« Tagasi

Täna kell 14.00 toimub Järva Vallavolikogu istung

 

Järva Vallavolikogu istung toimub 28. mail 2020 algusega kell 14.00 Päinurme Rahvamajas 

Päevakorra kavand:

 1. Volikogu tänase istungi kinniseks kuulutamise otsustamine
 2. Vallavolikogu aseesimehe valimine
 3. Haridus- ja noorsootöökomisjoni liikme kinnitamine
 4. Kaasamise põhimõtted Järva vallas
 5. Järva Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 4 „Järva Vallavolikogu esimehe kuutöötasu suurus, aseesimehe hüvitus (tasu) ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord" § 4 lõike 5 kehtetuks tunnistamine
 6. Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord, 2. lugemine
 7. Järva valla kaevetööde eeskiri, 2. lugemine
 8. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord, 1. lugemine
 9. Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 51 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord" muutmine, 1. lugemine
 10. Järva Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 "Ehitus- ja planeerimisvaldkonna ülesannete täitmine Järva vallas" muutmine, 1. lugemine
 11. Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 39 "Järva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine, 1. lugemine
 12. Arvamuse andmine Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta
 13. Aravete Keskkooli arengukava kinnitamine
 14. Laenu võtmine
 15. Reservfondist raha eraldamine
 16. Vallavara mahakandmine ja omafinantseeringu tagamine
 17. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
 18. Omafinantseeringu tagamine
 19. Kinnistu jagamine ja vallavara võõrandamine otsustuskorras
 20. Loa andmine hangete korraldamiseks
 21. Eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine
 22. Informatsioon Järvamaa Omavalitsuste Liidu 01.04.2020 jõustunud põhikirja muudatustest
 23. Järva Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 27 „Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse" muutmine
 24. Volikogu ja valitsuse teated

Istungi materjalidega saad tutvuda siin: https://jarvavald.kovtp.ee/istungite-paevakorrad