Järve kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.07.20

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Järva Vallavalitsus teatab, et 27.07.-25.08.2020 on avalikul väljapanekul Järva-Jaani tehisjärve ümbruse detailplaneeringu eskiislahendus. Eskiislahenduse on koostanud Kobras AS, töö nr 2020-128.

Järve kinnistu detailplaneering algatati Järva Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 77.

Planeeringuala on ligikaudu 12,9 ha ning hõlmab Järva vallas Järva-Jaani alevis asuvat Järve kinnistut (katastritunnus 25701:001:0107). Planeeritav ala asub 15143 Seidla-Järva-Jaani tee, Pargi tänava, Niidu tänava, Laane (katastritunnus 25701:001:0257), Salu (katastritunnus 25701:001:0256), Pargiparadiisi (katastritunnus 25701:001:0129), Soo tn 14 (katastritunnus 25701:001:0075), Soo tn 12 (katastritunnus 25701:001:0342), Soo tn 10 (katastritunnus 25701:001:1780) ja Soo tn 8 (katastritunnus 25701:001:1720) vahelisel alal.

Planeeringu eesmärk on heakorrastada tehisjärve ümbrus, näha ette uus promenaad, laiendada ujumisala, leida asukohad kämpingu- ja telkimisalale ning rahvaüritusteks sobivale maa-alale, korrastada sõidutee ja parkla ülesehitust ning näha ette võimalused järve äärde vajalike hoonete püstitamiseks.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest detailplaneeringu ala soovitakse miljööväärtuslike alade seast välja arvata ja muuta avaliku supelranna maaks. Planeeringuga soovitakse vähendada ka Järva-Jaani tehisjärve ehituskeeluvööndit.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/jarve-kinnistu-dp-eskiislahenduse-avalik-valjapanek-jjaani-  ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringu eskiislahendusele ootame kuni 25.08.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

 

Asukohajoonis

Funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri

Lombi ja Jäägrivilla kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

08.07.20

Lombi ja Jäägrivilla kinnistute eskiislahenduse avalik väljapanek

Järva Vallavalitsus teatab, et 27.07.-25.08.2020 on avalikul väljapanekul Albu küla Lombi ja Jäägrivilla kinnistute detailplaneeringu eskiislahendus. Eskiislahenduse on koostanud Kobras AS, töö nr 2020-132.

Lombi ja Jäägrivilla kinnistute detailplaneering algatati Järva Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 76.

Planeeritav ala asub Albu külas 15141 Kaalepi-Lehtmetsa tee ja kohalike Mikumärdi tee, Lubjaahju tee ja Kivisilla teelõigu vahelisel alal. Planeeritav ala koosneb Lombi (katastritunnus 12901:001:0239) ja Jäägrivilla (katastritunnus 12901:003:0244) kinnistutest, väikesest osast Lubja kinnistust (katastritunnus 12901:003:0460) ning Lubjaahju teest (kuulub Lubjapõllu kinnistu, katastritunnus 12901:001:0238, juurde).

Planeeringuala on ligikaudu 3,1 ha, kus soovitakse laiendada olemasolevat veekogu, rajada üle Ambla jõe kaks silda, määrata asukoht parkimis- ja rannaalale ning ehitusõigus ja arhitektuursed tingmused ning seada haljastuse ja heakorra põhimõtted.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest planeeringuga soovitakse vähendada Ambla jõe ehituskeeluvööndit, Lombi kinnistu asub väärtuslikul maastikul ning ala juhtotstarve muudetakse puhke- ja virgestusmaaks.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/lombi-ja-jaagrivilla-kinnistute-dp-avalik-valjapanek-albu-kula- ja Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 382 0500.

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringu eskiislahendusele ootame kuni 25.08.2020 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

 

Asukohajoonis

2 Funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Seletuskiri