Järva-Jaani tehisjärve ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

29.04.21

Järva-Jaani Järve kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.03.-14.04.2021 ja avalik arutelu 26.04.2021. Avaliku väljapaneku kestel esitati viis kirjalikku ettepanekut või arvamust. Avalikul arutelul lisandus kolm ettepanekut. Arvamused ja ettepanekud puudutasid orhideeliste ja loodusliku koosluse säilitamist, kämpingute asukohta, sidekaabliga liitumise võimalikkust, grill- ja lõkkekohtasid, talisupluskohta, järve regulaatorit ja vee juurde suunamise võimalust.

Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel täiendatakse detailplaneeringut ja muudetakse kämpingute asukohta viies kämpingute hoonestuse ala karavanide parkla lähedusse metsatukka.

 

Esitatud ettepanekute, Järva Vallavalitsuse seisukohtade ning avaliku arutelu protokolliga on võimalik tutvuda siin:

Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitatud seisukohad, ettepanekud ja arvamused

Järva-Jaani tehisjärve detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll 26.04.2021

15. märtsist kuni 14. aprillini on vastuvõetud Järva-Jaani tehisjärve ümbruse detailplaneering avalikul väljapanekul

Järva Vallavalitsus teatab, et 15.03.-14.04.2021 on avalikul väljapanekul Järva-Jaani alevi Järve kinnistu detailplaneering, mis võeti vastu Järva Vallavolikogu 25.02.2021 otsusega nr 9.

Planeeringu eesmärk on heakorrastada Järva-Jaani tehisjärve ümbrus, näha ette uus promenaad, laiendada ujumisala, leida asukohad kämpingu- ja telkimisalale ning rahvaüritusteks sobivale maa-alale, korrastada sõidutee ja parkla ülesehitust ning näha ette võimalused järve äärde vajalike hoonete püstitamiseks. Planeeringuala on ligikaudu 12,9 ha.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest detailplaneeringu ala soovitakse miljööväärtuslike alade seast välja arvata ja muuta avaliku supelranna maaks. Planeeringuga soovitakse vähendada ka Järva-Jaani tehisjärve ehituskeeluvööndit.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/vastuvoetud ja Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev) ning Järva-Jaani Kultuurimaja fuajees (Pikk 58, Järva-Jaani alev). Teeninduskeskuses materjalidega tutvumise soovist palume ette teatada e-aadressil info@jarva.ee või telefonil 386 3377.

Kirjalikke ettepanekuid detailplaneeringule ootame kuni 14.04.2021 e‑aadressile info@jarva.ee või paberkandjal Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301 Järva maakond.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 26.04.2021 kell 18.00 Järva-Jaani tehisjärve ääres (Järva-Jaani alev, Pargi tee parkla vahetus läheduses).

Seletuskiri

Asukoht

Funktsioonid

Vaade edelast

Vaade kagust

Vaade kirdest

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Botaaniline hinnang

Järva-Jaani alevi Järve kinnistu detailplaneeringu on kooskõlastanud: