12.02.18

Huvide kaitsmine


Lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve vallavalitsuses. Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega.

Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada vallavalitsusse, Päästeametile (Hädaabinumber 112), Politsei- ja Piirivalveametile (Hädaabinumber 112). Hädasolevatest lastest saab teavitada üleriigilisel laste abitelefonil 116 111.

Kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elu lähtuvalt lapse huvidest. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on vallavalitsus, juhul kui lapsele pole määratud eestkostjat, kes täidab lapsevanema ülesandeid.
Kõik lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse elukohajärgse eestkosteasutuse poolt. Juhul kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elukorraldus vastavalt allpoolloetletud seadustest lähtuvalt.
Kõik valla lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse eestkosteasutuse vallavalitsuse poolt.

Toimetaja: ILME KUKK