Albu Noortekeskuse projekt

15.08.19

Mai kuus valmis Albu Noortekeskuses kaua oodatud uus ja kaasaegne köök. Projekti on rahastatud kohalike omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest, ning oma panuse andis ka Järva Vald. Kööki oleme saanud kasutada juba mitmes kokandusringis ning ka laagris. Albu Noortekeskuse noored on tänulikud ning kasutavad kööki suurima hea meelega.

 

Elen Pent

Albu Noortekeskuse                                             

noortejuhendaja

Järva Vallavalitsus sai toetust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks

15. märtsil 2019 teavitas SA Innove otsusest rahastada Järva Vallavalitsuse projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks Järva valla üldhariduskoolides".

Projekti kogumaksumus on 69313,00 eurot, millest toetussummana moodustab 58916,05 eurot.

Projekti eesmärk on luua Järva valla üldhariduskoolides uusi võimalusi haridusliku erivajadusega õpilastele õppima asumiseks elukohajärgse üldhariduskooli tavaklassi.

Koeru Keskkooli rajatakse ligipääsetavuse tagamiseks liikumispuudega õpilastele lift, kujundatakse ja kohandatakse õueala (senssoorne tee) ja hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku teraapiatoa sisustust.

Albu Põhikooli hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust ja seadmeid (mööbel rühmatundide läbiviimiseks; muusikateraapia ruumi-, üks-ühele õpperuumi-, psühholoogi/sotsiaalpedagoogi ruumi sisustamiseks ning õppetegevust ja liikumist soodustavaid vahendid).

Aravete Keskkoolile hangitakse kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikku sisustust ja seadmeid (mööbel teraapiaruumi/üks-ühele õpperuumi /nõustamisruumi sisutamiseks ning õppetegevust ja liikumist soodustavad vahendid).

Projekti tulemusel on suurenenud valmisolek rakendamaks kaasava hariduse põhimõtteid. Selleks on rajatud vajadustele vastav taristu ja omandatud kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid.

Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine

 

Imavere osaleb Põhja-Viljandimaa koostöögrupis koos Võhma linna, Kõo ja Suure-Jaani vallaga Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine". Raamleping on sõlmitud ning projekti 1. hankelepingu periood on aprill 2017-aprill 2018. Projekt lõpeb detsembris 2018.

 

Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere pakuvad ühiselt uusi noorsootöövõimalusi.

Eesti Noorsootöö Keskus on üle-eestiliselt ellu viimas programmi, mis toetab naaberomavalitsuste noorsootööalast koostööd eesmärgiga mitmekesistada noorsootöös toimuvat ja noorte võimalusi töö- ja kooliväliseks tegevuseks. Olulisel kohal on see, et üha rohkem noori leiaks endale huvipakkuva eneseteostuse oma kodukoha lähedal.

Alates 2016. aastast on Suure-Jaani, Võhma, Kõo ja Imavere noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava noorsootöö arendamiseks Põhja-Viljandimaa koostöögrupiskahel järgneval aastal. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et piirkonnas on terved, aktiivsed ja ettevõtlikud noored, kellele on loodud tänapäevased ja mitmekesised tingimused eneseteostuseks. Eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused – ettevõtlikkuse arendamine, uute huviringide ja neis osalemiseks transpordivõimaluste loomine piirkondadesse, noorte eestvedajate koolitusprogramm, seikluskasvatus- ja huviringide päevad, rahvusvahelised noorsootöötegevused, ühisüritused, noorte tunnustamine, noorteinfo e-lahenduse loomine ja palju muud.

Praegu on nelja omavalitsuse 1918st 7-26 aasta vanusest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 40%. 2017.-2018. aastal ellu viidavate tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 55% noortest ning loodud on 21 uut tegevusvõimalust.

Nelja omavalitsuse koostöö koordinaator on Suure-Jaani vald, projektijuht Aino Viinapuu. Põhja-Viljandimaa koostöötegevuste koordinaator Mati Adamson: "Ühise tegevuskava ettevalmistamise ja kokkuleppimise käigus välja kujunenud koostöösuhted loovad eeldused piirkonna noorsootöö sisukaks arendamiseks.  Püüame noortele pakkuda senisest veelgi mitmekesisemaid võimalusi, et igaüks leiaks enda kodukandis põneva ja huvipakkuva tegevuse. Tänapäevased ja kvaliteetsed noorsootöövõimalused on väga oluliseks argumendiks, et noored oma kodukohta väärtustaksid."

Koostöö esimese tegevusena toimus 3-osaline koolitusprogramm 15le piirkonna vabatahtlikule noorele, kes uute pädevuste najal saavad edaspidi abiks olla kohalike laagrite ja noortesündmuste korraldamisel. Järgmise suurema üritusena toimub 28. mail Suure-Jaani Noortekeskuses ühine seikluslik perepäev „Parim pühapäev perega", kus lisaks väga paljudele meelelahutuslikele tegevusvõimalustele saab tutvuda piirkonnas pakutavate põnevate huviringide tegemistega.

Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 89 779 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Üritused

 

Hääletus parima meene selgitamiseks.

Ettevõtluskonverentsi algusesmeenekonkursi tulemuste avalikustamine ja autasustamine.

Meenekonkursi juhend

Osalejad: Kõpu, Kirivere, Võhma, Olustvere, Imavere, Suure-Jaani põhikoolide ja Suure-Jaani Gümnaasiumi 4-liikmelised võistkonnad (Suure-Jaani Koolist ja Gümnaasiumist kuni 2 meeskonda).

Koolide parimad selgitatakse välja varem ning konverentsile lõppvooru esitatakse oma kooli parim.

Konkursitööna ootame meenet Põhja-Sakala vallale, mida saaks kinkida valla külalistele,

meene peab olema valmis konverentsilesitlemiseks.

Tingimused: Meene peab olema toodetav, saajat kõnetav, meie piirkonda iseloomustav ja maksumuselt odav.

Kui meene esitlusel soovitakse kasutada slaide, palun need esitada hiljemalt 03.10. 2017 kella 9.00-ks e-postile: kalevi.kaur@suure-jaani.ee

Võitja meene saab uue valla esimeseks meeneks.

 

Põhja-Viljandimaa koostöögrupi IDEEÖÖ "Sädemest sünnib leek"