« Tagasi

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi arenduse peaspetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi arenduse peaspetsialisti ametikohale

 

Ametiülesanded:

1) valla arengukava(de) koostamine, koostamise koordineerimine, seire; hallatavate asutuste juhendamine arengudokumentide koostamisel;

2) valla seisundi ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks küsitluste, mõõtmiste, uuringute ning analüüside korraldamine; vajalike andmebaaside kasutuselevõtu korraldamine;

3) valla arenduseks toetussobilike projektide algatamine, koostamine, juhtimine (sh lepingute ettevalmistamine) ja aruannete esitamine;

4) hallatavate asutuste ja MTÜ-de nõustamine projektide kirjutamisel;

5) info hankimine välisvahendite kohta, välisprojektide algatamine ja juhtimine, osalemine valla välissuhtluses;

6) info haldamine ettevõtluses ja turismialases tegevuses, ettevõtjatega koostöö korraldamine;

7) mittetulundusliku tegevuse toetuste menetluse korraldamine, menetluse läbiviimine ja järelevalve;

8) valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine ja ettekandmine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast haridust või ettevalmistus või vähemalt 2-aastast eelnevat töökogemus sarnasel töökohal;
 • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt, inglise keele valdamine B1-tasemel;
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
 • oskab planeerida tööprotsessi;
 • omab head suhtlemisoskust;
 • omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd

• erialast täiendkoolitust

• kaasaegset töökeskkonda

• toetavat meeskonda

• vajadusel elamispinda.

 

Tööle asumise aeg: soovitatavalt 1. juunil 2021

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga ning motivatsioonikiri, CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 16. mail 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Arenduse peaspetsialist".

Lisainfo: vallavanem Arto Saar tel 525 7373, Arto.Saar@jarva.ee.