Sotsiaalteenused Järva vallas

Sotsiaalteenuste eesmärgiks on inimese või perekonna toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamine ning parendamine. Teenuseid osutatakse Järva vallas üldjuhul isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanik või kelle alaliseks elukohaks on Järva valla territoorium.

Kui inimene vajab enda või oma pere toimetulekuks abi, soovitame võtta ühendust piirkonna sotsiaalosakonna spetsialistiga. Isiku pöördumisel või abivajajast teada saamisel on sotsiaalosakond kohustatud isiku abivajadust igakülgselt hindama. Tuleb välja selgitada parim asjakohane abi, toetamaks abivajaja iseseisvat toimetulekut ning suutlikkust korraldada iseseisvalt oma elu.

Kohalikul omavalitsusel on õigus võtta sotsiaalteenuse osutamise eest tasu, mille tingimused ja suuruse otsustab Järva Vallavalitsus. Tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava inimese majanduslikust olukorrast, kuid tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks. Kui inimesel endal puuduvad piisavad rahalised vahendid, peavad teda üldjuhul abistama ülalpidamiskohustusega pereliikmed. Kui pereliikmed ei ole võimelised lähedast sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse inimesele tagama ning võtma teenuse eest tasumise osaliselt ja ajutiselt enda kanda. Abita ei tohi inimest jätta. Kohalikul omavalitsusel on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.

 

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Näiteks: nõustamine, igakuiste eluasemekulude maksmisel abistamine, abistamine toiduainete ja majapidamistarvetega varustamisel, pesupesemise korraldamine, isiku abistamine pesemisel ja korrastamisel, abistamine eluaseme kütmisel, abistamine eluruumi korrastamisel, abistamine dokumentide koostamisel, toetuste ja teenuste taotlemisel, abistamine arstiabi korraldamisel, abistamine ühekordsetes asjaajamistes (nt erinevate dokumentide täitmine, ID-kaardi või puude taotlemine jms).

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalosakonna poole ja esitada taotlus, milles märgitakse ära ka toimingud, milles soovitakse abi saada. Pärast taotluse saamist viib piirkonna sotsiaaltöö spetsialist viie tööpäeva jooksul läbi isiku hooldusvajaduse hindamise. Teenus määratakse osakonna juhataja otsusega ja seal on kirjas muuhulgas kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud ning teenuse maht ja sagedus.

Koduteenus on tasuline teenus. Teenusele on kehtestatud Järva Vallavalitsuse korraldusega hind: üks kord nädalas 5 eurot kuus, kaks korda nädalas 10 eurot kuus ja kolm korda nädalas 15 eurot kuus. Iga taotleja puhul hinnatakse taotleja ja vajadusel tema ülalpidajate maksevõimet ning sõlmitakse individuaalne leping.

 

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Järva valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks. Teenuse taotlemiseks esitab teenust taotlev isik sotsiaalosakonnale vähemalt seitse päeva enne teenuse vajadust taotluse, kas suuliselt, kirja või e-kirja teel.

Teenus on tasuline 30 senti/kilomeeter ning soodustingimustel 10 senti/kilomeeter. Sotsiaaltransporditeenuse ooteaeg on 1 tund ning alates teisest tunnist 3 eurot tund. Iga taotluse puhul hinnatakse taotleja ja vajadusel ülalpidamiskohuslaste maksevõimet.

 

Eelpool nimetatud teenuste eesmärk on omastehooldajate ja lähedaste hoolduskoormuse vähendamine. Seega ei ole teenuse saamise takistuseks, kui on olemas ülalpidamiskohuslased (näiteks lapsed ja lapselapsed).

Raske ja sügava puudega laste vanematele

Puudega lapse sünd, lapse raske haigus või tervist kahjustanud õnnetus on iga lapsevanema jaoks suureks elumuutuseks. Puudega lapsed vajavad tavalisest enam tähelepanu ja hoolitsust, samuti peab lapsevanem hakkama otsima teavet, mis aitab tal uues olukorras paremini hakkama saada.

Nagu kõigi laste puhul, on ka puudega lapse peamine kasvataja ja hooldaja tema vanem, kuid lapse puudest tulenevate vajaduste rahuldamiseks pakutakse täiendavat abi. Lapse puude raskusastme määramine annab õiguse saada erinevaid riigi ja omavalitsuste poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid, toetusi ja soodustusi. Puudega lapse ja tema pere abistamine on jagatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Riigieelarves määratakse igal aastal kohaliku omavalitsuse üksustele toetus raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks. Toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt raske ja sügava puudega laste arvule, lahutades tulemusest kohaliku omavalitsuse üksusele jooksvale aastale eelnenud aastatel samaks otstarbeks antud vahendite jäägi.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib kasutada riigieelarvelist toetust  raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Järva Vallavolikogu on kehtestanud raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks kasutamise korra, et Järva Vallavalitsusel oleks võimalik kasutada rahalisi vahendeid abi osutamiseks raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks. Tasutakse järgmiste sotsiaalteenuste eest: lapsehoiuteenus, isikliku abistaja ja tugiisiku teenus, intervallhooldus, transporditeenus (sõiduks meditsiini- või haridusasutusse), lapse ja tema pere nõustamine ning erinevad teraapiad, täiendavad rehabilitatsiooniteenused, turva- ja tugikodu teenus, abi- ja tugivahendite soetamine, eluruumi kohandamine, erivajadustega lastele suunitletud laagri osaluskulude katmine. Samuti ka muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Teenuse saamiseks tuleb esitada lapse seadusliku esindaja poolt Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale taotlus ja täiendavad lisadokumendid teenuse vajaduse hindamiseks (rehabilitatsiooniplaan, eriarsti soovitus, puude määramise otsus, vm hindamisdokument). Teenused võivad taotlejale olla tasuta või osaliselt tasulised. Omaosaluse suurus oleneb teenuse mahust, teenuse maksumusest, perekonna majanduslikust olukorrast ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

Teenust ei maksta lapsevanemale rahalise toetusena, vaid tasutakse teenuseosutajale arve alusel. Seega tasub lapsevanemal kindlasti pöörduda sotsiaalosakonna poole enne teenusele minekut. Lapsevanema enda poolt juba tasutud teenuse eest antud vahenditest ei kompenseerida.

Perekonna majanduslikult raske olukorra puhul soovitame alati pöörduda sotsiaalosakonna poole, kindlasti leiame üheskoos võimaluse perekonna abistamiseks.

 

Riigi poolt makstakse puudega lastele toetust keskmise puudega lapsele 69,04 eurot, raske ja sügava puudega lapsele 80,55 eurot kuus. Toetus on mõeldud eelkõige puudest tulenevate lisakulutuste katmiseks. 2020. aasta 1. jaanuarist suurenevad riigi poolt makstavad toetused, keskmise puudega lapsele hakatakse maksma 138 eurot, raske puudega lapsele 161 eurot ja sügava puudega lapsele 241 eurot kuus.

 

Suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega laste vanematel on võimalus Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" raames saada lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transpordi teenust. Teenust osutatakse 0–17-aastastele lastele. Projektist teenuste saamise eeldus on, et teenusevajadus on hinnatud kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse- või sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani tegevuskava olemasolu STAR-is). Projekti kestus 01.09.2014-31.12.2020.

 

Sotsiaalosakond