Teade AS KONESKO keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

7.10.21

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts KONESKO keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/317872 (keskkonnaluba on tähtajatu kehtivusega) muutmist seoses muutustega kemikaalide nimistus ja kogustes, lisaks on täpsustatud heiteallikaid ja nende parameetreid. Käitised asuvad Järva vallas Koeru alevikus Paide tee 26 (katastritunnus 31401:002:2680), Paide tee 26a (katastritunnus 31401:002:0086), Paide tee 32 (katastritunnus 31401:002:2660) ja Paide tee 32a (katastritunnus 31401:002:0082) kinnistutel.

Keskkonnaloa nr L.ÕV/317872 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-116877 all, taotlus nr T-KL/1005265-2.

Teade OÜ Väo Paas keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

30.07.21

Keskkonnaamet võttis menetlusse OÜ Väo Paas (registrikood 10055887, aadress Harju maakond, Rae vald, Veneküla, Lagedi tee 32a, 75325) taotluse Kareda dolomiidikarjääri laiendamiseks ja maavara kaevandamise keskkonnaloale välisõhu osa liitmiseks.

Kareda dolomiidikarjäär ja taotletav laiendus asub Järva maakonnas Järva vallas Koigi külas Kareda maardlas katastriüksusel Kareda dolomiidikarjäär (katastritunnus 32501:001:0106). Taotletava Kareda dolomiidikarjääri laienduse mäeeraldise pindala on 77,62 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 82,70 ha. Pindalad on samad, mis kehtival Kareda dolomiidikarjääri maavara kaevandamise loal nr L.MK/300504. Mäeeraldist soovitakse laiendada sügavuti.

Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.06.2021 nr DM-111384-7 all.

Teade OÜ Metstaguse Agro keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

15.07.21

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühingu Metstaguse Agro Kuksema veisefarmi keskkonnakompleksloa nr 206263 muutmise taotluse. Käitis asub Järva maakonnas Järva vallas Kuksema külas. Kompleksloa muutmise taotlus nr T-KKL/1004357 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis 30.11.2020 dokumendi nr DM-112407-1 all, menetluse info on leitav infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-112407 all.

Kompleksluba on nõutav veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse üle 400 piimalehma või üle 533 ammlehma või üle 800 noorveise, kelleks loetakse üle kaheksa kuu vanuseid lehmmullikaid kuni poegimiseni ja üle kaheksa kuu vanuseid pulle. Käitise laiendamisega seoses on taotletav tootmisvõimsus 800 kohta lehmadele (suurenemine võrreldes olemasoleva tootmisvõimsusega 250 kohta), 500 kohta noorloomadele (suurenemine 161 kohta) ja vasikatele 200 kohta (suurenemine 43 kohta). Laiendada soovitakse lüpsilehmade lauta ja noorloomade lauta, rajatakse uus karussell tüüpi lüpsiplats ning 2700 m3 mahuga tahesõnnikuhoidla ja 5000 m3 mahuga vedelsõnnikuhoidla.

Arvamuse küsimine AS VESKIMÄE keskkonnaloa muutmise taotluse kohta

1.06.21

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts VESKIMÄE (registrikood 10060440, aadress Kase vkt 3-1, Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond) 24.05.2021 esitatud keskkonnaloa L.VV/333243 muutmise taotluse.

Ettevõte taotleb 31.07.2019 Keskkonnaameti korraldusega nr 1-3/19/1543 väljastatud keskkonnaloa (vee erikasutusloa) nr L.VV/333243 muutmist põhjavee võtmise suurendamiseks Veskimäe farm (10347) veehaardest Veskimäe farmi kinnistul (katastritunnus 32502:002:0960).

Keskkonnaloa nr L.VV/333243 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse numbri all M-115535.

Teade Saimre Seakasvatuse OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

25.11.20

Keskkonnaamet teavitab, et Saimre Seakasvatuse OÜ (registrikood 10034359, aadressiga Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Tomuski tee 2, 71067) on esitanud Sigala, Mägise küla, Järva vald, Järva maakond keskkonnaloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Keskkonnaloa muutmist taotletakse sigalale, mis asub aadressil Sigala, Mägise küla, Järva vald, Järva maakond seoses kahe puurkaevu (katastri numbritega 61886 ja 61885) kasutuselevõtuga farmi otstarbeks: loomade jootmiseks, farmi pesemiseks, olmeks.

Mägise sigalas on neli laudahoonet, vedelsõnnikuhoidla ning katel. Mägise farmis on loomakohti kuni 828 nuumseale, kuni 600 emisele, kuni 36 nooremisele ja kuni 2 500 võõrdepõrsale. Loomakohtade arv sigalas kokku on 3 964.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on leitav Keskkonnaameti kodulehe kaudu või aadressil https://kotkas.envir.ee, sakil „keskkonnalubade taotlused ja menetlused" menetluse numbri M-112101.

Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile, teate avaldamise päevast väljaandes Ametlikud Teadaanded, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee .

Arvamuse küsimine Saimre Seakasvatuse OÜ keskkonnaloa taotluse kohta

19.05.20

Keskkonnaamet esitas Järva vallale 15.05.2020 kirja nr DM-108651-8 „Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta".

Keskkonnaamet võttis menetlusse Saimre Seakasvatuse Osaühingu esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa taotluse. Taotlus on registreeritud ja leitav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis KOTKAS menetluse nr M-108651 all.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba Mägise sigalale, mis asub aadressil Sigala, Mägise küla, Järva vald, Järva maakond (kinnistu registriosa number 2229636; katastritunnus 13402:004:0113). Ettevõtte põhitegevusalaks on seakasvatus (EMTAK 01461). Ettevõttel on keskkonnaluba vaja tulenevalt keskkonnaministri 14.12.2019 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 3 lg 5 p 1, mille kohaselt on seakasvatusel õhusaasteluba nõutav, kui nuumsigade (kehamassiga üle 30 kg) kohtade arv on 1 000 või enam. Mägise farmis on loomakohti kuni 828 nuumseale, kuni 600 emisele, kuni 36 nooremisele ja kuni 2 500 võõrdepõrsale. Loomakohtade arv sigalas kokku on 3 964.

Arvamuse küsimine Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonna muutmise taotluse kohta

27.04.20

Keskkonnaamet esitas Järva vallale 15.04.2020 kirja nr DM-109116-5 „Arvamuse küsimine Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse kohta".

Keskkonnaamet võttis menetlusse Metropol Group OÜ (registrikood 12029865, aadress Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pärnu tn 5-33, 72712) Jalgsema karjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi ka kaevandamisloa) muutmise taotluse. Taotlus on registreeritud ja leitav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 12.03.2020 kirjana nr 12-2/20/126 (https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=22705).

Jalgsema karjääri kaevandamisloa (L.MK.JÄ-51672) muutmist taotletakse Järva maakonnas Järva vallas Jalgsema külas Jalgsema maardlas (registrikaardi nr 0502) katastriüksusel Jalgsema karjäär (katastritunnus 25702:001:0040). Katastriüksuse omanik on Eesti Vabariik, valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud asutus on Maanteeamet. Olemasoleva Jalgsema karjääri mäeeraldise pindala on 9,48 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,23 ha. Loa kohaselt on mäeeraldiselt kaevandatavaks maavaraks ehituskruus (aktiivne tarbevaru 23 tuh m3 ja kaevandatav varu 23 tuh m3 seisuga 31.12.2014) ning maavara kasutusvaldkond on ehitus ja teedeehitus. Kaevandamise keskmine aastamäär kaevandamisloal on 3 tuh m3. Kaevandamisluba kehtib kuni 01.04.2021 ning selle kehtivusaja pikendamist taotletakse 10 aasta võrra.

Teade Aravete Biogaas OÜ keskkonnakompleksloa esmataotluse menetlusse võtmise kohta

2.12.2019

Keskkonnaamet teavitab, et Aravete Biogaas OÜ, registrikood 111464576, aadressiga Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Piibe mnt 16, 73501, on esitanud 21.11.2019  läbi Keskkonnaameti  keskkonnaotsuse infosüsteemis  KOTKAS keskkonnakompleksloa esmataotluse nr T/KKL-1001080, millega soovitakse Aravete Agro AS ja Aravate Biogaasi OÜ ühise keskkonnakompleksloa nr 195358 alt väljumine ja eraldi komplekslubade taotlemine. Aravete Agro AS keskkonnakompleksluba on muudetud 18.09.2019 korraldusega nr DM-101757-8, milles Aravete Biogaasi OÜ tegevus ei ole enam kajastatud.

Taotlus on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 22.11.2019 dokumendi nr DM-106791-3 all.

Teade AS Peetri Põld ja Piim muudetud kompleksloa nr KKL/318294 eelnõu valmimise kohta

21.11.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seadusele, et AS Peetri Põld ja Piim, registrikood 10529233, käitise asukohaga Ämbra küla, Järva vald, Järva maakond, esitas 17.06.2019 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse ning loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Kompleksloa muutmine on tingitud Tammsaare OÜ-le kuulunud Rulli robotlüpsilauda kompleksi omandamisest, mida soovitakse liita Peetri suurfarmi tegevusega. Käitised moodustavad ühtse terviku. Käitise ülesseatud tootmisvõimsuseks saab seega 1064 kohta lüpsi- ja kinnislehmadele, 492 kohta noorloomadele ja 418 kohta vasikatele. Tammsaare OÜ on esitanud Rulli robotlüpsilaudale väljastatud kompleksloa kehtetuks tunnistamise avalduse.

Kompleksloa taotluse ja koostatud eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee . Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile 21 päeva vältel teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Loa andja teeb ettepaneku arutada ettepanekuid ja vastuväiteid ilma avaliku aruteluta.

Teade osaühingu Paistevälja muudetud kompleksloa eelnõu valmimise kohta

12.07.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et osaühing Paistevälja, registrikood 10046612, käitise asukohaga Jalgsema küla, Järva vald, Järva maakond, esitas 20.12.2018 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse. Loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises rakendatava tehnika võrdlus on läbi viidud keskkonnaministri 27.03.2015 käskkirjaga nr 319 jõustunud "Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT-järeldused" nõuetega ja antud järelduste sisseviimisega kompleksloasse. Samuti on käitise tootmisvõimsust korrigeeritud ning juurde on ehitatud üks tahesõnnikuhoidla, mida käitaja soovib kasutusele võtta.

Kompleksloa taotluse ja koostatud eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile 21 päeva vältel teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Loa andja teeb ettepaneku arutada ettepanekuid ja vastuväiteid ilma avaliku aruteluta.

Teade AS Peetri Põld ja Piim Peetri Suurfarmi kompleksi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

1.07.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et AS Peetri Põld ja Piim (registrikood 100529233, käitise aadress Ämbra küla, Järva vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 5 Peetri Suurfarmi kompleksi kompleksloa nr KKL/318294 muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitaja on soetanud Tammsaare OÜ-le kuuluva Rulli robotlüpsilauda kompleksi ning ühtselt toimiv käitis soovitakse liita ühtselt tegutsevaks käitiseks. Käitise ülesseatud tootmisvõimsuseks saab seega  1064 kohta lüpsi- ja kinnislehmadele, 492 kohta noorloomadele ja 418 kohta vasikatele. Tammsaare OÜ on esitanud Rulli robotlüpsilaudale väljastatud kompleksloa kehtetuks tunnistamise avalduse.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. AS Peetri Põld ja Piim taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

10.06.19

Keskkonnaamet teatab, et Järva Vallavalitsus (registrikood: 77000335) (aadress Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 56, 73301) nimele väljastatava vee erikasutusloa andmise korralduse, eelhinnangu ja vee erikasutusloa eelnõud on valminud. Eelnõu kohaselt antakse vee erikasutusluba Järva maakonnas Järva vallas Jõgisoo külas Vanaveski teel nr 1340064, ristkoordinaatidel X: 6561363, Y: 606215 tahkete ainete uputamiseks (truubi vahetus). Keskkonnamõju eelhinnangu tulemusel jäetakse algatamata keskkonnamõju hindamine vee erikasutusloa taotluse menetluse raames. Täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud, samuti kavandatava tegevuse erisused ja keskkonnameetmed muidu ilmneda võiva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või ennetamiseks.

Eelnõu(de), loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Türi kontoris (F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi; e-post: info@keskkonnaamet.ee ). Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee.

Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee  või postiaadressil F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Teade AS Aravete Agro Mägise suurfarmi kompleksi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

8.04.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et AS Aravete Agro (registrikood 10073224, käitise aadress Mägise küla, Järva vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 5 Mägise suurfarmi kompleksi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna biogaasi- ja koostootmisjaam ei ole enam käitise osa ning käitaja soovib tegevust jätkata ainult veiste intensiivkasvatuses. Samuti soovitakse veiste intensiivkasvatuse tootmisvõimsust korrigeerida tegelikkusele. Taotletav tootmisvõimsus on 1776 kohta lüpsilehmadele, 34 kohta noorloomadele ja 203 kohta vasikatele, mis on senisest maksimaalsest tootmisvõimsusest väiksem.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee . Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. AS Aravete Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

AS Veskimäe õhusaasteloa taotlus

28.03.19

Järva Vallavalitsusele on laekunud Keskkonnaameti poolt 27.03.2019 kiri nr 15-2/19/3819-4 "Arvamuse küsimine õhusaasteloa taotluse kohta", milles on ära toodud AS Veskimäe õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt.

AS Veskimäe suurfarm asub Järva maakonnas, Järva vallas, Pärinurme külas Veskimäe farmi maaüksusel (katastriüksuse tunnus 32502:002:0960). Ettevõtte põhitegevusalaks on piimakarjakasvatus (EMTAKi kood 01411). Ettevõttel on vaja õhusaasteluba vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 5 lg 2 järgi. Määruse nr 67 § 5 lg 2 kohaselt on õhusaasteluba nõutav veisekasvatusel, kui piimalehmade kohtade arv on 300 või enam. Veskimäe suurfarmis on 257 kohta piimalehmadele, 175 kohta lehmmullikatele, 40 kohta pullmullikatele, 80 kohta lehmvasikatele ning 20 kohta pullvasikatele.

Taotlus on registreeritud valla avalikus dokumendiregistris Delta viidaga 6-4/2019/982-1.

Teade osaühingu Karinu PM muudetud Reva suurfarmi kompleksloa eelnõu valmimise kohta

15.01.19

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 4, et osaühing Karinu PM, registrikood 10410686, käitise asukohaga Metsla küla, Järva vald, Järva maakond, esitas 13.08.2018 vastavalt tööstusheite seadusele kompleksloa muutmise taotluse ning loa andjal on valminud kompleksloa andmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna renoveeritud käitise ülesseatud tootmisvõimsus on 1447 kohtade piimalehmadele, 847 kohta noorloomadele ja 384 kohta vasikatele. Aastane tootmismaht on 13200 tonni piima. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitises on üle 400 koha piimalehmadele.   

Kompleksloa taotluse ja eelnõudega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi linn, Türi vald või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse ja eelnõude kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Karinu PM taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Teade osaühingu Paistevälja kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et osaühing Paistevälja, registrikood 10046612, käitise asukohaga Jalgsema küla, Järva vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises soovitakse tegeleda veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 660 kohta lüpsilehmadele, 220 kohta noorloomadele ja 100 kohta vasikatele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitise peetakse üle 400 piimalehma.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi linn, Türi vald või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Paistevälja taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Teade osaühingu Koigi suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

12.11.18

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et osaühing Koigi (registrikood 10028100, käitise aadress Koigi küla, Järva vald, Järva maakond), on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 50 p 1 ja p 5 Koigi suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitaja soovib täpsustada peetavate loomade arvu tegelikule võimalikult mahule (maksimaalne tootmisvõimsus 550 kohta lüpsilehmadele, 40 kohta ammlehmadele, 280 kohta noorloomadele ja 180 kohta vasikatele) ning soovib kompleksloaga lubatud saasteainete heitkoguste arvutusmetoodika viia vastavusse kehtiva arvutusmetoodikaga.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Järva kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse menetlusprotsessist maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Koigi taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

AS Graanul Invest õhusaasteloa taotlus

11.10.18

Järva Vallavalitsusele on laekunud Keskkonnaameti poolt 08.10.2018 kiri nr 15-2/18/12130.10 "Arvamuse küsimine õhusaasteloa muutmise taotluse kohta", milles on ära toodud AS-i Graanul Invest esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-186413 muutmise taotlus. AS-i Graanul Invest õhusaasteluba nr L.ÕV.JÄ-186413 on väljastatud Järva maakonnas, Järva vallas, Kadastiku tee 8 kinnistul asuvale käitisele. Taotlus on registreeritud valla avalikus dokumendiregistris Delta viidaga 6-4/2018/3184-1.

Teade osaühingu Karinu PM kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

25.09.18

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et osaühing Karinu PM, registrikood 10410686, aadress Pikavere tee 2, Karinu küla, Järva vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 28 keskkonnakompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises tegeletakse veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 1447 piimalehma (sh kinnislehmad ja poegivad lehmad), 847 mullikat ja 384 vasikat.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi vald, Järva maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Täiendav info tel 680 7438 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Avalikkust teavitatakse vallalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Karinu PM taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

Teade Osaühingu Metstaguse Agro Tamme farmi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtu kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33 lg 7, et Osaühing Metstaguse Agro, registrikood 10405712, käitise asukohaga Kuksema küla, Järva vald, Järva maakond, on esitanud vastavalt tööstusheite seaduse § 28 Tamme farmi kompleksloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Käesolevaga taotletakse kompleksloa muutmist, kuna käitises soovitakse tegeleda veiste intensiivkasvatusega tootmisvõimsusel 550 kohta lüpsilehmadele, 339 kohta noorloomadele ja 157 kohta vasikatele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitise peetakse üle 400 lüpsilehma.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Türi kontoris, aadressil F.J.Wiedemanni 13, Türi linn, Türi vald või Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee . Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Järva Teataja, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Järva valla veebilehel. Osaühingu Metstaguse Agro taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.

OÜ Thermoarena õhusaasteloa taotlus

Järva Vallavalitsusele on laekunud Keskkonnaameti poolt 22.05.2018 kiri nr 15-2/18/3018-7 "Õhusaasteloa muutmise taotlusmaterjalide ning muudetud õhusaasteloa eelnõu, õhusaasteloa muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks", milles on ära toodud OÜ Thermoarena esitatud õhusaasteloa L.ÕV/323956 muutmise taotlus. OÜ Thermoarena õhusaasteloa L.ÕV/323956 käitis asub Järva maakonnas, Järva vallas, Koigi külas, farmi tee 5. Taotlus on registreeritud valla avalikus dokumendiregistris Delta viidaga 6-4/2018/1719-1.