Õigusaktid

Järva valla 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 kinnitamine

Albu Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Imavere Lasteaia Mõmmi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill hoolekogu koosseisu kinnitamine

Ambla- Aravete Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koeru Lasteaia Päikeseratas hoolekogu koosseisu kinnitamine

Aravete Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koeru Muusikakooli õppurite vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Imavere Põhikooli arengukava kinnitamine

Koigi Kooli arengukava kinnitamine

Koeru Lasteaia Päikeseratas arengukava kinnitamine

Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill arengukava kinnitamine

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koeru Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva-Jaani Gümnaasiumi ruumide ja teenuste hindade kehtestamine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

Järva valla osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Peetri Kooli põhimäärus

Ambla-Aravete Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Koeru Muusikakooli põhimäärus

Albu Põhikooli põhimäärus

Koigi Kooli põhimäärus

Järva valla koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema kaetava osa määra kehtestamine

2019. eelarveaastal Järva valla õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta

Järva valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluste vormide kinnitamine

Järva valla 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019 kinnitamine

Koeru Keskkooli põhimäärus

Imavere Põhikooli põhimäärus

Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus

Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill põhimäärus

Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Koigi Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva Vallavalitsuse 16.10.2018 korralduse nr 592 muutmine

Järva-Jaani Lasteaed Jaanilill hoolekogu koosseisu kinnitamine

Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu koosseisu kinnitamine

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Järva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2018-31.12.2018 kinnitamine ja korralduste kehtetuks tunnistamine

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Järva valla õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Aravete Keskkooli põhimäärus

Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Järva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise alused

Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord

Ambla-Aravete Kooli põhimäärus

Aravete Lasteaed Mesimumm ja Ambla Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koeru Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Järva valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine

Koeru Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema poolt maktava õppetasu suuruse kinnitamine

Hoolekogusse esindaja määramine

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine

2018. eelarveaastal Järva valla õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta