Järva Vallavolikogu töökorra täitmisest

14.03.18

Järva Vallavolikogu töökord on täitmiseks. Sellest tulenevalt tuleb volikogu komisjonide koosolekute ja istungi protokolli koostamisel ning kooskõlastamisel kinni pidada töökorras sätestatud tähtaegadest. Volikogu töökord on leitav Riigi Teatajast ja Deltast.

Lõppvastutus jääb nüüdsest protokollide õige ja vormikohase koostamise eest protokollijatele. Juhised protokollide koostamise kohta ning allkirjastatud protokollid on leitavad ka Deltast.

Edaspidi kontrollitakse pisteliselt protokolle ja tähtaegadest kinnipidamist Deltast. Selleks tuleb panna Deltasse protokollide juurde taustainfo failide alla kogu e-kirjavahetus koosoleku või istungi juhatajaga ning komisjonide liikmetega.

Volikogu istungite protokolle ei pea alates volikogu töökorra jõustumisest enam valla veebilehele panema, kuna töökord sätestab, et need on kättesaadavad dokumendiregistri kaudu.

 

Karin Tenisson-Alev

vallasekretär

karin.tenisson-alev@jarva.ee

386 3377

Toimetaja: ILME KUKK