« Tagasi

Mis toimus 14. oktoobri vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Kaido Krause andis ülevaate Imavere ja Koigi piirkonna kohta. Varsti saab ring peale Koigi ja Imavere sügisesele teede greiderdamisele. Päinurme raamatukogu ruumide remont on lõppenud. Sõrandu Vabatahtliku Päästekomando vee- ja kanalisatsioonitrass on valmis saanud, lisaks on valmis saanud Sõrandu reoveepuhastusjaam Teeveere ja Sigapusma kortermajadele. Remonditi küttetorustiku Koigi teeninduskeskuses. Käib lehekoristus ja tehakse jooksvaid remonttööd.

Istungil olnud korraldused, kooskõlastused:

Mitteeluruumi üürile andmine;

Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras;

Kaks reservfondist raha eraldamist: Koeru Keskkoolile ja Imavere Põhikoolile;

Kaks eluruumi üürile andmist: Koigi külas ja Ahula külas;

Kolme puudega lapsele teenuse osutamine ja teenuse eest tasu maksmine;

Täisealise isiku hoolduse määramine;

Kolm projekteerimistingimuste andmist: Päinurme küla, Meierei tn 1C päikeseelektrijaam, Vaali küla, Lillepõllu päikeseelektrijaam ja Karinu küla, Metsla 13 päikeseelektrijaam;

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine;

Imavere Lasteaia Mõmmi hoolekogu koosseisu kinnitamine;

Järva-Jaani lasteaia Jaanilill hoolekogu koosseisu kinnitamine;

Järva valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine ja avaliku arutelu toimumise aja kinnitamine;

Kolme hajaasustuse programmi projekti lõpparuande heakskiitmine;

Kaks korraldatud jäätmeveo tähtajalist vabastust;

Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016-2026 eelnõu avalikule väljapanekule suunamine ja avaliku arutelu toimumise aja kinnitamine;

Teenusepakkuja toetuse andmisest keeldumine;

Avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine;

Kahe avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine;

Kahe Järva valla tänukirja andmine.

Informatsioonid:

1. Kodanikualgatuse tublimate kandidaatide esitamine.

2. Andmekogu SPOKU tutvustus.

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 21.10.2020.