PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetus määratakse isikule (edaspidi hooldaja), kelle enda elukoht ja hooldatava lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Järva vald ning kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu.

 

Õigusaktid

 

Viide

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:

1) lapsele määratud puude lõpptähtajani;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajatoetuse taotleja või puudega laps omab tähtajalist elamisluba.

Hooldajatoetus määratakse perekonna ühele liikmele 3-18-aastase raske ja sügava puudega lapse hooldamise eest järgmiselt:
1) osalise hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 75% hooldajatoetuse määrast (75 eurot);
2) pideva hooldusvajaduse korral on hooldajatoetus 100% hooldajatoetuse määrast (100 eurot).

Hooldajatoetust ei määrata:

1) taotlejale, kes töötab;
2) taotlejale, kellel on sügav puue;
3) kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Erandkorras võib määrata hooldajatoetuse isikule, kui lapse suhtes on hooldajal olenemata teiste sotsiaal- või haridusteenuste osutamisest osaline või pidev hoolduskoormus.

Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:

1) kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsusüksusesse;
3) raske või sügava puudega lapse 18-aastaseks saamisel.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number.

Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) otsus lapsele puude määramise kohta;
2) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan.

Ametiasutusel on vajadusel õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni, nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente. Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus. Ametiasutus selgitab välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

Puudega lapse hooldajatoetus makstakse välja vallavalitsuse haldusakti alusel toetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust alates. Hooldajatoetust makstakse kuni hooldajatoetuse määramise otsuses nimetatud tähtajani.

 

Taotlemine elektrooniliselt

 Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda