2019. AASTA HUVITEGEVUSE JA HUVIHARIDUSE TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärkideks on:
1) toetada teenusepakkujaid loodud võimaluste jätkamisel ning arendamisel;
2) toetada uuenduslike tegevuste loomist;
3) toetada Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmist, sellega tagatakse huvihariduse kättesaadavus.

Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus sõltumata kursuse läbiviijast ei ole toetatav tegevus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Toetuste liigid on:
Toetus teenusepakkujale loodud võimaluste jätkamiseks ning arendamiseks (teenusepakkuja toetus)

Teenusepakkuja toetust saab taotleda juriidiline isik või Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav asutus.

Teenusepakkuja toetust saab taotleda:
1) vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid- ja materjalid, treening- ja võistlusvormid, esinemisriided, õppe- ja treeninginventar jms);
2) olemasolevate juhendajate töötasu või täiendavate juhendajate (tegevuse mahu ja osalejate arvu suurenemisel) töötasu maksmiseks kuni 6 eurot tund;
3) juhendajate pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms);
4) laagrites, võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;
5) eraõiguslikule teenusepakkujale noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks;
6) toimetulekuraskustes perede noortele tegevuste kättesaadavuse ja isiklike vahendite tagamiseks.

Toetus uuenduslike tegevuste loomiseks (tegevuste mitmekesistamine)

Toetust antakse uuenduslike tegevuste loomiseks eeldusel, et tegevus lähtub noorte vajadustest ning tegevuses soovib osaleda kindel arv noori (vähemalt 8).

Toetust saab taotleda juriidiline isik või ametiasutuse hallatav asutus.

Toetus Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmiseks

Toetus on mõeldud noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes Järva vallaga piirneva omavalitsusüksuse munitsipaalhuvikoolis ühel erialal.

Toetuse maksmiseks sõlmivad Järva vald ja munitsipaalhuvikooli pidaja lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord ja tähtajad.

Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on munitsipaalhuvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Huvihariduse omandamise toetamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane teatis (Lisa 1).

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketid:

Toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (Lisa 2).

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi ja registrikood;
2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
3) taotleja pangarekvisiidid;
4) tegevuse nimetus ja toetuse vajalikkuse põhjendus, sh tegevuse elluviimiseks soetatavate vahendite nimekiri ning terviklik hinnapakkumus kõigi soetatavate vahendite kohta;
5) osalejate arv ja osalejate nimekiri või prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
6) taotleja pädevuse kirjeldus konkreetse taotluse valdkonnas;
7) laagrites, võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel nimetatud osaluste programm päevade kaupa ja programmi tegevuste põhjendused;
8) taotletava toetuse suurus.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee