2021. AASTA HUVITEGEVUSE JA HUVIHARIDUSE TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärgid:

1) toetada teenusepakkujaid loodud võimaluste jätkamisel ning arendamisel;

2) toetada uuenduslike tegevuste loomist;

3) toetada Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmist, sellega tagatakse huvihariduse kättesaadavus.

Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus sõltumata kursuse läbiviijast ei ole toetatav tegevus.

 

Õigusaktid

 

Viide

Toetuste liigid on:
Teenusepakkuja toetus

Teenusepakkuja toetust saab taotleda juriidiline isik või Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav asutus.

Teenusepakkuja toetust saab taotleda:

1) vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid, -materjalid ja inventar, treening- ja võistlusvormid võistkondadele, esinemisriided pärand- ja rahvakultuuri rühmadele jms);

2) olemasolevate juhendajate töötasu või täiendavate juhendajate (tegevuse mahu ja osalejate arvu suurenemisel) töötasu maksmiseks kuni 6,50 eurot tund (sh maksud);

3) juhendajate pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms);

4) laagrites, võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;

5) eraõiguslik teenusepakkuja noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks;

6) toimetulekuraskustes perede noortele tegevuste kättesaadavuse ja isiklike vahendite tagamiseks.

Teenusepakkuja toetuse ülempiir ühele teenusepakkujale on kuni 15 000 eurot aastas.

Uuenduslike tegevuste loomise toetus

Toetust antakse uuenduslike tegevuste loomiseks eeldusel, et tegevus lähtub noorte vajadustest ning tegevuses soovib osaleda kindel arv noori (vähemalt 10).

Toetust saab taotleda juriidiline isik või ametiasutuse hallatav asutus.

Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu toetus

Toetus on mõeldud noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes Järva vallaga piirneva omavalitsusüksuse munitsipaalhuvikoolis ühel erialal.

Toetuse maksmiseks sõlmivad Järva vald ja munitsipaalhuvikooli pidaja lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord ja tähtajad.

Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on munitsipaalhuvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Huvihariduse omandamise toetamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane teatis (Lisa 1).

 

  • Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saaja kohustub esitama ametiasutusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 15. detsembriks 2021.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketid:

Teenusepakkuja toetuse ja uuendusliku tegevuse loomise toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (Lisa 2). Vormikohane taotlus tuleb ametiasutusele esitada 15. jaanuariks ja/või 15. augustiks.

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi ja registrikood;
2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
3) taotleja pangarekvisiidid;
4) tegevuse nimetus, tegevuskava või tegevusprogramm kuude lõikes taotluse perioodiks ja toetuse vajalikkuse põhjendus, sh tegevuse elluviimiseks soetatavate vahendite nimekiri ning terviklik hinnapakkumus kõigi soetatavate vahendite kohta;
5) osalejate arv ja osalejate nimekiri või prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
6) taotleja või juhendaja pädevuse kirjeldus konkreetse taotluse valdkonnas;
7) laagrites, võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osaluste programm päevade kaupa ja programmi tegevuste põhjendused;
8) taotletava toetuse suurus (täita taotletava toetuse eelarve tabel).

  • Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saaja kohustub esitama ametiasutusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande hiljemalt 15. detsembriks 2021.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm koos lisadega tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata info@jarva.ee