Mittetulundusliku tegevuse toetamine Järva vallas

Järva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemine

Projektitoetus (piirmäär 2000 eurot)

Toetust saab taotleda Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuvale tegevusele kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik.

Projektitaotluste taotlusvoorud: 1. veebruar 2021 (tegevused 1. jaanuar - 31. detsember) ja 1. september 2021 (tegevused 1. september kuni 31. detsember). 

E-taotlus Taotlus projektitoetuse saamiseks

Projektitoetuse taotlemise vorm ja lisa.

Projektitoetuse kasutamise aruanne ja lisa.

Projektitoetuse reserv (piirmäär 1000 eurot)

Tegevusi, mida ei olnud võimalik ette näha enne projektitoetuse taotlusvooru toetatakse erakorraliselt projektitoetuse reservist.

Selleks tuleb täida projektitoetuse taotlemise vorm koos lisaga.

E-taotlus Taotlus projektitoetuse saamiseks reservist

Projektitoetuse taotlemise vorm ja lisa.

Tegevustoetus

Toetus antakse mittetulundusühingu (v.a usulise ühenduse ja mittetulundusühingu, kellega Järva vald on sõlminud halduslepingu) tegevuse ja arengu toetamiseks, et säilitada ja tõsta selle võimekust.

Tegevustoetuse piirmäär külaliikumise edendamiseks on kuni 800 eurot, teistele mittetulundusühingutele kuni 300 eurot.

Mittetulundusühing peab olema tegutsenud tegevustoetuse taotluse esitamisest kuni 2 aastat.

Tegevustoetuse taotlus 2022. aastaks tuleb esitada hiljemalt 01.09.2021.

E-taotlus Taotlus tegevustoetuse saamiseks

Tegevustoetuse taotlus

Tegevustoetuse kasutamise aruanne

Projekti kaasfinantseerimise toetus

Toetus on Järva valla kaasfinantseering projekti omaosaluse tagamiseks teistest fondidest taotletavate kogukonna ja piirkonna arengule suunatud ja Järva valla arengukavaga seotud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks.

Toetust antakse jooksvalt eelarveaasta jooksul.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus.

E-taotlus Kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotlus

Projekti kaasfinantseerimise toetuse kasutamise aruanne

Usulise ühenduse toetus

Toetus antakse kogudusele investeeringuks kiriku, kui mälestise säilitamisel, ja koguduse omandis oleva(te) kalmistu(te) hooldamisega seotud kulude katmiseks.

Investeeringutoetuse kirikul kui mälestise säilitamisel on piirmääraks kuni 3000 eurot ja kalmistu hooldamisega seotud kulude katmiseks kuni 4000 eurot kalmistu kohta.

Usulise ühenduse toetuse taotlus 2022. aastaks tuleb esitada hiljemalt 01.09.2021.

E-taotlus Usulise ühenduse toetuse taotlus

Usulise ühenduse toetuse taotlus

Usulise ühenduse toetuse kasutamise aruanne

Taotlemisel on abiks:

Järva Valla arengukava 2018-2025

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord  https://www.riigiteataja.ee/akt/404122018011