Koeru Lasteaed Päikeseratas kuulutab välja konkursi õpetaja ja logopeedi ametikohtadele

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS

kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele

ÕPETAJA (koormus 1,0) asenduskoht

LOGOPEED (koormus 0,5)

Õpetaja ja /või logopeedi ametikohale kandideerimise eelduseks on erialane kvalifikatsioon.

 

CV, avaldus ja motivatsioonikiri ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 1. juuniks 2021 e-mailile Koeru.Lasteaed@jarva.ee.

Tööle asumise aeg on august 2021.

 

Lisainfo:

direktor Anu Kangur

e-mail: Koeru.Lasteaed@jarva.ee

tel: 5805 0166

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi arenduse peaspetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi arenduse peaspetsialisti ametikohale

 

Ametiülesanded:

1) valla arengukava(de) koostamine, koostamise koordineerimine, seire; hallatavate asutuste juhendamine arengudokumentide koostamisel;

2) valla seisundi ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks küsitluste, mõõtmiste, uuringute ning analüüside korraldamine; vajalike andmebaaside kasutuselevõtu korraldamine;

3) valla arenduseks toetussobilike projektide algatamine, koostamine, juhtimine (sh lepingute ettevalmistamine) ja aruannete esitamine;

4) hallatavate asutuste ja MTÜ-de nõustamine projektide kirjutamisel;

5) info hankimine välisvahendite kohta, välisprojektide algatamine ja juhtimine, osalemine valla välissuhtluses;

6) info haldamine ettevõtluses ja turismialases tegevuses, ettevõtjatega koostöö korraldamine;

7) mittetulundusliku tegevuse toetuste menetluse korraldamine, menetluse läbiviimine ja järelevalve;

8) valdkondlike õigusaktide eelnõude koostamine ja ettekandmine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • omab erialast haridust või ettevalmistus või vähemalt 2-aastast eelnevat töökogemus sarnasel töökohal;
 • orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
 • suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt, inglise keele valdamine B1-tasemel;
 • omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust;
 • oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
 • oskab planeerida tööprotsessi;
 • omab head suhtlemisoskust;
 • omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • omab võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd

• erialast täiendkoolitust

• kaasaegset töökeskkonda

• toetavat meeskonda

• vajadusel elamispinda.

 

Tööle asumise aeg: soovitatavalt 1. juunil 2021

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga ning motivatsioonikiri, CV, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 16. mail 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond, märgusõnaga „Arenduse peaspetsialist".

Lisainfo: vallavanem Arto Saar tel 525 7373, Arto.Saar@jarva.ee.

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

 

Sotsiaaltöö spetsialisti ametkoha põhieesmärk on sotsiaaltöö koordineerimine Järva vallas Koeru piirkonnas.

Ametiülesanded:

 • osalemine valla sotsiaal- ja tervishoiupoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel;
 • valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine;
 • sotsiaalvaldkonna ennetavate tegevuste planeerimine ja korraldamine;
 • sotsiaaltoetuste ja -teenuse korraldamine, sotsiaalnõustamine;
 • andmete sisestamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR;
 • andmete sisestamine dokumendihaldusprogrammi DELTA;
 • vajadusel osalemine valdkonda puudutavate võrgustike ja komisjonide töös;
 • oma töövaldkonna aruannete ja statistilise informatsiooni analüüside koostamine ja info edastamine vastavalt kehtestatud nõuetele;
 • oma valdkonnaga seotud dokumentide arhiveerimise korraldamine;
 • vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine;
 • ametiülesannetega seonduvate avalduste, päringute, vaiete, teabenõuete ja teiste küsimuste menetlemine;
 • ettepanekute tegemine oma ametiülesannete, võrgustikutöö, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi arendamise osas;
 • täisealiste isikute eeskoste korraldamine;
 • valdkondlikes projektitöödes osalemine.

 

Nõuded kandidaadile:

• erialane sotsiaaltöö kõrgharidus;

• vähemalt 1-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;

• töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;

• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, DHS Delta);

• eesti keele oskus C-1 tasemel;

• omab väga head suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskust, empaatiavõimet, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, oskust efektiivselt kasutada aega ning võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras;

• suudab asendada teist teenistujat.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

• motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;

• erialast täiendkoolitust;

• kaasaegset töökeskkonda;

• toetavat meeskonda.

 

Tööle asumise aeg: võimalusel 1. juuni 2021

Tingimused ja lisainfo:

ametikohale kandideerijal palume esitada avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 16. mail 2021 e-posti aadressil: info@jarva.ee või Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev,73301 Järva maakond, märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi tel 53473327, Katre.Magi@jarva.ee.

Mängujuhtide koolitajate konkurss 04.05.-01.06.2021

 

Oleme igasse Eesti piirkonda otsimas liikuma kutsuvate koolide mängujuhtide koolitajaid.

Mängujuhtide koolituse eesmärgiks on koolitada välja õpilasi, kes oma koolis aktiivseid vahetunde eest veaksid ja koolikaaslastele liikumisaktiivsust tõstvaid tegevusi korraldaksid. Mängujuhtide koolitajaid on aga vaja selleks, et kõik programmikoolid saaksid endale piisavalt innukaid noori, kes ka koolikaaslaseid rohkem liikuma suunaks. 

Eesti erinevatesse piirkondadesse koolitajate leidmine aitab edaspidi arendada tihedamat koostööd Liikuma Kutsuva Kooli programmi ja KOVide vahel - igas piirkonnas on olemas kindlad koolitajad, kelle poole saab KOV otse pöörduda. Kuna koolitajateks sobiksid meie meelest hästi näiteks huvijuhid ja noortekeskuste töötajad, siis konkursi kuulutus on mõeldud eelkõige piirkonna huvijuhtidele ja noortekeskustele ning spordialaliitudele või spordipedagoogidele. 

Konkursile saab kandideerida kuni 01.06.2021 (k.a).

Lisainfo ja registreerimine: https://www.liikumakutsuvkool.ee/koolitajate-konkurss/

Konkursil osalemiseks on võimalik esitada nõutud dokumente elektrooniliselt kuni 01. juuni 2021 (k.a) aadressile liis.suda@ut.ee.

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni.  

 

Liis Süda

5907 4085

Tartu Ülikooli liikumislabor