks jäänud ruumidega Kiigevere tee 8. Need on kirjas mitteeluruumina, kuid mõnele teenusepakkujale välja rentimiseks need ei sobi. Eesmärk oli vabastada pind, mida saaks pakkuda eluruumina, kas siis üürile anda või müüa.

* Mati Tatrik rääkis Järva-Jaani alevis Pikk 35 jagamisplaanist.