TÄISEALISE ISIKU HOOLDAJA TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. Hooldajatoetust on õigus saada isikul, kes on määratud Järva Vallavalitsuse poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks, kellele ei maksta töötutoetust ning kelle suhtes on samaaegselt täidetud alljärgnevad tingimused:
1) hooldatav vajab oma vaimse või füüsilise seisundi tõttu igapäevast kõrvalabi ja järelevalvet;
2) hooldataval puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega isik ei ole oma tervislikust või varalisest seisundist tulenevalt võimeline oma ülalpidamiskohustust täitma või on ülalpidamiskohustusega isikul oht tööturult väljalangemiseks;
3) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

 

Õigusaktid

 

Viide

Hooldajatoetus määratakse kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpuni vastavalt hooldaja määramise haldusaktis sätestatud hooldusvajadusele järgmiselt:
1) osalise hooldusvajaduse korral on toetus 75% hooldajatoetuse määrast (52,50 eurot);
2) pideva hooldusvajaduse korral on toetus 100% hooldajatoetuse määrast (70 eurot).

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number. Taotlusele lisatakse hooldaja määramise haldusakt.

Hooldajatoetust ei määrata, kui taotlus ei vasta määruses kehtestatud tingimustele.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda