ELUKOHA REGISTREERIMINE

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Isik esitab rahvastikuregistrisse kandmiseks selle elukoha aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha täpsed ja täielikud aadressiandmed. Teised elukohad kantakse rahvastikuregistrisse lisa-aadressidena.

Rahvastikuregistrisse kantud aadressid ei anna isikule õigust kasutada aadressijärgset ruumi elukohana, kui puudub ruumi kasutamise õigus seaduses sätestatud alusel.

 

Õigusaktid

 

Viide

Isikud, kes soovivad rahvastikuregistrisse kanda ühel ajal sama elukoha aadressi, võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema allkiri. Teise vanema nõusolek võib olla ka vabas vormis kirjutatud ja allkirjastatud dokument.

Kui isik ei ole ruumi omanik, lisatakse elukohateatele kaasomandis oleva eluruumi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui kaasomandi kasutamise kokkuleppest ruumi omanike vahel ei tulene teisiti.

Elukohatoimingud

ELUKOHATEATE ESITAMINE

Vajalikud sammud

Blanketid: Elukohateade  Notice of residence

Elukohateade esitatakse isiklikult või posti teel kirjalikult või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Kui elukohateade esitatakse posti teel, lisatakse elukohateatele elukoha andmete esitamisel allkirja andnud isiku isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia.

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel).

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

 

Riigiportaali eesti.ee vahendusel tehtavad rahvastikuregistri toimingud