Teade osaühingu Paistevälja muudetud kompleksloa eelnõu valmimise kohta

12.07.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et osaühing Paistevälja, registrikood 10046612, käitise asukohaga Jalgsema küla, Järva vald, Järva maakond, esitas 20.12.2018 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse. Loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises rakendatava tehnika võrdlus on läbi viidud keskkonnaministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 319 jõustunud "Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT-järeldused" nõuetega ja antud järelduste sisseviimisega kompleksloasse. Samuti on käitise tootmisvõimsust korrigeeritud ning juurde on ehitatud üks tahesõnnikuhoidla, mida käitaja soovib kasutusele võtta.

Kompleksloa taotluse ja koostatud eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile 21 päeva vältel teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Loa andja teeb ettepaneku arutada ettepanekuid ja vastuväiteid ilma avaliku aruteluta.

Toimetaja: ILME KUKK

Teade AS Peetri Põld ja Piim Peetri Suurfarmi kompleksi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

1.07.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et AS Peetri Põld ja Piim (registrikood 100529233, käitise aadress Ämbra küla, Järva vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 5 Peetri Suurfarmi kompleksi kompleksloa nr KKL/318294 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitaja on soetanud Tammsaare OÜ-le kuuluva Rulli robotlüpsilauda kompleksi ning ühtselt toimiv käitis soovitakse liita ühtselt tegutsevaks käitiseks. Käitise ülesseatud tootmisvõimsuseks saab seega  1064 kohta lüpsi- ja kinnislehmadele, 492 kohta noorloomadele ja 418 kohta vasikatele. Tammsaare OÜ on esitanud Rulli robotlüpsilaudale väljastatud kompleksloa kehtetuks tunnistamise avalduse.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. AS Peetri Põld ja Piim taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Toimetaja: ILME KUKK

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

10.06.19

Keskkonnaamet teatab, et Järva Vallavalitsus (registrikood: 77000335) (aadress Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 56, 73301) nimele väljastatava vee erikasutusloa andmise korralduse, eelhinnangu ja vee erikasutusloa eelnõud on valminud. Eelnõu kohaselt antakse vee erikasutusluba Järva maakonnas Järva vallas Jõgisoo külas Vanaveski teel nr 1340064, ristkoordinaatidel X: 6561363, Y: 606215 tahkete ainete uputamiseks (truubi vahetus). Keskkonnamõju eelhinnangu tulemusel jäetakse algatamata keskkonnamõju hindamine vee erikasutusloa taotluse menetluse raames. Täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud, samuti kavandatava tegevuse erisused ja keskkonnameetmed muidu ilmneda võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Türi kontoris (F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi; e-post: info@keskkonnaamet.ee ). Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee  või postiaadressil F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Toimetaja: ILME KUKK

Teade AS Aravete Agro Mägise suurfarmi kompleksi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

8.04.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et AS Aravete Agro (registrikood 10073224, käitise aadress Mägise küla, Järva vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 5 Mägise suurfarmi kompleksi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna biogaasi- ja koostootmisjaam ei ole enam käitise osa ning käitaja soovib tegevust jätkata ainult veiste intensiivkasvatuses. Samuti soovitakse veiste intensiivkasvatuse tootmisvõimsust korrigeerida tegelikkusele. Taotletav tootmisvõimsus on 1776 kohta lüpsilehmadele, 34 kohta noorloomadele ja 203 kohta vasikatele, mis on senisest maksimaalsest tootmisvõimsusest väiksem.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee . Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. AS Aravete Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Toimetaja: ILME KUKK

AS Veskimäe õhusaasteloa taotlus

28.03.19

Järva Vallavalitsusele on laekunud Keskkonnaameti poolt 27.03.2019 kiri nr 15-2/19/3819-4 "Arvamuse küsimine õhusaasteloa taotluse kohta", milles on ära toodud AS Veskimäe õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt.

AS Veskimäe suurfarm asub Järva maakonnas, Järva vallas, Pärinurme külas Veskimäe farmi maaüksusel (katastriüksuse tunnus 32502:002:0960). Ettevõtte põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus (EMTAKi kood 01411). Ettevõttel on vaja õhusaasteluba vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 5 lg 2 järgi. Määruse nr 67 § 5 lg 2 kohaselt on õhusaasteluba nõutav veisekasvatusel, kui piimalehmade kohtade arv on 300 või enam. Veskimäe suurfarmis on 257 kohta piimalehmadele, 175 kohta lehmmullikatele, 40 kohta pullmullikatele, 80 kohta lehmvasikatele ning 20 kohta pullvasikatele.

Taotlus on registreeritud valla avalikus dokumendiregistris Delta viidaga 6-4/2019/982-1.

Toimetaja: ILME KUKK

Teade osaühingu Karinu PM muudetud Reva suurfarmi kompleksloa eelnõu valmimise kohta

15.01.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 4, et osaühing Karinu PM, registrikood 10410686, käitise asukohaga Metsla küla, Järva vald, Järva maakond, esitas 13.08.2018 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse ning loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna renoveeritud käitise ülesseatud tootmisvõimsus on 1447 kohtade piimalehmadele, 847 kohta noorloomadele ja 384 kohta vasikatele. Aastane tootmismaht on 13200 tonni piima. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitises on üle 400 koha piimalehmadele.   

Kompleksloa taotluse ja eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi linn, Türi vald või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Karinu PM taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Toimetaja: ILME KUKK

Teade osaühingu Paistevälja kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

14.01.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et osaühing Paistevälja, registrikood 10046612, käitise asukohaga Jalgsema küla, Järva vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises soovitakse tegeleda veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 660 kohta lüpsilehmadele, 220 kohta noorloomadele ja 100 kohta vasikatele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitise peetakse üle 400 piimalehma.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi linn, Türi vald või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Paistevälja taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Toimetaja: ILME KUKK

Teade osaühingu Koigi suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

12.11.18

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et osaühing Koigi (registrikood 10028100, käitise aadress Koigi küla, Järva vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 1 ja p 5 Koigi suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib täpsustada peetavate loomade arvu tegelikule võimalikult mahule (maksimaalne tootmisvõimsus 550 kohta lüpsilehmadele, 40 kohta ammlehmadele, 280 kohta noorloomadele ja 180 kohta vasikatele) ning soovib kompleksloaga lubatud saasteainete heitkoguste arvutusmetoodika viia vastavusse kehtiva arvutusmetoodikaga.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Koigi taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

AS Graanul Invest õhusaasteloa taotlus

11.10.18

Järva Vallavalitsusele on laekunud Keskkonnaameti poolt 08.10.2018 kiri nr 15-2/18/12130.10 "Arvamuse küsimine õhusaasteloa muutmise taotluse kohta", milles on ära toodud AS-i Graanul Invest esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-186413 muutmise taotlus. AS-i Graanul Invest õhusaasteluba nr L.ÕV.JÄ-186413 on väljastatud Järva maakonnas, Järva vallas, Kadastiku tee 8 kinnistul asuvale käitisele. Taotlus on registreeritud valla avalikus dokumendiregistris Delta viidaga 6-4/2018/3184-1.

Teade osaühingu Karinu PM kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

25.09.18

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et osaühing Karinu PM, registrikood 10410686, aadress Pikavere tee 2, Karinu küla, Järva vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 28 keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises tegeletakse veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 1447 piimalehma (sh kinnislehmad ja poegivad lehmad), 847 mullikat ja 384 vasikat.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse vallalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Karinu PM taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Toimetaja: ILME KUKK

Teade Osaühingu Metstaguse Agro Tamme farmi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et Osaühing Metstaguse Agro, registrikood 10405712, käitise asukohaga Kuksema küla, Järva vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 28 Tamme farmi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises soovitakse tegeleda veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 550 kohta lüpsilehmadele, 339 kohta noorloomadele ja 157 kohta vasikatele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitise peetakse üle 400 lüpsilehma.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi linn, Türi vald või Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee . Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Metstaguse Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

OÜ Thermoarena õhusaasteloa taotlus

Järva Vallavalitsusele on laekunud Keskkonnaameti poolt 22.05.2018 kiri nr 15-2/18/3018-7 "Õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalide ning muudetud õhusaasteloa eelnõu, õhusaasteloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks", milles on ära toodud OÜ Thermoarena esitatud õhusaasteloa L.ÕV/323956 muutmise taotlus. OÜ Thermoarena õhusaasteloa L.ÕV/323956 käitis asub Järva maakonnas, Järva vallas, Koigi külas, farmi tee 5. Taotlus on registreeritud valla avalikus dokumendiregistris Delta viidaga 6-4/2018/1719-1.