Eestkoste seadmine


Eestkoste seatakse lapse üle, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Sõltuvalt asjaoludest võidakse eestkoste seada ka lapse üle, kes on muudel põhjustel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.
Isik, kes soovib hakata alaealisele eestkostjaks, peab pöörduma eestkosteasutuse vallavalitsuse poole. Ettepaneku isiku määramiseks eestkostjaks teeb eestkosteasutus, eestkoste seadmise otsustab kohus, avalduse alusel. Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes.

Eestkostjaks ei või olla
• alaealine
• piiratud teovõimega isik
• isik, kellelt vanema õigused on ära võetud või kellelt laps on ära võetud vanema õiguste äravõtmiseta
• eestkostja või hooldaja kohustuste täitmisest kõrvaldatud isik
• isik, kes muul põhjusel ei ole võimeline täitma eestkostja kohustusi

Eestkostja on lapse seaduslik esindaja. Eestkostja on kohustatud hoolitsema lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest. Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks. Eestkostja valikul tuleb arvestada isiku omadusi ja võimeid eestkostja kohustuste täitmiseks ning tema suhteid alaealisega, kelle üle eestkoste seatakse.
Eestkostja määramisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse või ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.
Eestkostja volitused ja eestkoste lõpetab kohus. Eestkoste lõppeb samuti seoses eestkostetava surmaga, eestkostetava lapse vanema õiguste taastamisega, eestkostetava lapsendamisega või eestkostetava lapse täisealiseks saamisega.
Eestkostja on kohustatud hoolitsema eestkostetava ja tema ülalpidamise eest ning lähtuma oma tegevuses eestkostetava huvidest. Eestkostja on kohustatud andma eestkosteasutusele aru eestkostja ülesannete täitmise kohta. Eestkostetava vara valitsemise kohta esitab eestkostja vallavalitsusele kui eestkosteasutusele iga-aastase kirjaliku aruande.