« Tagasi

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

 

Sotsiaaltöö spetsialisti ametkoha põhieesmärk on sotsiaaltöö koordineerimine Järva vallas Koeru piirkonnas.

Ametiülesanded:

 • osalemine valla sotsiaal- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine;
 • sotsiaalvaldkonna ennetavate tegevuste planeerimine ja korraldamine;
 • sotsiaaltoetuste ja -teenuse korraldamine, sotsiaalnõustamine;
 • andmete sisestamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR;
 • andmete sisestamine dokumendihaldusprogrammi DELTA;
 • vajadusel osalemine valdkonda puudutavate võrgustike ja komisjonide töös;
 • oma töövaldkonna aruannete ja statistilise informatsiooni analüüside koostamine ja info edastamine vastavalt kehtestatud nõuetele;
 • oma valdkonnaga seotud dokumentide arhiveerimise korraldamine;
 • vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine;
 • ametiülesannetega seonduvate avalduste, päringute, vaiete, teabenõuete ja teiste küsimuste menetlemine;
 • ettepanekute tegemine oma ametiülesannete, võrgustikutöö, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi arendamise osas;
 • täisealiste isikute eeskoste korraldamine;
 • valdkondlikes projektitöödes osalemine.

 

Nõuded kandidaadile:

• erialane sotsiaaltöö kõrgharidus;

• vähemalt 1-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;

• töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;

• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta);

• eesti keele oskus C-1 tasemel;

• omab väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskust, empaatiavõimet, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;

• suudab asendada teist teenistujat.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

• erialast täiendkoolitust;

• kaasaegset töökeskkonda;

• toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: võimalusel 1. juuni 2021

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 16. mail 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi tel 53473327, Katre.Magi@jarva.ee.