16.09.19

 Soov olla kaasatud üldplaneeringu koostamisse, küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muud üldplaneeringu koostamisega seonduv, on võimalik esitada e-posti aadressile info@jarva.ee.

Üldplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi üldplaneering käsitleb, ja planeeringualaga piirnevate kohaliku omavalitsuse üksustega. Üldplaneeringu koostamisse kaasatakse ka valdkonna eest vastutav minister.

Samuti kaasatakse isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada või kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

 

Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Koostöös Järva valla üldplaneeringu koostaja AB Artes Terrae OÜ-ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostaja Alkranel OÜ-ga on valminud Järva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK).

Lähteseisukohtadele ja KSH VTK-le esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse, kus on kirjas ka vallapoolne seisukoht.

Ettepanekud:

Järva valla üldplaneeringu koostamise komisjon

8.05.19

Järva Vallavalitsuse 07.05.2019 nr 14-2/2019/13 KÄSKKIRI " Üldplaneeringu koostamise komisjoni moodustamine"

Komisjoni kuuluvad:

 • planeeringute spetsialist Mari Maltis
 • abivallavanem Toomas Tammik;
 • ehituse peaspetsialist Gilmar Krzivets;
 • keskkonna peaspetsialist Triin Tõnisson;
 • maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik;
 • teede spetsialist Helle Salum;
 • vallavara haldusspetsialist Meelis Kivi;
 • Albu-Ambla piirkonnajuht Kuldar Tammik;
 • Imavere-Koigi piirkonnajuht Kaido Krause;
 • Järva-Jaani-Kareda piirkonnajuht Uku Talvik;
 • Koeru piirkonnajuht Alari Teppan;
 • OÜ AB Ansambel arhitekt Toivo Tammik.

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

03.10.2018

Järva Vallavolikogu 27. septembri 2018 otsusega nr 50 algatati Järva valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringuga luuakse eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ning kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks.

Üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesandeid. Järva valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Järva Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja on Järva Vallavalitsus.

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda tööpäeviti (E-N kell 8.00-17.00, R 8.00-14.00) Järva valla teeninduskeskustes ja teeninduspunktis:

 • Järva-Jaani teeninduskeskuses (Pikk tn 56, Järva-Jaani alev, Järva vald);
 • Ambla teeninduspunktis (Lai tn 22, Ambla alevik, Järva vald);
 • Aravete teeninduskeskuses (Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald);
 • Imavere teeninduskeskuses (Viljandi mnt 11, Imavere küla, Järva vald);
 • Kareda teeninduskeskuses (Kesktee 11, Peetri alevik, Järva vald);
 • Koeru teeninduskeskuses (Paide tee 5, Koeru alevik, Järva vald);
 • Koigi teeninduskeskuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Järva vald).