Projekt „Järva valla üldplaneeringu koostamiseks vajaliku uuringu teostamine“

Projekt keskendub elamispindade probleemile maa-asulates üldisemalt ning võtab täpsema vaatluse alla valiku Järva valla asulatest. Projektiga uuritakse Järva valla asulate elamismudeleid ja pakutakse välja uusi võimalusi endiste kolhoosialade suhtes. Projekti tegevusel koostatav uuring annab ülevaate planeeringu asetuse ja ruumilise ülesehituse osas ning ülevaate sellest, kas neid saab rakendada ka olemasolevate kortermajade ja neid ümbritseva keskkonna puhul.

Projekti üldiseks eesmärgiks on Järva valla endiste kolhoosialade ja neid ümbritseva keskkonna kujundamise põhimõtete sisse viimine Järva valla üldplaneeringusse. Ülplaneeringu kehtestamisel saab tegevusi reaalselt ellu viima hakata.

Projekti tulemusel on olemas Järva valla elamispindade/mudelite ülevaade koos planeeringu asetuse ja ruumilise ülesehituse osaga, mida kasutatakse üldplaneeringus asustuse arengut täpsustavate arengustsenaariumite korral.

Projekti toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond summas 8525,50 eurot.

Järva-Jaani tehisjärve ujuvsilla rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab summas 2895,10 eurot Järva Vallavalitsuse projekti "Järva-Jaani tehisjärve ujuvsilla rajamine." Projekti tulemusel on rajatud ujuvsild paremaks juurdepääsuks harrastuskalastajatele Järva-Jaani tehisjärvele.

Projekti kestvus: mai 2019.

Projekti „Vabaaja tegevuste mitmekesistamine Ambla piirkonnas

 

Projektiga rajatakse Ambla" Lasteaed-Põhikooli territooriumile tasakaalurada, mida saavad kasutada ka vanemad lapsed, kellel turnimissoov olemas, kuid kellel praegusel hetkel puuduvad sobilikud atraktsioonid.

Eesmärk: Vaba aja tegevused piirkonnas on mitmekesistatud ja ajakohastatud, hõlmates laiemat vanusegruppi. Rajatud on noortele mõeldud tasakaalurada.

Projektiga suurendatakse piirkonna noorte vaba aja veetmise võimalusi ning muudetakse elukeskkonda atraktiivsemaks.

Projekti kogumaksumus on 7968 eurot, millest toetussumma moodustab 7171,20 eurot. 

Projekt „Aruküla mõisa ajalooliste mõisapostide renoveerimine“

 

Projekti tulemusena on muinsuskaitseline objekt osaliselt korrastatud (renoveeritakse vähemalt 4 halvimas seisukorras mõisaposti) ning taastatud ajalooline väärikas väljanägemine. Korrastatud on avalik ruum, mis tõstab elanike rahulolu ning Järva valla mainet tervikuna.

Projekti abikõlbulik maksmus on 13440,00 eurot, millest toetussumma moodustab 9999,36 eurot.

Väinjärve puhkeala korrastamine vabaajateenuste mitmekesistamiseks II etapp

Projekt "Väinjärve puhkeala korrastamine vabaajateenuste mitmekesistamiseks II etapp"

Projekti tulemusena on ehitatud kaasaegsed  ning arhitektuurselt huvitavad (stiil paat) välikäimlad, rajatud lastele tegevuste mitmekesistamiseks liumägi ning ehitatud ürituste tarbeks multifunktsionaalne välilava. Väinjärve puhkeala külastusaktiivsus ning rekreatiivsete tegevuste valik on arendustegevuse tulemusena suurenenud ning piirkonna maine ning ettevõtlus aktiviseerunud.

Projektitoetuse abikõlbulik kogusumma on 35 997,55 eurot, millest toetuse summa moodustab 32 397,00 eurot.

EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirikuaia piirdemüüri taastamine

Projekt " EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirikuaia piirdemüüri taastamine"

Projekti käigus taastatakse varisenud müüriosa ning parandatakse osaliselt avariilises seisus olevat kirikuaia piirdemüüri osa.

Projketitoetuse abikõlbulik kogusumma on 15 000,00 eurot, millest toetuse summa moodustab 10 000,00 eurot.

Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse

Projekt „Valvekaamerate paigaldamine Järva-Jaani alevisse"

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Järva-Jaani alevisse kolm uut ja kvaliteetsemat valvekaamerat.

Projekti raames paigaldati järgmistesse kohtadesse valvekaamerad:

1)    Järva Tarbijate Ühistule kuuluva Jaani tn 1 hoone seinale paigaldati pöördkaamera, mis hõlmab varasemaga võrreldes keskväljaku ala laiemalt;

2)    Laiale tänavale, Grossi poe vastas olevate prügikonteinerite juures olevale tänavavalgustusposti külge;

3)    Järva-Jaani vallamaja seinale, mis salvestab nii vallamaja kui ka kultuurimaja juures toimuvat

Võllaste puhke- ja virgestusala suusarajale välisvalgsustuse paigaldamine

Järva-Jaani Vallavalitsus paigaldas PRIA Leader-programmi toetusega Võllaste puhke ja virgestusala  2 km pikkusele suusarajale välisvalgustuse.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Võllaste tervise- ja virgestusala 2 km pikkusele suusarajale on rajatud välisvalgustus, tänu millele saavad inimesed kasutada suusarada ka pimedamal ajal. See läbi suureneb ka külastajate arv ning Järva-Jaani vald muutub atraktiivsemaks. Suusaradade välisvalgustuse rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele. Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet. 

Koigi mõisa looduskaitsealuse pargi korrastamine ja taastamine

LEADER TOETUS  

Koigi Vallavalitsus sai 2017.a. toetust MAK 2014-2020 Leader meetmest projekti "Koigi mõisa looduskaisealuse pargi korrastamine ja taastamine" elluviimiseks. 

Istutati Koigi mõisa sajandite aeda uusi taimi, soetati mõisa pargi projektis ette nähtud lehtla, ronilillede redelsein, aia hooldusvahendid ja töövahendid ning materjale nende tööde elluviimiseks. Lisaks tehti mullatöid, uuendati veesilma ääris,  ning külastajatele töötubade läbiviimiseks on vaja hankida palgist aiamööbli komplekt. 

Projekti maksumuseks oli 8633 eur, millest toetus oli 7751 eur ja omaosalus 822 eur

Täname Leader toetuse eest Järva Arengu Partneri (JAP) tegevusgruppi!