« Tagasi

Järva valla elanikel on võimalus taotleda Karinu karjäärist täitekillustikku (sõelmed)

Järva valla elanikel on võimalus taotleda Karinu karjäärist täitekillustikku (sõelmed) eesmärgiga parandada kinnistu sissesõiduteed, rajada platsi või ehitise alust pinda jms.

Tasuta täitekillustiku saamise tingimused on järgmised:

• Materjal on ette nähtud kasutamiseks oma majapidamises, edasimüük või muu vahendustegevus materjaliga on keelatud.

• Materjali antakse füüsilisest isikust kinnistu omanikule, kaasomandi korral saab taotleja olla üks omanikest.

• Materjali ei saa taotleda korterelamud, MTÜ-d, jm juriidilised isikud.

• Materjali saamiseks tuleb taotlejal esitada vormikohane avaldus, milles tuleb märkida taotleja nimi; kinnistu, kus materjali kasutatakse; taotletav kogus ja materjali kasutuskoht (tee, plats, hoone vm).

• Ühele taotlejale antakse maksimaalselt ühel väljaveo perioodil kuni 100 tonni materjali.

Materjali väljaveo periood Karinu karjäärist on 1. maist kuni 1. oktoobrini.

• Taotletud, kuid väljaveo perioodil välja vedamata materjali taotlus loetakse menetletuks pärast väljaveo perioodi, selle kohta saadetakse taotlejale vastav teade.

• Materjali veo oma kinnistule korraldab taotleja.

Avalduse materjali saamiseks vaatab läbi Järva-Jaani-Kareda piirkonnajuht. Puuduste korral avalduses annab piirkonnajuht taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Taotlused vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul alates esitamise kuupäevast ja positiivne otsus edastatakse karjääri meistrile, keeldumise otsus edastatakse taotlejale.

AVALDUS

 

Taotlused esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil: info@jarva.ee

Järva-Jaani-Kareda piirkonnajuht Veiko Kurim, telefon 5307 0895, e-post Veiko.Kurim@jarva.ee.