Kutse üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikele aruteludele

16.11.20

Kutsume Teid Järva valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule ning täname isikud ja asutusi, kes üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitasid arvamusi. Järva Vallavalitsus esitab oma põhjendatud seisukohad 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist ehk hiljemalt 24.11.2020.

Arutelu kestvuseks on planeeritud maksimaalselt 1,5 h. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringus vajalikud muudatused.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

1) 30.11.2020 kell 16:00 Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald);

2) 30.11.2020 kell 18:00 Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald);

3) 01.12.2020 kell 16:00 Peetri kooli spordisaalis (Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald);

4) 01.12.2020 kell 18:00 Järva-Jaani kultuurimaja väikeses saalis (Pikk 58, Järva-Jaani alev, Järva vald);

5) 02.12.2020 kell 16:00 Ambla teeninduspunktis (Lai 22, Ambla alevik, Järva vald);

6) 02.12.2020 kell 18.00 Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);

7) 03.12.2020 kell 18.00 Koeru kultuurimaja II korruse saalis (Paide tee 3, Koeru alevik, Järva vald).

  • 03.12.2020 kell 18.00 Koeru kultuurimajas toimuv arutelu on jälgitav ka veebis, kus on muuhulgas võimalik esitada ka küsimusi. Lingi leiate toimumise päeval valla veebilehelt.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ja viiruse tõkestamisega, palume ette registreerida arutelule. Etteregistreerimine tagab meil inimeste hajutamise ning nõuetest kinnipidamise, kuna ruumide mahutavus on piiratud. Palume kõigil arutelule tulijatele valida enda jaoks välja üks sobiv koht arutelul osalemiseks. Arutelude ülesehitus ei lähtu piirkondlikust lähenemisest, vaid kõikidel aruteludel tutvustatakse lahendust, laekunud ettepanekuid ja valla seisukohti sama ettekande alusel. Registreerida palume info@jarva.ee (nimetades asukoha, kus osalete) või tel 5326 7903.

Arutelule tulles palun kanna maski. Köha, nohu, palaviku ja muude haigustunnuste esinemisel, palun ära arutelule tule! Kuna olukord seoses COVID-19 viiruse levikuga võib muutuda palume jälgida jooksvalt infot avalike arutelude toimumise kohta valla veebilehel.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kuni 25. oktoobrini

23.09.20

Järva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 23.09-25.10.2020.

 

Avaliku väljapaneku materjalid:

Järva valla üldplaneering, eelnõu

Järva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, eelnõu

Järva valla eskiisikihid https://www.dropbox.com/s/4tlvx7xw8jyg552/1945%C3%9CP3_Jarva_eskiis_kihid.zip?dl=0

Üldplaneeringu eskiisjoonised 1:30000 koos legendiga:

Järva valla ülemise osa PÕHIKAART

Järva valla alumise osa PÕHIKAART

LEGEND

Tiheasustusalade väljavõtted 1:7000:

Avaliku väljapaneku perioodi jooksul on õigus esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamusi e-posti aadressil info@jarva.ee või aadressil Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301, Järva vald, Järva maakond.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda Järva valla veebilehel https://jarvavald.kovtp.ee/jarva-valla-uldplaneering ning paberkandjal:

1. Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);

2. Ambla teeninduspunktis (Lai 22, Ambla alevik, Järva vald);

3. Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);

4. Peetri raamatukogus (Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald);

5. Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald);

6. Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald) ja

7. Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald).

Järva valla üldplaneeringu koostamise käigus on valminud üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi kohta, planeeringuala piir kattub valla piiriga ja pindala on 1223 km2.

Järva valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühinenud valla territooriumil ühtsete ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks. Üldplaneeringu põhirõhk on tagada esmavajalike teenuste säilimine ja arenguvõimalused väiksemates keskustes ning tagada head ühendused nii nende vahel, kui neid ümbritsevate maapiirkondadega.

Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele ja arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisele. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga tutvumiseks korraldatakse avalik väljapanek 23. september kuni 25. oktoober 2020.

45 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu korraldatakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Täpsemad arutelude toimumise kohad ja ajad teatakse edaspidi, samuti avaldatakse need Järva valla veebilehel, maakonnalehes ja kohalikus lehes.